Opnemingen ten hemel

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Tenhemelopneming)

De hemelwaartse opnemingen van mensen, voorzover vermeld in de Bijbel, zijn zeven in getal:

1. Henoch, 365 jaar oud, werd door God weggenomen. Hij zag de dood niet. "Door het geloof" werd hij weggenomen.

Ge 5:23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Ge 5:24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. (HSV)

Heb 11:5 Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. (TELOS)

Elia's opneming ten hemel

2. Elia. De profeet Elia werd in een vurige wagen opgenomen. Zijn dienaar en opvolger Elisa was daarvan getuige. Meerdere tijdgenoten wisten en waren in de verwachting dat Elia zou worden weggenomen (2 Kon. 2:1v).

2Kon 2:11 Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. 2Kon 2:12 Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. (HSV)

3. Jezus. De Heer Jezus werd 40 dagen na zijn opstanding opgenomen in de hemel (Hand. 1:9-11). De apostelen waren daarvan getuige. Twee engelen betuigden dat de Heer op dezelfde wijze zou terugkeren.

Mr 16:19  De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God. (Telos)

Lu 24:51  En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. (telos)

Hnd 1:2 tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had uitverkoren; (...) Hnd 1:9 En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Hnd 1:10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren, Hnd 1:11 die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (TELOS)

1Ti 3:16  En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. (Telos)

Uit het boek van de profeet Zacharia weten wij dat zijn voeten dan weer zullen staan op de Olijfberg.

Zac 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. (HSV)

4. Paulus. 'Een mens in Christus' (2 Cor. 12:2), Hoogstwaarschijnlijk de apostel Paulus zelf, werd opgenomen tot in de derde hemel.

2Co 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaren geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. (TELOS)

5. Johannes. De apostel Johannes, fysiek als balling op het eiland Patmos, voer op naar de hemel en aanschouwde vervolgens hemelse taferelen, hoorde woorden van de Heer en van engelen en zag toekomstige gebeurtenissen.

Opb 4:1 Hierna zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hier op en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Opb 4:2 Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon; (TELOS)

'Kom hier op'. Het Griekse werkwoord is αναβαινω, anabaino, van ανα (omhoog) met βαινω (stijgen), en betekent: (op)klimmen, (op)stijgen; omhooggaan, opgaan; stijgen, beklimmen, omhoog gedragen worden, opspringen[1].

Paulus en Johannes zijn twee getuigen, die een persoonlijke opneming in de hemel hebben meegemaakt en daarover hebben geschreven.

6. Gemeente. De gemeente van Jezus Christus zal eens worden opgenomen van de aardbodem, de Heer tegemoet in de lucht (1 Thess. 4; 1 Cor .15). In dit geval wordt niet een enkeling, maar een grote menigte in één keer weggerukt.

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Th 4:18 Vertroost daarom elkaar met deze woorden.) (TELOS)

Zie Opname van de Gemeente voor het hoofdartikel.

7. Twee getuigen. In de toekomst zullen in Jeruzalem twee getuigen optreden, die door het Beest uit de zee zullen worden gedood. Zij zullen echter uit de doden worden opgewekt en ten hemel opvaren.

Opb 11:11 En na de drie en een halve dag kwam de levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden. Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (TELOS)

De laatste twee opnemingen zijn toekomstig.

In het boek Handelingen van de apostel wordt ons beschreven dat de evangelist Filippus werd weggerukt en in Asdod werd gevonden. Hier is sprake van een wonderbaarlijke verplaatsing van de ene plaats op aarde naar de andere. Dit was wellicht geen opneming ten hemel in de eigenlijke zin.

Hnd 8:39 Toen zij nu uit het water waren opgekomen, rukte de Geest van de Heer Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap. Hnd 8:40 Filippus echter werd in Asdod gevonden, en hij ging het land door en verkondigde het evangelie aan alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. (TELOS)

Bron

Het mysterie van de opname; de opname in de Bijbel, tv-uitzending op Family 7, 6 okt. 2017. Bijbelstudie van Jaap Dieleman en Dolf van de Vergte. In deze uitzending noemde Dieleman de wonderlijke overplaatsing van de evangelist Filippus een geval van opneming. De opneming van Johannes echter bleef onvermeld.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.