Het verstikte is het niet geslachte, dode dier, het dier dat stierf zonder dat het bloed eruit stroomde[1] (#Le 17.13 vv), 

De wet van Mozes verbiedt het eten van het verstikte.

Le 17:13 Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden, tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken. Le 17:14 Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: U mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. (HSV)

In de Statenvertaling:

Le 17:13 Een ieder ook van de kinderen Israëls en van de vreemdelingen, die als vreemdelingen in het midden van hen verkeren, die enig wild gedierte, of gevogelte, dat gegeten wordt, in de jacht gevangen zal hebben; die zal deszelfs bloed vergieten, en zal dat met stof bedekken. Le 17:14 Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israëls gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. (SV)

Eer het gedode dier of de gevangen vogel als voedsel gebruikt mocht worden, moest men het bloed ervan vergieten en dit, ter plaats waar dat bloed is weggevloeid, met stof bedekken, opdat dit bloed niet op enige wijze ontwijd wordt[2].  De apostel Petrus stelde voor om de bekeerde heidenen geen andere last op te leggen dan, onder andere, onthouding van het verstikte en van het bloed.

Hnd 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen die zich uit de volken tot God bekeren, niet in moeilijkheden moet brengen, Hnd 15:20 maar hun aanschrijven zich te onthouden van de verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, van het verstikte en van het bloed. (TELOS)

Het verbod om bloed te nuttigen ligt in de lijn van het verbod om het verstikte te eten.

Voetnoten

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Hand. Hand. 15:20.
  2. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Lev. 17:13.