Bloed

Uit Christipedia

Bloed is de rode vloeistof in het menselijk en dierlijk lichaam. Ons bloed bestaat uit 1. cellen en 2. plasma. De bloedcellen worden verdeeld in rode en witte bloedcellen. Bloedplasma bestaat voor 90 procent uit water. De rest bestaat vooral uit eiwitten, waaronder antistoffen.

Samenstelling van bloed

Bloed is noodzakelijk voor het leven. Wie zijn bloed verliest, verliest zijn leven. Daarom kan iemand 'doodbloeden'. "De ziel van het vlees is in het bloed", zo zegt God (Lev. 17:11). "De ziel van alle vlees, dat is zijn bloed" (Lev. 17:14). "Het bloed is de ziel" (Deut. 12:23).

Vanwege deze betekenis en waarde van het bloed, heeft God het bloed aangewezen als middel om over zielen van mensen verzoening te doen.
Le 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen. (SV)
Daarbij heeft God verboden om het bloed te eten of te drinken.
Ge 9:4 Doch het vlees met zijn ziel, [dat] [is] zijn bloed, zult gij niet eten. (SV)

Le 17:10 En een ieder uit het huis Israels, en uit de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel, die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik Mijn aangezicht zetten, en zal die uit het midden haars volks uitroeien. Le 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen. Le 17:12 Daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten. Le 17:13 Een ieder ook van de kinderen Israels en van de vreemdelingen, die als vreemdelingen in het midden van hen verkeren, die enig wild gedierte, of gevogelte, dat gegeten wordt, in de jacht gevangen zal hebben; die zal deszelfs bloed vergieten, en zal dat met stof bedekken. Le 17:14 Want het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is voor zijn ziel; daarom heb Ik tot de kinderen Israels gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten; want de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden. (SV)
De 12:23 Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het vlees niet eten; De 12:24 Gij zult dat niet eten; op de aarde zult gij het uitgieten als water; De 12:25 Gij zult dat niet eten; opdat het u, en uw kinderen na u, welga, als gij zult gedaan hebben, wat recht is in de ogen des HEEREN. (SV)
Wie iemands bloed vergiet, diens bloed moet, tot straf en wedervergelding, vergoten worden.
Ge 9:5 En voorwaar, Ik zal uw bloed, [het] [bloed] uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. Ge 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. (SV)
Verlossing. Door zijn bloed verlost Jezus Christus ons van onze zonden.
Opb 1:5  en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, (Telos)
Het bloed van Jezus is een middel tot reiniging.
Opb 7:14  En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam. (Telos)
Met zijn bloed heeft de Heer ons voor God gekocht.
Opb 5:9  En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie, (Telos)