1e eeuw voor Chr.

Uit Christipedia

De 1e eeuw v.Chr. omvat de jaren 100 tot en met 1 vóór de geboorte van Christus. Deze eeuw wordt in de tijd voorafgegaan door de 2e eeuw v.Chr. en gevolgd door de 1e eeuw na Chr.

In deze eeuw wordt het Romeinse rijk steeds groter (zie tweede kaart hieronder). In 63 v.C. wordt het land van Israël ingelijfd. 


Uitbreiding van het Romeinse rijk in de 1e eeuw v.Chr. 

In deze eeuw neemt in het Nabije Oosten de omvang van het Armeense rijk toe. Onder de regering van Tigranus II de Grote bereikt Armenië het land, zij het voor korte tijd, de status van de sterkste staat ten oosten van de zich uitbreidende Romeinse Republiek. Tigranus II was verwikkeld in vele geschillen met zijn tegenstanders zoals de Parthen, de Seleuciden en de Romeinen. 

Uitbreiding van het Armeense rijk

98 v. Chr.

De Egyptische Ptolemaeën heroveren Israël en Zuid-Syrië.

95 v.Chr.

Dood van de Armeense koning Tigranes I.

83 v.Chr.

De Syriërs van het Seleucidenrijk besluiten, moe van de lange, bloedige strijd om de troon van het land, de Armeense koning Tigranes II de beschermheer van hun koninkrijk te maken en hem de kroon van Syrië aan te bieden. 

66 v.Chr.

De Romeinse veldheer Pompeius dringt door in Armenië met Tigranes junior. Tigranes de Grote, 75 jaar oud, geeft zich over. Pompeius behandelt hem met respect en geeft hem stukken van zijn koninkrijk terug in ruil voor 6.000 talenten zilver. De ondankbare zoon Tigranes junior wordt als gevangene teruggestuurd naar Rome. Tigranes bleef aan als Romeins vazal tot zijn dood in 55 v.Chr.

64 v.Chr.

De laatste Syrische koning Antiochus XIII wordt door de Romeinse veldheer Pompejus verdreven. Pompejus maakt Syrië tot een Romeinse provincie.

63 v.Chr.

De Romeinen onder aanvoering van generaal Pompeius veroveren het land van Israël. Dit betekent het einde van de Hasmoneese dynastie welke in 141 v.Chr. was gesticht door Simon de Makkabeeër. Na de Romeinse verovering komt de macht geleidelijk in handen van het vorstenhuis van Idumea, waaruit Herodes de Grote is voortgekomen. Herodes' vrouw Mariamne stamde uit het Makkabese geslacht.

55 v.Chr.

Tigranes de Grote van Armenië, Romeins vazal vanaf vanaf 66 v.C., sterft.

48 v.Chr.

In een strijd om de macht te Rome verslaat Julius Caeser de legers van de oude Republiek onder de leiding van Pompejus.

47 v.Chr.

Herodes I de Grote wordt door zijn vader Antipater belast met het bestuur over Galilea. 

44 v.Chr.

Caesar wordt vermoord. Hij heeft grote delen van de wereld veroverd. Hij is vooral bekend om zijn veldtocht tegen de Franken en Galliërs. 

Caesar wordt ook wel de eerste keizer genoemd, wat technisch gezien niet klopt. Het woord keizer komt van het Duitse woord "kaisar", dat weer van "Caesar" komt. Caesar was nog een imperator. Later werd "Caesar" ook wel gebruikt als term voor een "onderkeizer".

43 v.Chr.

Einde van het Romeinse procuratorschap van Antipater over Judea. 

42 v.Chr.

Kort na 42 wordt Herodes I door Marcus Antonius tot tetrarch (viervorst) van het joodse gebied benoemd.

40 v.Chr.

Herodes de Grote wordt koning over Judea.

30 v.Chr.

Egypte wordt in het Romeinse rijk ingelijfd.

27 v.Chr.

Octavianus wordt keizer en ontvangt de eretitel "Augustus" (= "Verhevene"). Hierna worden de volgende Romeinse keizers ook wel "Augustus" genoemd. Octavianus is een wijs, voorzichtig en vredelievend vorst

18 v.Chr.

Herodes onderneemt de herbouw van de tempel te Jeruzalem. 

Joh 2:19 Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten. Joh 2:20 De Joden zeiden dan: In zesenveertig jaar is dit tempelhuis gebouwd, en U zult het in drie dagen oprichten? Joh 2:21 Maar Hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Joh 2:22 Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat Hij dit gezegd had; en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. (TELOS)

12 v.Chr.

Drusus, stiefzoon van Augustus, laat in het tegenwoordige Nederland de Drususgracht aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige Utrechtse Vecht.

6 v.Chr.

Onze Here Jezus Christus is waarschijnlijk net iets "voor Christus", dus kort voor het begin van onze jaartelling begonnen. Het geboortejaar van de Heiland is niet met zekerheid vast te stellen. De schattingen lopen uiteen van 6 v.Chr. tot 16 v.Chr. De oude kerkhistoricus Eusebius schrijft in zijn kerkgeschiedenis dat Christus 28 jaar na de dood van Cleopatra en Antionius is geboren. Dat zou ongeveer 2 v.Chr. zijn.

5 v.Chr.

Kindermoord te Bethlehem. 

4 v.Chr.

Dood van Herodes. Zijn zoons Archelaüs, Herodes II Antipas en Filippus zijn de opvolgers. 

Mt 2:19 Toen nu Herodes was gestorven, zie, een engel van de Heer verscheen in een droom aan Jozef in Egypte Mt 2:20 en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israel; want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Mt 2:21 En hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en kwam in het land Israel. Mt 2:22 Toen hij echter hoorde dat Archelaus koning over Judea was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bang daarheen te gaan; en toen hij een Goddelijke aanwijzing in een droom ontvangen had, vertrok hij naar de streken van Galilea, Mt 2:23 en kwam en woonde in een stad, Nazareth geheten; opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeten dat Hij Nazoreeer zou worden genoemd. (TELOS)

Bron

Art. Tigranus II, Wikipedia.nl. Enige tekst hieruit is verwerkt op 9 aug. 2013.