Acht

Uit Christipedia

Acht staat in de Schrift symbolisch voor een nieuw begin.

Noach en de zijnen waren acht zielen die behouden werden in de ark en een nieuw begin van de mensheid uitmaakten (1 Pe 3:20; 2 Pe 2:5).

Besnijdenis. Israëlische jongetjes werden besneden op hun achtste levensdag en ontvingen op dezelfde dag hun naam. De besnijdenis is een teken van het verbond.

Lu 1:59 En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kindje te besnijden; en zij noemden het naar de naam van zijn vader Zacharia.
Lu 2:21 En toen acht dagen waren vervuld om Hem te besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen.
(TELOS)

Opstanding van de Heer. De Heer Jezus stond op de achtste dag, na de Joodse rustdag, op uit de doden. Hij bracht nieuw en eeuwig leven aan het licht.

Uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest werd op de achtste dag (de dag na de sabbat) uitgestort over de vergaderde leerlingen, waardoor een nieuwe Gemeente ontstond.

Beest uit de zee. Het Beest uit de Zee is de achtste koning die uit zeven koningen voortkomt:

Opb 17:11 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste, en het is uit de zeven en gaat ten verderve. (TELOS)

Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest duurde zeven dagen gevolgd door een achtste dag. Het feest is een type van het Vrederijk en zal ook in dat rijk jaarlijks internationaal worden gevierd. De achtste dag van het feest was een rustdag en type van een nieuw begin, de eeuwige toestand die begint volgt op het Vrederijk. Op de 8e dag van het feest riep Jezus de menigte toe en nodigde hen uit bij Hem te komen en te drinken.

Joh 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus: Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Joh 7:38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh 7:39 Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. (TELOS)

Eeuwige toestand. De geschiedenis kan worden verdeeld in 4000 jaar vóór Christus, 2000 jaar na Christus, samen 6000 jaar. Het volgende millenium is het vrederijk. Dan zijn ‘de eerste dingen’ voorbij. Vervolgens komt de achtste dag, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de eeuwige toestand.