Agricola en Vitalis

Uit Christipedia
Reliëf op de kerk te Bologna die naar de martelaren is vernoemd. Van links naar rechts zijn afgebeeld: Agricola, Jezus en Vitalis.

Agricola en zijn dienaar Vitalis waren belijders van Christus, die ten tijde van de tiende vervolging van christenen, bevolen door de Romeinse keizer, in het jaar 304 te Bologna werden omgebracht om hun geloof.

We weten van deze martelaren uit de geschriften van Ambrosius van Milaan.

Agricola was een burger van Bologna, een stad in het huidige Noord-Italië, die zijn slaaf Vitalis tot de Heer Jezus had geleid.

Vitalis werd gedood in het amfitheater. Onder zovele martelingen, dat zelfs zijn lichaam als geheel vaneen gereten was, gaf hij zijn ziel aan God over. 

Agricola liet zich niet door martelingen van het geloof afbrengen. Hij kon het uitstel, dat men hem gaf, niet langer verdragen, aangezien hij zijn tijd in ledigheid moest doorbrengen, terwijl hij vele deugden bezat en met grote ijver was bezield. Hierom was hij tot ergernis van hen, aan wie hij was overgeleverd. Hij verzocht zelf om zijn dood, terwijl hij zijn vijanden moed inboezemde. Daarop werd hij aan het kruis genageld. 

Meer informatie

Saints Vitalis and Agricola, en.Wikipedia.org.

Bronnen

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Tekst van blz. 40 is verwerkt. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm. 

Saints Vitalis and Agricola, en.Wikipedia.org. Geraadpleegd op 25 maart 2018.