Barzillai

Uit Christipedia
Route van Davids vlucht. Ligging van Rogelim.

Barzillaï is de naam van twee verschillende mannen in de Bijbel.

1. een getrouw aanhanger van David, die hem op zijn vlucht voor Absalom van het nodige voorzag.

2Sa 19:32 Barzillai nu was zeer oud, een man van tachtig jaren; en hij had den koning onderhouden, toen hij te Mahanaim zijn verblijf had; want hij was een zeer groot man. (SV)

Na Davids zegepraal over Absalom vergezelde Barzillai hem over de Jordaan.

2Sa 19:31 Barzillai, de Gileadiet, kwam ook af van Rogelim; en hij toog met den koning over de Jordaan, om hem over de Jordaan te geleiden. (SV)

Barzillai en David

Tevergeefs wilde de koning zijn dankbaarheid aan Barzillaï daarmede bewijzen, dat deze in zijn paleis zijn laatste levensdagen zou doorbrengen. De 80-jarige grijsaard was echter overtuigd, dat hij aan het hof niet meer op zijn plaats zou zijn; hij wenste slechts naar zijn vaderstad te mogen terugkeren en daar te sterven. Niet voor zichzelf, maar voor Chimham, zijn zoon, vraagt hij Davids gunst, waarvan deze gaarne de verzekering gaf;

2. de vader van Adriël, de schoonzoon van Saul.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Barzillaï' is op 27 maart 2017 verwerkt.