Blijdschap

Uit Christipedia

Blijdschap is een aangename aandoening van het gemoed die zich op het gelaat afspiegelt. De Heer Jezus wenst dat zijn vreugde of blijdschap in ons is.

Mt 13:44 Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die een mens vond en verborg; en vanwege zijn blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. (TELOS)

Mt 28:8 En zij gingen vlug weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen snel om het zijn discipelen te berichten. (TELOS)

Blijdschap is er ook bij de engelen van God wanneer een zondaar zich bekeert.

Lu 15:7 Ik zeg u, dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. (...) Lu 15:10 Zo, zeg Ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over een zondaar die zich bekeert. (TELOS)

Verwante begrippen

Blijdschap, vreugde, vrolijkheid, genoegen, plezier en verrukking zijn alle een aangename aandoening van ons gemoed.

Blijdschap versus vreugde. Blijdschap ziet meer op een enkel geval en wordt door geringere oorzaken teweeggebracht dan vreugde, die dieper, inniger en langduriger aandoet. Bovendien verschillen beide begrippen ook hierin, dat blijdschap zich op 't gelaat afspiegelt, terwijl vreugde zich niet noodzakelijk behoeft te uiten. "Het goed gedrag van de zoon geeft de vader vreugde; zijn thuiskomst na een korte afwezigheid veroorzaakt blijdschap." (De vreugde duurt langer en uit zich wellicht niet; de blijdschap was van voorbijgaande aard en straalde misschien van 't gelaat van de vader.).

De apostelen van de Heer verblijdden zich toen zij de opgestane Meester zagen.

Joh 20:20 En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen. (TELOS)

Woorden kunnen ons vertroosten en blijdschap geven.

Hnd 15:30 Dezen dan, nadat men hen had laten gaan, kwamen in Antiochie, en zij vergaderden de menigte en overhandigden de brief. Hnd 15:31 En na die gelezen te hebben verblijdden zij zich over de vertroosting. (TELOS)

'Vreugde' een gepaste uitdrukking is voor een aangename gemoedsaandoening die dieper en langduriger is, bijvoorbeeld:

Jak 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt, (TELOS)

1Pe 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, (TELOS)

Vreugde kan zich echter wel degelijk uiten, bijvoorbeeld in gejuich.

Ezr 3:13 En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk, want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot ver gehoord. (HSV)

Vrolijkheid. Geeft de blijdschap zich lucht ook door woorden, lachen of gebaren, dan spreekt men van vrolijkheid. Zijn vreugde kan men verbergen, zijn vrolijkheid niet: blijdschap kan stil zijn (stille blijdschap), vrolijkheid niet, bijvoorbeeld: "zij waren uitgelaten van vrolijkheid". De terugkomst van de verloren zoon (Lucas 15) gaf reden tot vrolijkheid.

Lu 15:23 en haalt het gemeste kalf, slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn; Lu 15:24 want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. (TELOS)

In de toekomst zal de dood van de twee profeten genoemd in het laatste bijbelboek aanleiding tot blijdschap en vrolijkheid zijn.

Opb 11:10 En zij die op de aarde wonen, verblijden zich over hen en zijn vrolijk en zullen elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. (TELOS)

Blijdschap versus genoegen. Genoegen is minder sterk dan blijdschap; het is eigenlijk de toestand van voldaanheid met hetgeen men wenst of bezit. "Hij smaakte het genoegen, de acte te behalen." "Het doet mij genoegen, dat u komt." (In beide gevallen wijst het dus aan, dat de wens vervuld werd.) Genoegen kan ook overeenkomen met vermaak: "Ik wens u veel genoegen op uw reis" (wat eigenlijk betekent: ik hoop, dat u op uw reis al uw wensen bevredigd zult zien. n.l. uw wensen naar genot en vermaak op uw reis). "Hij schept veel genoegen of vermaak in het lezen van romans." "Met genoegen neem ik uw uitnodiging aan" (het zal mij een vermaak zijn, bij u te komen). Genoegen kan ook nog betekenen: de oorzaak of het middel, dat ons vermaak verschaft: "ook de winter heeft zijn genoegens". 

Plezier. In de gewone spreektaal worden genoegen en vermaak dikwijls vervangen door het van oorsprong Franse woord „plezier".

Verrukking. De hoogste trap van vreugde of blijdschap is verrukking: de aangename toestand, waarin alle andere gevoel in dat van de vreugde opgaat.

Jezus' vreugde / blijdschap

De Heer Jezus wenst ons zijn blijdschap / vreugde toe.

Joh 15:10 Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Joh 15:11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Joh 15:12 Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. (TELOS)

Joh 17:13 Maar nu kom Ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. (TELOS)

Het Strongnummer is 5479. Het Griekse woord gebruikt in de brontekst is χαρα, chara. Het betekent: vreugde, blijdschap; de oorzaak of gelegenheid tot vreugde, blijdschap[1].

Mt 2:10 Toen zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

Lu 2:10 En de engel zei tot hen: Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk zal zijn; (TELOS)

Lu 10:17 De twee en zeventig nu keerden terug met blijdschap en zeiden: Heer, zelfs de demonen zijn ons onderdanig in uw naam. (TELOS)

Sommige vertalingen van chara in Joh. 15:10 hebben "blijdschap" (Statenvertaling, Leidse vertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, TELOS-vertaling), andere overzettingen hebben "vreugde" (Willibrodvertalingen, Naardense Bijbelvertaling, NBV2004).

Joh 15:11 Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. (WV78)

Joh 15:11 Dit alles heb ik tot u uitgesproken opdat mijn vreugde in u zal zijn en uw vreugde haar volheid bereikt. (NaB)

Joh 15:11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (NBV2004)

Als vreugde dieper en langduriger is dan blijdschap, dan lijkt "vreugde" een betere woordkeus dan "blijdschap" te zijn in de vertaling van Joh. 15:10. 'Chara' is ook het woord in Matth. 25:21

Mt 25:21 Zijn heer zei tot hem: Voortreffelijk, goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen; ga de vreugde van je heer in. (TELOS)

Vreugdegejuich zal er zijn wanneer wij voor de Heer worden gesteld:

Jds 1:24 Hem nu die machtig is u te bewaren zonder dat u struikelt en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen met vreugdegejuich, (TELOS)

1Pe 4:13 maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. (TELOS)

Vrucht van de Geest

De Heilige Geest bewerkt, als hij gelegenheid krijgt, blijdschap/vreugde in het hart van de gelovige.

Ga 5:22 Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (TELOS)

Ga 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, (NaB)

Bron

Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922) s.v. 185. Blijdschap — vreugde — vroolijkheid — genoegen — verrukking. De tekst hiervan is verwerkt op 26 mei 2017.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.