Bliksem

Uit Christipedia

Bliksem is, natuurkundig gesproken, het overspringen van een vonk uit een met elektriciteit geladen wolk tijdens een onweer[1]. Bliksem gaat gepaard met donder. Bliksemen is het zich voordoen van bliksems[2].

De temperatuur in de binnenkant van de bliksem kan oplopen tot ongeveer 30.000 °C. Dit is heter dan het oppervlak van de Zon, die 5.507 °C bedraagt[3].

De bliksem is door God gemaakt.

Jer 10:13  Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren. (SV)

Jer 10:13  Als Hij Zijn stem laat klinken, [dan] is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn. (HSV)

Een bliksem verlicht de donkere wereld.

Ps 77:18  (77-19) Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde. (SV)

Ps 97:4  Zijn bliksemen <01300> verlichten de wereld; het aardrijk ziet ze en het beeft. (SV)

Blikseminslagen. Jaarlijks wordt de aardbol getroffen door zo'n 25 miljoen blikseminslagen. Per minuut zijn dat gemiddeld bijna 50 inslagen. De meeste daarvan gebeuren boven zee.

Gevaarlijk. Bliksem is gevaarlijk. Bliksemschichten treffen niet alleen bomen en huizen, maar ook mensen. Jaarlijks worden ongeveer 1000 mensen gedood door blikseminslagen. In de zomer van 1855 werd te Opheusden, in de Nederlandse provincie Gelderland, een predikant tijdens zijn preek dodelijk getroffen[4].

Vrouw overleden door bliksem

In het Zeeuwse Walsoorden is een 40-jarige vrouw gedood door een blikseminslag. Ze was haar hond aan het uitlaten op een plek met weinig bebouwing waardoor ze het hoogste punt was. Volgens de politie is de vrouw ter plekke overleden. Het gebeurt niet vaak dat in Nederland mensen door de bliksem worden getroffen. De afgelopen vijf jaar zijn zeker drie mensen daaraan overleden.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 19 aug. 2005. 

Dienstknechten. De bliksems zijn dienstknechten van God. God vroeg aan Job:

Job 38:35  Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, [hier] zijn wij? (SV)

Op de berg Sinaï. Toen God op de berg Sinaï was gekomen, waren daar bliksems.

Ex 19:16  En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was. (SV)

Bliksemstralen zijn, evenals alle zegenende en verwoestende natuurverschijnselen, voor de zienswijze van de gelovige onmiddellijke machtwerkingen van de levende God (Job 28 : 26; 36: 30. Psalm 18: 14; 97: 4; 144: 6), en gewone begeleidsters van feestelijke verschijningen Gods in het Oude Verbond (Exod. 20 : 18. Ezech. 1: 13). God verloste David van zijn vijanden. Hij gebruikte bliksems om ze te verschrikken.

2Sa 22:14  De HEERE donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem. 2Sa 22:15  En Hij zond pijlen uit en verstrooide ze; bliksemen en verschrikte ze. (SV)

Tussen de serafs in Ez. 1:13 ging een vuur en uit het kwam een bliksem voort.

Eze 1:13  Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve [vuur] ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort. (SV)

Daniël werd bezocht door een engel wiens aangezicht was als de gedaante van de bliksem.

Da 10:6  En Zijn lichaam was gelijk een turkoois, en Zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems, en Zijn ogen gelijk vurige fakkelen, en Zijn armen en Zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper; en de stem Zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. (SV)

Bliksemstralen worden dikwijls als beeld gebruikt:

1. van lichtende glans (Luk. 11 : 36. Matth. 28: 3)

2. van doordringende snelheid (Nah. 2: 5. Zach. 9: 14. Matth. 24 : 27. Luk. 10 : 18)

3. van goddelijke strafgerichten (Psalm 11 : 6, vgl. Gen. 19 : 24), van pijlen.

Ps 144:6  Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen. (SV)

Ook in de gezichten van Johannes in de Openbaring (4 : 3 ; 8 : 5) zijn zij zinnebeelden van de gerichten Gods ter wrake over de vijanden en ter redding van zijn uitverkorenen.

Meer informatie

Bliksem, op: nl.wikipedia.org

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Bliksem. Geraadpleegd 4 sept. 2021.
  2. VanDale.nl, s.v. Bliksemen. Geraadpleegd 4 sept. 2021.
  3. Bliksem, op: nl.wikipedia.org. Geraadpleegd 4 sept. 2021.
  4. Enne Koops, Dominee getroffen tijdens preek (1855), Historiek.net, 1 maart 2020.