Vervolging van christenen

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Christenvervolging)

Vervolging van christenen is het volgen of opzoeken van christenen met het oogmerk hen te straffen. Over de betekenis van 'vervolgen', zie Vervolging. Vanaf het begin zijn christenen vervolgd, in navolging van hun Heer en Heiland, met wie zij van lijden tot heerlijkheid gaan. Thans worden christenen vooral vervolgd in Islamitische landen en communistische landen.

Vóórchristelijke vervolging

De vervolging van gelovigen begon niet pas in de eerste eeuw. Ook de profeten in de tijd van het Oude Testament werden vervolgd.

Hnd 7:52  Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden, (Telos)

De Rechtvaardige is de Messias Jezus, de Zoon des mensen.

Leer en voorbeeld van de Heer

De Heer Jezus heeft, bij de uitzending van de twaalf, zijn leerlingen gewaarschuwd voor de mensen, die hen zouden vervolgen, overleveren en mishandelen (Matth. 10:16v). Leerlingen die huis en familie achterlaten terwille van de Heiland en het evangelie, zouden vervolgd worden.

Mr 10:29 Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers heeft verlaten ter wille van Mij en ter wille van het evangelie, Mr 10:30 die niet honderdvoudig ontvangt, nu in deze tijd: huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw eeuwig leven. (TELOS)

Mt 23:34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden; van hen zult u er doden en kruisigen, en van hen zult u er in uw synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen; (TELOS)

Hij heeft zijn leerlingen ook geleerd hoe ze zich hebben te houden. De Heiland, die in de gaten werd gehouden, aan enkele aanslagen ontkwam, maar later werd verraden, opgepakt, gegeseld en gekruisigd, heeft hen een voorbeeld nagelaten: Hij bleef van de waarheid getuigen, Hij bad aan het kruis voor hen die hem kruisigden en hoonden.

1Ti 6:13  Ik beveel je voor God die alles in leven houdt, en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, (Telos)

Lu 23:34  Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. En om zijn kleren te verdelen wierpen zij het lot daarover. (Telos)

Kerkelijke vervolging

In de tijd van de hervorming van de verbasterde en bedorven Kerk hebben gelovigen geleden door de handen van kerkleiders. Zie Vervolging van christenen/Geschiedenis. (Daarom werd het hoofd van de Kerk, de paus, door sommigen als de antichrist aangemerkt.)

De Heiland Zelf is hen daarin voorgegaan: ook Hij werd vervolgd door de godsdienstige leiders van Zijn tijd.

Mr 10:32 Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd, ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen wat Hem zou overkomen: Mr 10:33  Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren aan de volken; Mr 10:34  en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden; en na drie dagen zal Hij opstaan. (Telos)

Tegenwoordige verdrukking

Omvang. Wereldwijd lijden, anno 2019, 260 miljoen christenen om hun geloof in Jezus Christus[1].

Trend. In 2017 werden ongeveer 215 miljoen christenen vervolgd of verdrukt [2]. In 2009 waren dat er 100 miljoen[3]. De verdrukking ven vervolging van christenen is de afgelopen jaren wereldwijd toegenomen, in omvang en hevigheid, zo constateerde Open Doors in het begin van het jaar 2020[1]. In het begin van 2021 deelde Open Doors mee dat voor het eerst in de geschiedenis van de ranglijst elk land in de top-50 is beoordeeld met 'zeer zware' of 'extreme' geloofsvervolging[4].

Ranglijst van landen. Open Doors, een organisatie die zich inzet voor verdrukte en vervolgde christenen, houdt een ranglijst bij van landen waar christenen vervolgd en verdrukt worden. 

De Open Doors ranglijst christenvervolging 2020

(Opmerking: Gebruik de horizontale schuifbalk om de kaart verder te bekijken.)

Noord-Korea stond van 2002 tot 2021 op nummer 1 van de ranglijst. Open Doors kent landen punten toe op basis van factoren als de wetgeving rond godsdienstvrijheid, de vrijheid om een gemeente te kunnen stichten en het aantal christenen dat wordt gemarteld en vermoord)[3].

Ideologische factor. In zeven van de tien landen waar de christenen in 2008 het meest verdrukt werden, is de Islam de staatsgodsdienst (Saoedi-ArabiëIranAfghanistan, Somalië, de Malediven, Jemen en Oezbekistan). Twee landen in de top 10 van 2008 hebben een communistische regering (Noord-Korea en Laos). Verdrukking wordt ook ondervonden van de zijde van extremistische hindoes.

Zes christenen gedood in Pakistan

In Pakistan zijn zes christenen, onder wie vier vrouwen en een kind, omgekomen nadat hun huizen door woedende moslims in brand waren gestoken. Moslims in de stad Gojra in de provincie Punjab vielen christelijke buurten aan na geruchten dat christenen een koran hadden ontheiligd. Ze staken veertig huizen en enkele kerken in brand. Enkele dagen eerder waren in een dorp in de buurt al tientallen huizen van christenen in brand gezet. Volgens de autoriteiten is het geweld een gevolg van misleiding door religieuze extremisten. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er geen koran is ontwijd. Zo'n vier procent van de 170 miljoen Pakistanen is christen.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 1 aug. 2009

Ex-moslims. Vooral moslims die christen zijn geworden kunnen het zwaar te verduren krijgen in de moslimgemeenschap. Dat geldt ook voor ex-moslims in Westerse landen. Het volgende getuigenis van een ex-moslimmeisje (17 jaar) uit de Amerikaanse staat Ohio spreekt voor zichzelf. Ze is doodsbang om terug te keren naar haar ouderlijk huis: video (Engels, 7 minuten, op Youtube.com).

Allerlei mensen

Mensen van allerlei stand en soort, man en vrouw, jong en oud, rijk en arm, aanzienlijk en gering, hebben om de waarheid van het evangelie en het getuigenis van hun geloof geleden onder verachting, verdrukking en vervolging. Adrianus Hamsteadius (17de eeuw) merkt in zijn geschiedenis van de martelaren op:[5] "Opmerkelijk is het, dat om de getuigenis van het evangelie te vereren, geen stand of soort van mensen uitgesloten was, die door God geroepen waren, om van Hem en Zijn waarheid getuigenis te geven. Zo zijn er heerlijke voorbeelden van vrouwen, die, met mannelijke standvastigheid, allerlei pijnigingen en martelingen, om de naam van Jezus Christus, verduurden."

Lijden om Christus' wil

Het is zeker, dat deze en anderen, die voor de naam van Jezus Christus sterven, om een geheel andere reden deze pijnigingen lijden dan dieven, rovers, moordenaars en andere misdadigers, die een rechtvaardige straf wegens hun boze daden moeten dragen. De gelovige christen wordt bewogen dit te lijden ter ere van God en tot stichting van zijn naaste.

1Pe 4:12 Geliefden, laat de vuurgloed in uw midden die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam; 1Pe 4:13  maar naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, verblijdt u, opdat u zich ook verblijdt met vreugdegejuich bij de openbaring van zijn heerlijkheid. 1Pe 4:14  Als u in de naam van Christus smaad lijdt, bent u gelukkig, omdat de Geest van de heerlijkheid en kracht en Die van God op u rust. 1Pe 4:15  Maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. 1Pe 4:16  Als hij echter als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God verheerlijken in deze naam. (Telos)

Doch de wereld sluit, volgens haar ge­wone ondankbaarheid en goddeloosheid, haar ogen, opdat zij deze heerlijke roeping van God en de be­lijdenis van het geloof in de martelaren niet zien zou; en wat nog erger is, zij meent in sommige landen dat zij God er een dienst mede bewijst en een offer brengt, wanneer zij aan deze dienstknechten van Christus zulke wreedheden pleegt.

En toch zal dit ongeloof van de mensen nimmer de waarheid van God te niet doen, noch de vromen beroven van de kroon der gerechtigheid, die in de hemel is weggelegd voor allen die de waarheid hebben voorgestaan; die, naar het voorbeeld van Mozes, liever wensten met Gods volk kwalijk be­handeld te worden, en in alle armoede en verdruk­king te verkeren, dan hier met de goddelozen eer, tijdelijk gewin en de wellusten van dit leven te genieten.

Ervaringen

Een Iraanse kerkleider die in februari 2023 vervroegd vrijkwam uit de gevangenis, schreef:

"Telkens als de gedachte bij me opkwam hoe ontzettend moeilijk het is om God in deze wereld te dienen, schoot me te binnen dat er eens een dag komt dat ik aan Zijn zijde mag zitten en met Hem zal regeren. Ook al ben ik als kind van God vele malen opgesloten vanwege Zijn naam, ik geloof nog steeds dat niemand ooit Zijn Woord kan opsluiten, waar dan ook. Gods Woord wordt overal verspreid. Ja, ik vertrouw op Zijn Woord."[6]

"Dit kleine lijden". Een oude broeder uit China schreef:

"Ik ben broeder G, ik woon in China en ben zeventig jaar. In het verleden zat ik drie jaar gevangen. De overheid heeft geprobeerd met geweld om mij mijn geloof af te laten zweren, maar ik ben God trouw gebleven. Als ik mijn ogen richt op Christus, dan stelt het niets voor wat ik meemaak. Al mijn lijden kon mij niet doen struikelen. Ik ervoer Gods heerlijkheid toen ik leed voor Hem. (...) Dit kleine lijden is niets vergeleken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden."[7]

Gods oordeel

Laat God al die verdrukking en vervolging toe, zonder dat Hij zijn kinderen beschermt en de goddelozen bestraft? Wel, God laat veel toe, maar soms beschermt hij en straft de zondaar die zijn schapen vervolgt.

Wij zullen hier een voorbeeld verhalen[8], waarin de almacht en rechtvaardigheid van God zich duidelijk hebben getoond. Hierin zullen wij ook zien dat God dikwijls zijn rechtvaardig oordeel in het openbaar bewijst, en wel in het straffen van de vervolgers van zijn uitverkoren schapen, die om de naam van Christus liever alles leden, en gewillig allerlei martelingen uitstonden, dan de waarheid te verzaken.

In Chepingsadbery, een stad in Engeland, in het jaar van onze enige Zaligmaker en Heiland Jezus Christus 1508, werd een zeer godzalige vrouw, om de belijdenis van het evangelie, ver­brand, en wel onder de regering van Hendrik de zevende, koning van Engeland (1485-1509). Gelijk de stand­vastigheid van deze godzalige vrouw zeer heerlijk en troostrijk is voor alle christenen, die zich daar­over zullen verwonderen; zo is ook de straf, de onrechtvaardige rechter, de kanselier van de bisschop, overkomen, voor alle vervolgers, die niet ophouden de leden van Christus' gemeente te vervolgen, een afgrijselijk schouwspel, waarin zij kunnen zien, dat God niet alleen in de toekomende, maar ook in deze tegenwoordige wereld zulke tirannen in het openbaar straft.

De naam van deze vrouw, die, om de wil van het evangelie, de wrede vuurdood niet vreesde, is niet bekend. De kanselier, die haar onrechtvaardig ter dood veroordeelde, heette Dr. Whytington. Nadat deze godzalige vrouw en manmoedige mar­telares, om de belijdenis der waarheid, door hem ter dood veroordeeld was, en de tijd aangebroken dat deze vrouw naar de plaats zou gebracht worden, waar zij zich zou opofferen, had er een grote toeloop van volk plaats, door de lieden die van alle kanten en dorpen, in de omtrek liggend, en vooral uit de stad samen kwamen, om getuige te zijn van de volbrenging van het vonnis. Onder de menigte volgde ook Dr. Why­tington, de kanselier, ten einde het vonnis dat hij over deze onschuldige had uitgesproken, geheel te zien uitvoeren.

Toen men op de gerechtsplaats kwam, werd deze gelovige vrouw en dienstmaagd van Jezus Christus aan een paal gebonden. Nadat men om haar lichaam stro en riet geplaatst had, bereidde zij zich vrijwillig als een onschuldig lam tot de vuurdood, en na God, haar almachtige Vader, ziel en lichaam te hebben aanbevolen, ont­sliep zij godzalig in de Heer.

Toen het volk van de gerechtsplaats naar huis ging, gebeurde het, dat op die tijd een slachter in de stad bezig was een stier te slachten, dien hij, zoals men gewoonlijk doet, met touwen gebonden had, om het beest te beter te kunnen bedwingen. Maar toen deze slachter, die, naar het scheen, niet zo ervaren was in het doden van beesten, als de pausgezinden toen waren in het vermoorden van de vrome christenen, zijn bijl ophief om het beest op de kruin van het hoofd te treffen, sloeg hij mis, en raakte de stier op de neus of daaromtrent.

De slag had het beest wel enigermate gekwetst, maar niet minder ver­schrikt, zodat het met geweld de touwen verbrak, de slachter ontliep, en de straat in vluchtte, waar het volk zich bevond, dat van de gerechtsplaats naar de stad keerde. Zodra de lieden deze os zagen aankomen, vluchtten zij, niet wetend wat het beest deerde, in de grootste haast uit de straat waar de os liep, terwijl ieder op eigen lijfsbehoud bedacht was. Men meende dat het beest dol was, wat, naar men vermoeden kan, niet veel scheelde, en wel ten gevolge van de slag die het op de mond had gekregen. Nochtans liep de stier zo voorzichtig door al het volk, dat hij niemand kwetste.

Toen hij een tamelijke lengte van de straat, door het gedrang van het volk heen, had afgelegd, en wel met een voorzichtigheid alsof hij de mensen met opzet vermeed, liep hij eindelijk naar Whytington, de Kanselier, die, met enige anderen, zich in een hoekje verborg. Te ver­geefs, want zodra de stier hem zag, liep hij liep regelrecht met de hoornen op hem toe, en scheurde hem derwijze de buik open, dat hij dood op de grond bleef liggen; terwijl het beest wegliep met de darmen van de kanselier op zijn hoornen, en maakte allen die het zagen, onder grote verwon­dering, verschrikt, zeer verbaasd en beschaamd.

Whytington aangevallen door de stier. Daarachter is de godzalige vrouw in de vuurvlammen te zien.

Zie hier het wonderwerk van de Heer. Inderdaad, al zijn wij ook door onze vleselijke gezindheden geheel blind, en hebben geen juist inzien in de daden van de Heer, zodat wij soms aan het noodlot, of aan het blinde fortuin, toeschrijven wat eigenlijk Gods voorzienigheid heeft gedaan; nochtans, welk mens zou zo plomp en onwetend kunnen zijn, die in dit zeldzaam en openbaar voorbeeld niet zou opmerken, dat dit een bijzonder werk en een straf van God is, waarmee de Heer zijn almacht en zijn rechtvaardig oordeel toonde, in het straffen van deze goddeloze kanselier? Het was een waarschuwend voorbeeld voor alle andere vervolgers van de christenen, opdat zij de rechtvaardige hand van de Heer zonden vrezen, wanneer zij zodanige tirannie aan de on­schuldige christenen plegen.

Ro 12:19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’. (Telos)

Geschiedenis

In de eerste drie eeuwen werden de christenen vervolgd, maar ook later, in de tijd van de kerkhervorming, en onder communistische dictatuur, hadden christenen geen rust. De eerste vervolging van de gelovigen greep plaats in het Heilige Land, tegen de gemeente van Christus in Jeruzalem.

Zie Vervolging van christenen/Geschiedenis voor het hoofdartikel.

Meer informatie

De Amerikaanse afdeling van Open Doors vermeldt in haar landenlijst het ideologisch motief van de verdrukking: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/

Stichting De Ondergrondse Kerk zet zich in voor verdrukte en vervolgde christenen.

OpenDoors zet zich in voor verdrukte en vervolgde christenen.

International Christian Concern (ICC). Zet zich sinds 1995 in voor verdrukte en vervolgde christenen.

Morning Star News. "Morning Star News is the only independent news service focusing exclusively on persecution of Christians."[9]

Voice of the Persecuted (VOP) = 'Stem van de Vervolgden', is een Amerikaanse organisatie die informeert over vervolgde christenen en hen hulp biedt.

Ex-moslima Mira is continu op de vlucht. Spotify.com: De Stem - Inspirerende verhalen van vervolgde christenen, Podcastserie van Stichting De Ondergrondse Kerk, aflevering 2, juni 2020. Indrukwekkend verslag aangaande Mira (schuilnaam), die om haar geloof in Jezus wordt vervolgd en steeds ontkomt.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 103. Een alinea over het lijden om christus' wil (en niet als dief e.d.) is overgenomen en onder wijziging verwerkt op 10 sept. 204.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Bron: Nieuwsbrief van OpenDoors, 16 jan. 2020.
  2. Bron: Nieuwsbrief Open Doors dd. 18 jan. 2018.
  3. 3,0 3,1 Nieuwsbericht Noord-Korea weer nummer 1 christenvervolging op Trouw.nl dd. 6 jan. 2010
  4. Bron: Open Doors, Ranglijst Christenvervolging 2021.
  5. Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 89. Spelling gemoderniseerd voor Christipedia.
  6. Bron: https://cvandaag.nl/95141-kerkleider-iran-schrijft-indrukwekkende-brief-na-vrijlating-niemand-kan-ooit-zijn-woord-opsluiten , nieuwsbericht van 7 maart 2023.
  7. Bron: brief van Stichting De Ondergrondse Kerk van sept. 2023. G staat voor een naam die veiligheidshalve is weggelaten.
  8. Ontleend aan: Adrianus Haemstede, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881. Blz. 93-94. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 apr. 2022.
  9. Bron: https://morningstarnews.org/about-us/ Geraadpleegd 15 sept. 2021.