Complot

Uit Christipedia

Een complot is een samenzwering. Het woord wordt ook bezigd voor een bende samenzweerders.[1] Een samenzwering is een geheime afspraak, verbintenis tussen een aantal personen tegen een of meerdere andere personen of groep van personen. De samenzweerders hebben kwaad in de zin.

Tegen David. Davids zoon Absalom wilde David van de troon stoten en zelf koning worden. Hij stal het hart van het volk en wist Davids raadsman Achitofel voor zich in te nemen.

2Sa 15:12  Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom. (NBG51)

De Statenvertaling heeft 'verbintenis'. David vluchtte toen hij kennis kreeg van de samenzwering. Het leger van David versloeg later dat van Absalom. Deze werd op zijn vlucht gedood.

Tegen Joas, koning van Juda. Hij kwam door een samenzwering om het leven.

2Kr 24:24  Hoewel het leger van Syrië met weinig mannen kwam, gaf de HEERE toch een zeer groot leger in hun hand, omdat [de Judeeërs] de HEERE, de God van hun vaderen, verlaten hadden. Zo voltrokken zij strafgerichten aan Joas. 2Kr 24:25  En toen zij van hem weggetrokken waren-want zij hadden hem ernstig ziek achtergelaten-spanden zijn dienaren, vanwege het bloed van de zonen van de priester Jojada, tegen hem samen, en zij doodden hem op zijn bed, en hij stierf. Zij begroeven hem in de stad van David, maar zij begroeven hem niet in de graven van de koningen. 2Kr 24:26  De volgende [dienaren] zijn het die tegen hem samenspanden: Zabad, de zoon van Simeath, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrith, de Moabitische. (HSV)

Het onheil dat hem trof is in de regeringswegen van God een strafrechtelijk gevolg van zijn wandaden.

Tegen Amazia, koning van Juda. Nadat Amazia, de zoon van Joas, de Edomieten weer aan Juda onderworpen had, liet hij zich tot afgoderij verleiden, en verloor de gunst van Jahweh.

2Kr 25:14  Nadat Amazia van het verslaan van de Edomieten [terug]gekomen was, gebeurde het dat hij de goden van de Seïrieten meebracht en die voor zichzelf als goden opstelde; hij boog zich voor hen neer en bracht reukoffers aan hen. 2Kr 25:15  Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Amazia. Hij zond een profeet naar hem toe, die tegen hem zei: Waarom hebt u de goden van dat volk gezocht, die hun [eigen] volk niet uit uw hand gered hebben? 2Kr 25:16  Het gebeurde echter toen deze tot hem sprak, dat hij tegen hem zei: Heeft men u tot raadgever van de koning aangesteld? Houdt u [daarmee] op! Waarom zou men u doden? Toen hield de profeet op, en zei: Ik merk dat God besloten heeft u te gronde te richten, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad hebt geluisterd. (HSV)

In een oorlog met het tienstammenrijk Israël was hij zeer ongelukkig en moest vernederende vredesvoorwaarden aannemen. Een samenzwering deed hem vluchten; hij werd achterhaald en gedood. 2 Kron. 25:14-27.

2Kr 25:27  Vanaf de tijd dat Amazia van achter de HEERE afweek, smeedde men een samenzwering tegen hem in Jeruzalem, zodat hij naar Lachis vluchtte; maar zij stuurden [mannen] achter hem aan tot Lachis en doodden hem daar. (HSV)

Ook in het geval van deze koning zien wij dat de samenzwering een plaats heeft in Gods strafrechterlijk handelen.

Tegen Jezus. De tegenstanders van de Heer Jezus zochten Hem om te brengen.

Mt 12:14 De farizeeen nu gingen naar buiten en beraadslaagden tegen Hem dat zij Hem zouden ombrengen. (TELOS)

Mt 26:4  en zij beraadslaagden dat zij Jezus met list zouden grijpen en doden; (Telos)

Mr 3:6 En de farizeeen gingen terstond naar buiten met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen. (TELOS)

Joh 11:53 Van die dag af dan beraadslaagden zij om Hem te doden. (TELOS)

Jezus was hiervan op de hoogte. Hij hield daarmee rekening, maar toen het zover was dat hij zou worden overgeleverd door Judas, ging hij zijn arrestatie tegemoet. Hij, die zonder zonden was, moest deze weg gaan, om ons te verlossen van onze zonden.

Tegen Paulus. Toen Saulus (Paulus) na zijn bekering in Damascus ging betogen dat Jezus de Christus is, bracht hij de Joden daar in verwarring. Zij beraadslaagden samen om hem te doden. Paulus wist echter te ontkomen.

Hnd 9:22  Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht de Joden die in Damaskus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is.  Hnd 9:23  Toen er nu vele dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden samen om hem te doden.  Hnd 9:24  Hun aanslag werd Saulus echter bekend. En ook bewaakten zij dag en nacht de poorten om hem te kunnen doden.  Hnd 9:25  Zijn discipelen echter namen hem ‘s nachts mee en lieten hem door de muur in een mand naar beneden zakken. (Telos)

Toen Paulus in Jeruzalem was, maakten de Joden een komplot tegen hem. Zij namen zich voor hem te doden in een hinderlaag.

Hnd 23:12  Toen het nu dag was geworden, maakten de Joden een komplot en vervloekten zichzelf, terwijl zij zeiden dat zij niet zouden eten of drinken voordat zij Paulus hadden gedood. Hnd 23:13  Het waren er nu meer dan veertig die deze samenzwering hadden gemaakt. (Telos)

Een zoon van Paulus' zuster hoorde van de hinderlaag en berichtte het Paulus (Hand. 23:16), waarop deze een Romeinse hoofdman inlichtte, die vervolgens Paulus liet overbrengen naar Caesarea.

Les

Welke les kunnen wij uit deze opgetekende geschiedenissen trekken? In al deze gevallen van samenzwering zien wij dat complotten een plaats hebben in Gods regeringswegen. Wij zien in deze geschiedenissen dat God samenzweringen toelaat èn verijdelt. Alles is onderworpen aan en wordt ingepast in Zijn 'masterplan'.

Christenen die tot complotdenken (achterdocht en vermoeden van een complot) geneigd zijn, moeten nuchter zijn en het oog gericht houden op God en Zijn alomvattend plan.

Meer informatie

Peter A. Slagter, Samenzweringen en complotten-1, Amen.nl, 9 sept. 2016. Over complotten verhaald in de Bijbel.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Complot. Geraadpleegd 14 juni 2020.