Dag van Christus Jezus

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Dag van Christus)

De Dag van Christus Jezus (Fil. 1:6) is de dag waarop de Heer Jezus in de wereld geopenbaard zal worden en wij, gelovigen, met Hem verschijnen in heerlijkheid. Voor Israël zal hij komen als de ware Messias (Christus) en Verlosser. Met het oog op die dag zal hij komen als de morgenster, die de grote dag aankondigt, en de zijnen tot Zich nemen en Zijn werk aan hen voltooien. In ruime zin begint de dag van Christus met de opname van de gemeente, in enge zin met de komst van de Messias in heerlijkheid.

Uitdrukkingen

De uitdrukkingen van gelijke of verwante betekenis zijn:

 • 'de dag(en) van de Zoon des mensen' (Luc. 17)
 • 'de dag van Christus' (Fil. 1:10, 2:16)
 • 'de dag van Christus Jezus' (Fil. 1:6)
 • 'de dag van de Heer Jezus' (1 Cor. 5:5)
 • 'de dag van onze Heer Jezus' (2 Cor. 1:14)
 • 'de dag van onze Heer Jezus Christus' (1 Cor. 1:8)
 • 'dag van Jahweh'

Gebeurtenissen

De periode van 'de dagen van de Zoon des mensen' omvatten deze opeenvolgende gebeurtenissen:

 1. De mensen doen hun gewone dingen: eten, drinken, (ver)kopen, planten, bouwen, trouwen e.d.
 2. De gelovigen worden in veiligheid gebracht (vgl. Noach en zijn gezin, Lot en zijn gezin)
 3. De voltrekking van het strafgericht aan het aardrijk
 4. De heerlijke verschijning van de Zoon des mensen 'in zijn dag' (Luc. 17:24).
Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.
Lu 17:25 Eerst echter moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.
Lu 17:26 En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:
Lu 17:27 zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. 
Lu 17:28 Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 
Lu 17:29 op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.

(Telos)

Na de verschijning van de Heer Jezus zal het wereldgebeuren niet langer bepaald worden door de zondige mens noch door de 'overste van deze wereld', de satan. De heerschappij van Christus zal de dag van Christus kenmerken. Hij zal tot Zijn rechten komen. Het is alsof er met Zijn ingrijpen en (weder)komst en verschijning in heerlijkheid een andere, nieuwe dag aanbreekt. Zijn verschijning is als het opgaan van de zon, in de dageraad van een nieuwe dag. 

Hij wordt geopenbaard

De dag van de Zoon des mensen is de dag waarop de verheerlijkte mens Jezus Christus geopenbaard en gezien zal worden. 
Lu 17:22 Hij nu zei tot de discipelen: Er zullen dagen komen, dat u zult begeren een van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 
Lu 17:23 En men zal tot u zeggen: Zie, hier, of: Zie, daar. Gaat er niet heen en volgt niet. 
Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.
Lu 17:25 Eerst echter moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.
Lu 17:26 En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen:
Lu 17:27 zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. 
Lu 17:28 Evenzo, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 
Lu 17:29 op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. 
Lu 17:30 Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard
Lu 17:31 Wie op die dag op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, laat hij niet naar beneden gaan om het op te halen; laat hij die op het veld is, evenmin terugkeren naar wat achter hem ligt. 
Lu 17:32 Denkt aan de vrouw van Lot.
Lu 17:33 Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen; en wie het zal verliezen, zal het behouden.
Lu 17:34 Ik zeg u: in die nacht zullen er twee op een bed zijn, de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden.
Lu 17:35 Twee vrouwen zullen samen malen, de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden.
Lu 17:36 Twee op het veld, een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden.
Lu 17:37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heer? Hij nu zei tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.
(TELOS)
1Co 1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, 
1Co 1:8 die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus.
(TELOS)
Eerst wordt de Heer Jezus aan de gelovigen geopenbaard. De dag van Christus, in ruime zin, begint voor de gelovigen wanneer Hij komt voor de zijnen en hen tot Zich neemt (Joh. 14). Hun wegvoering ten hemel geschiedt, afhankelijk van waar zij op aarde wonen, in de nacht (Luc. 17:34) of op een ander tijdstip, wanneer zij arbeid verrichten (Luc. 17:35-36). 

Behoudenis van de gelovigen

Op de dag van Christus zullen de gelovigen behouden worden. Onze behoudenis is tegenwoordig èn toekomstig, we zijn behouden en wòrden behouden. Vergelijk het met een drenkeling die uit de zee in de reddingsloep is getrokken (behouden in de boot) en later op land wordt gebracht (behouden op het land). De dag van Christus brengt ons in het hemelse Vaderland; de tocht op de wereldzee is dan voorbij. 

Ook de getuchtigde ontuchtige gelovige wordt behouden in de dag van de Heer Jezus. 
1 Corinthiërs 5:5  zo iemand aan de satan over te geven tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer Jezus. (TELOS)
Zoals Noach in de ark ging en daarna de zondvloed kwam, en zoals Lot uit Sodom ging en zo aan het strafgericht van God ontkwam, en zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen, wanneer hij de zijnen, afgebeeld door Noach en Lot, tot Zich neemt en vervolgens oordelen over deze aarde brengt (zie hierboven Luc. 17:26-37). 

Voltooiing van Gods werk aan de gelovigen

Het werk dat God aan de gelovigen op aarde is begonnen, zal voltooid worden op de dag van Christus Jezus. 
Filippenzen 1:6  in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. (TELOS)
1Co 1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht,
1Co 1:8 die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus.
(TELOS)

Loon voor de gelovigen en de ontrouwen

De uitdrukking “de dag van de Heer Jezus” heeft altijd betrekking op gelovigen: op hun behoud of op hun beloning. Want zij worden niet alleen behouden, ze ontvangen ook loon. Op die dag zullen de gelovigen lof ontvangen, hun beloning krijgen: 

2 Corinthiërs 1:14  zoals u ook ten dele ons hebt erkend dat wij uw roem zijn, evenals u ook de onze bent op de dag van onze Heer Jezus.
Filippenzen 2:16  terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.
1Co 4:5 Oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God.
(TELOS)

In het volgende vers is geen sprake van de dag van Christus. Het gaat echter wel om de dag waarop Hij komt. 

Lu 12:46 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en zal hem in tweeen hakken en zijn lot bij dat van de ontrouwen stellen. (TELOS)

Het in tweeën hakken duidt misschien op een innerlijke verscheurdheid waarin deze ontrouwe zal geraken. 

De dag van de Heer Jezus brengt werken aan het licht. De dag wordt 'in vuur geopenbaard' (1 Cor. 3:13). Dit vuur beproeft de werken, die de vuurproef doorstaan dan wel verbranden (3:13-15). 

1Co 3:10 Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt. 
1Co 3:11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. 
1Co 3:12 Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, 
1Co 3:13 ieders werk zal openbaar worden. Want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. 
1Co 3:14 Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen;

1Co 3:15 als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen.
(TELOS)

En 'de dag van Jahweh'

De dag van Christus Jezus hangt samen met de dag van Jahweh. Deze laatste dag is vooral een dag van gericht. Oordeel, strafoefening is het denkbeeld dat met de uitdrukking 'dag van Jahweh' ('dag van de HEER') is verbonden. De samenhang is niet alleen tijdrekenkundig (de dagen vallen tenminste ongeveer in dezelfde tijd), maar bestaat ook hierin dat God op 'een dag' door Hem bepaald (Hand. 17:31) het aardrijk zal oordelen door de mens ('een man', 17:31) Jezus Christus: 

Hnd 17:30 Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, Hnd 17:31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door Hem uit de doden op te wekken. (TELOS)

Men kan drie opvattingen onderscheiden aangaande verhouding van de dag van Christus en de dag van Jahweh:

 1. De dag van Christus is de dag van de opneming van de gemeente, de dag van Jahweh volgt daarop[1];
 2. De dag van Christus en de dag van Jahweh zijn dezelfde dagen, ze worden zowel in enge zin (een enkele dag) als in ruime zijn (een periode) gebruikt. Hoewel ze dezelfde tijd omvatten, hebben ze betrekking op verschillende dingen. Zij zijn als het ware twee zijden van dezelfde munt. De dag van Christus heeft betrekking op de zegen voor de gelovigen en de verlossing van Israël. De dag van Jahweh ziet op de oordelen die de ongelovige wereld zullen treffen. De opname van de gemeente is het begin van de Dag van Christus, zoals de morgenster het begin, de voorbode is van een nieuwe dag. De verschijning van Christus in de wereld is de Dag van Christus in eigenlijke (enge) zin. De Dag van Jahweh heeft als voorteken voor de wereld de opname van de gemeente. De Dag van Jahweh in eigenlijke (enge) zin is de dag waarop Christus als rechter verschijnt in de wereld en oordeel uitoefent. [2]
 3. De dag van Christus en de dag van Jahweh vallen deels samen in de tijd.

Ad 3. Tijdrekenkundig kan men zeggen dat de dag van Christus begint met de opname van de gemeente en dat de dag van Jahweh begint na 'de afval' (2 Th. 2:3) en openbaring van 'mens van de zonde', de Wetteloze, die in de tempel van God zal zitten en zich als God zal vertonen.

2Th 2:1  Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, 2Th 2:2 dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. 2Th 2:3  Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, 2Th 2:4 die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. 2Th 2:5 Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was? 2Th 2:6 En nu, u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. 2Th 2:7 Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. 2Th 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (Telos)

Wanneer begint de dag van Jahweh precies na de openbaring van de Wetteloze? Misschien begint zij met de oordelen die gebeuren vóór de Wetteloze in de tempel gaat zitten. Of begint zij met de 'Grote Verdrukking', nadat de antichrist in de tempel is gaan zitten. Want de dag van Jahweh brengt, na een tijd van valse vrede, een plotseling verderf voor de goddelozen. Ze overvalt hen als een dief in de nacht (1 Thess. 5: 2). In ieder geval vangt de dag van Jahweh aan of is ze aangebroken als de Heer Jezus met de eerder opgenomen en verheerlijkte heiligen verschijnt in de wereld.

De dag van de Heer begint met oordelen en eindigt met oordelen. Tenslotte wordt de oude schepping geheel vernietigd. Maar dat is niet het einde. Want op de dag van Jahweh volgt 'de dag van God'. 

Dag van God

De dag van Christus moet onderscheiden worden van 'de dag van God' (2 Petr. 3: 11), dat is de tijd na de verdelging van de oude aarde en de schepping van een nieuwe hemel en aarde, wanneer God zal zijn 'alles in allen' (1Co 15:28).

Onze opdracht

Ons doel zij zuiver en onberispelijk te zijn tegen de dag van Christus. 
Filippenzen 1:10  om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, Flp 1:11 vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God. (TELOS)

Zie ook

Meer informatie

The Day of Christ and the Day of the Lord—Distinct or Connected? Youtube.com: Soortkeep, 31 mrt. 2023. Duur: 27 min. 47 sec. Uiteenzetting door Lee Brainard over de overeenkomst en het verschil tussen dag van de Messias en de Dag van Jahweh.

Bron

Jaap Fijnvandraat, Is met de dag van Christus de komst van Jezus Christus voor de gemeente bedoeld? op www.JaapFijnvandraat.nl, zonder jaar.    

Voetnoot

 1. De mening van Theo Niemeijer in: Seminar 3: Grote verdrukking op 19 okt 2023 - Theo Niemeijer. Youtube.com: Baptisten gemeente 'De Open Poort', 19 okt. 2023. Vanaf 51 min. 40 sec.
 2. The Day of Christ and the Day of the Lord—Distinct or Connected? Youtube.com: Soortkeep, 31 mrt. 2023. Duur: 27 min. 47 sec. Uiteenzetting door Lee Brainard over de overeenkomst en het verschil tussen dag van de Messias en de Dag van Jahweh.