Economie

Uit Christipedia

De economie is het geheel van financiële voorzieningen, de handel en industrie. De grootste economie ter wereld is die van de VS, gevolgd door China, Japan, Duitsland en Frankrijk (anno 2011). De grootste economie van de Europese Unie is Duitsland (anno 2011).

De economieën van Rusland en India zijn in opkomst.

Verwacht wordt dat landen die belangrijke grondstoffen produceren, zoals voedsel en energie, in de toekomst economisch belangrijk worden.
Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. (Luc.17:28,29)

Wetenschap der economie

In de wetenschap van de economie wordt gewerkt met een rekenmodel van vraag en aanbod.

De economie is een ander soort wetenschap dan de natuurwetenschap. De natuurwetenschap ontdekt wetmatigheden die als onwrikbaar vastliggende ‘wetten’ blijken te gelden. Mensen handelen niet volgens vastliggende wetten, maar zijn vrij om te kiezen en het menselijk gedrag hangt dan ook af van hoe de mens zich wenst te gedragen.

De wetenschap der economie houdt zich bezig met de vraag hoe economische beslissingen tot stand komen, namelijk door de vraag naar goederen (en diensten) te projecteren op het aanbod ervan. Beide partijen, de vragers en de aanbieders, streven naar een maximale bevrediging van hun behoeften. Wanneer er veel vraag is naar een bestaand product met een gering aanbod, zal de prijs ervan hoog zijn. Dit zal tot gevolg hebben dat het aanbod ervan wordt vergroot, waardoor de prijs zal dalen zodat meer mensen deze goederen kunnen aanschaffen. Al deze functies van kopen en verkopen, produceren en verdelen, zijn economische handelingen. Door te budgetteren leert iedereen zijn behoeften op een rijtje te zetten en aldus zijn prioriteiten te bepalen met het oog op een maximale bevrediging van zijn behoeften.

Economen zijn overwegend van mening dat economie zich waardenvrij bezig houdt met de verbanden tussen economische verschijnselen en dat een uitspraak over het goed of verkeerd zijn van de economische handelingen op het terrein van de ethiek ligt. Men rekent niet met het Bijbelse oordeel over ons wereldsysteem, waarvan begeerte een pijler is, en de verantwoording die elk mens als rentmeester zal moeten afleggen.

In een christelijk georiënteerde economische wetenschap echter komt ook ter sprake hoe de mens zou moeten handelen volgens de bijbelse richtlijnen.

Uitgangspunt bij economie  Bijbelse norm
 De mens heeft onbegrensde behoefte.  Taakgericht en verantwoord besteden

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, wees tevreden met wat gij hebt. (Hebr.13:5)
Onderhoud en onderdak is ons genoeg (1Tim.6:8)

Door reclame wordt deze behoefte aangekweekt tot onbegrensde begeerte. Tegen deze begeerte wordt gewaarschuwd:

Gij zult niet begeren (Ex.20:17)
Al wat in de wereld is: de begeerte des vleses, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. (1Joh.2:16)

Steeds meer is nooit genoeg, maar genoeg is meer dan veel. Vooral bij de wereldse wetenschap der economie blijkt het grote verschil dat er bestaat tussen de richtlijnen van de Bijbel en de basis van het wereldse systeem, te weten de begeerte.
Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. (1Joh.2:16)
Het economisch model van een volkomen vrije markt is wel goed als rekenmodel, om begrip te krijgen voor de factoren die het nemen van economische beslissingen bepalen. Maar in de praktijk blijkt het allemaal niet zo te kloppen. Enkele voorbeelden.
 • Nog maar kort geleden (en soms ook nu nog) golden lucht en water en natuur als ‘vrije goederen’, die men zomaar onbeperkt, zonder prijs kon gebruiken. 
 • Veel mensen hebben (bijna) niets te besteden en ‘daarom’ spelen ze bij de economie niet mee
 • Door reclame worden begeerten aangekweekt en producten aangeboden waaraan men liefst veel kan verdienen.

De wereld heeft wel oog voor de schadelijke gevolgen voor milieu en de uitbuiting van de ontwikkelingslanden, maar er wordt niet gewezen op de wortel van het kwaad die de Bijbel aanwijst en het gevolg daarvan: verslaving.

In het klein en op wereldschaal is dan ook de volgende negatieve kringloop te zien: behoeften → worden door reclame aangewakkerd tot begeerte→ verslaving → nog groter behoefte enz. Dat deze vicieuze cirkel leidt tot machtsophoping bij de sterke en uitbuiting van de zwakkere kan men zien in kinderarbeid, porno-industrie en aantasting van het milieu.

Invloed van ICT

Het is nuttig om ook kort aandacht te schenken aan de informatie- en communicatietechnologie (ICT), want hieraan zijn een aantal bijzonder aspecten. ‘Normale’ productiemiddelen slijten en benzinetanks worden leeggereden, Maar de waarde van informatie stijgt naarmate meer mensen er gebruik van maken; de informatietank wordt bij wijze van spreken steeds voller. ‘Normaal’ geldt ook dat de productiekosten per stuk geleidelijk dalen naarmate er meer van geproduceerd worden. Bij ICT kost het eerste exemplaar bijna alles, en al de overigen bijna niets. Tenslotte lijkt informatie op een virus: het verspreidt zichzelf en geeft mogelijkheid tot een onpersoonlijke macht waarbij niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Er is een enorme verleiding om illegaal te kopiëren en verslavend materiaal te vervaardigen zoals porno en computerspelen.

Zucht tot en macht van geld

De overste van deze wereld is de duivel en hij oefent zijn macht uit door middel van het geld waarmee alles verantwoord wordt (Joh. 14:30; Pred. 10:19). De apostel Paulus waarschuwde: een wortel van alle kwaad is de geldzucht (1 Tim. 6:10). Geld vertegenwoordigt wereldse macht en wordt door de Here Jezus gepersonifieerd als “Mammon” en Hij waarschuwt: “gij kunt niet God dienen en Mammon”. (Luk.16:10-13) Deze waarschuwing toont de ernst van het doorgeven van christelijke normen bij een christelijk georiënteerd vak economie. 

Eindtijd

Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus, lijkt te wijzen op één economisch wereldsysteem, waarin financiële transacties (kopen en verkopen) een bijzonder merkteken vereisen, zie Merkteken van het Beest.
Opb 13:16  En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;  Opb 13:17  en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. (Telos)

Meer informatie

The Coming Cashless Society - Mark Hitchcock - Truth To Go. Youtube.com: 100huntley, 24 juni 2010. Duur: 4 min. 56 sec.

Humor

Als het economisch slecht gaat, gaat het slecht met menige handel en hebben allerlei beroepen te lijden.

 • de bananenhandelaar is de pisang
 • de tabakshandelaar is de sigaar
 • de bakker verdient geen brood meer
 • de herenmode is de das omgedaan
 • de lampenwinkeliers zien de toekomst duister in
 • de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen
 • menig timmerman heeft er het bijltje bij neergegooid
 • de kousenfabrieken zien er geen gat meer in
 • de horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten
 • de confectie-industrie moet er een mouw aan passen
 • de tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht
 • de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt
 • de wielrenners weten niet meer rond te komen
 • de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden
 • de bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen
 • voor de bioscopen valt het doek
 • de kwekers zitten op zwart zaad
 • de schoorsteenvegers komen op straat te staan
 • de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten
 • de mijnbouw graaft zijn eigen graf
 • de Nederlandse Spoorwegen zijn het spoor bijster
 • de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in
 • de metselaars zitten in de put
 • de caféhouder is het zat
 • de kapper zit met zijn handen in het haar
 • de boer is uit het veld geslagen
 • de wapenindustrie ziet er geen schot meer in