Eeuwig, eeuwigheid

Uit Christipedia

Eeuwig heeft twee betekenissen:

  1. Eeuwigdurend, zonder begin en einde.
  2. Tijdloos: buiten de tijd staand

‘Eeuwigheid’ kan dus betekenen ‘eeuwigdurendheid’

Griekse woorden.

De Griekse woorden in het Nieuwe Testament die vertaald zijn door 'eeuwig' zijn aionios en aidios:

Aionios

αιωνιος aionios (klemtoon op tweede lettergreep). Dit bijvoeglijk naamwoord komt 71x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 166. Het is afgeleid van αιων (eeuwigheid). Het Strongnummer van dit woord is 165. Het bijvoeglijk naamwoord heeft deze betekenissen: a. zonder begin en einde, dat wat altijd geweest is en altijd zal zijn; b. zonder begin; c. zonder einde, nooit eindigend, zonder ophouden.

Eeuwig leven is hoogwaardig leven zonder ophouden, zonder einde.

Mt 19:16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en zei tot Hem: Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben? (TELOS)

Mt 19:29 En ieder die heeft verlaten huizen, broers, zusters, vader, moeder, vrouw, kinderen of akkers ter wille van mijn naam, zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig leven beerven. (TELOS)

Joh 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (TELOS)

Eeuwige tenten zijn tenten die niet vergaan.

Lu 16:9 En Ik zeg u: maakt u vrienden met de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer die u ontvalt, men u ontvangt in de eeuwige tenten.

Een eeuwige zonde is een zonde waarvoor geen vergeving is, die eeuwig blijft drukken.

Mr 3:29 maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde (TELOS)

Tegenover het eeuwige leven staat de eeuwige straf.

Mt 25:46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. (TELOS)

Het eeuwige vuur van de hel is zonder einde.

Mt 18:8 Als nu uw hand of uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u; het is beter voor u verminkt of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. (TELOS)

Aidios

αιδιος, aidios (klemtoon op eerste lettergreep). Dit bijvoeglijk naamwoord komt 2x voor. Het betekent: eeuwig, duurzaam. Het is een synoniem van aionios. Het Strongnummer is 126.

Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn, (TELOS)

Jds 1:6 En engelen die hun oorsprong niet bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien onder duisternis bewaard. (TELOS)

Tijdloosheid

Eeuwigheid kan ook een boventijdelijke of tijdloze toestand betekenen. Sommigen denken dat de eeuwigheid niet zozeer oneindige tijdsruimte is, maar veeleer een periode zonder een tijd. Zonder tijd kan iets niet kort of lang duren, het is er gewoon. De tijd, en schepping van God, wordt door sommigen gezien als een onderbreking in de eeuwigheid. Een eeuwigheid zonder het begrip tijd is echter moeilijk in te denken.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

De uitdrukking 'van eeuwigheid tot eeuwigheid' betekent ziet terug ('van eeuwigheid') en vooruit ('tot eeuwigheid'). 

Vergelijk:

Joh 9:32 Van eeuwigheid af is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. (TELOS)

Hnd 15:18 die van eeuwigheid af bekend zijn. (TELOS)

Heb 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (TELOS)

Joh 6:51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees dat Ik zal geven voor het leven van de wereld. (TELOS)

Begrensde 'eeuwigheid'

En in Jes. 32:14-15 wordt over eeuwigheid gesproken met een "totdat":

14 Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden; Ofel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden. 15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte

Bron

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.