Eten

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Eten is voedsel tot zich nemen of het voedsel zelf.

Het woord kan een werkwoord zijn of een zelfstandig naamwoord. Het heeft drie betekenissen[1]:

  1. werkwoord: voedsel tot zich nemen. "Uit eten gaan" wil zeggen: in een restaurant gaan eten.
  2. werkwoord: zich voeden met. Voorbeeld: "zijn boterham eten".
  3. zelfstandig naamwoord: voedsel. Voorbeeld: "ik lust dat eten niet". "Warm eten" is voedsel dat als hoofdmaaltijd dient.

Het woord eten wordt in de Bijbel dikwijls gebruikt als beeld voor: genieten, weldaden verkrijgen in het lichamelijke en geestelijke (Jes. 3: 10; 61: 6. Ps. 22: 27. Hoogl. 5: 1). Soms van het verdiende loon, waarmee de goddelozen betaald worden (Spr. 1: 31).

Vrijheid van eten. Op enkele uitzonderingen na is de christen vrij om - met verstand en onder dankzegging - te eten en te drinken wat hij wil. De uitzonderingen zijn: voedsel dat aan de afgoden is geofferd, bloed en het verstikte (Hand. 15:20, 29; 21:25).

Col 2:16 Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten, Col 2:17  die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus. (Telos)

Een christen is niet onderworpen aan oudtestamentische spijswetten. Evenmin hoeft hij een vegetariër te zijn.

Eten en drinken in Gods koninkrijk. De belofte: „U zult eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk” (Luk. 22: 30) heeft niet slechts betrekking op de zoete en zalige gemeenschap, die de gelovigen eens onder elkaar zullen hebben, met de vreugde die daaruit volgt, maar het is als een verheerlijkt lichamelijk genot op de nieuwe aarde te denken, waarin het paaslam en het avondmaal hun laatste vervulling zullen vinden. Dat een eten en drinken op zichzelf niet met de geaardheid van opgestane lichamen in tegenspraak is, leert ons ten minste het eten door de opgestane Heer.

Christus’ vlees eten en zijn bloed drinken (Joh. 6: 53) is zich figuurlijk voeden met een gestorven Heiland. Het is een inwendig, geestelijk maal. Het woord van de Heer in Joh. 6:53 doelt wellicht reeds op de uiterlijke eten van het Avondmaal en werpt daarop een helder licht. Het avondmaal met de symbolen van Jezus' lichaam en Zijn bloed, is een zichtbare uitdrukking van het geestelijk eten door de gemeente. Wanneer wij ons voeden met zijn vlees en bloed, zijn verlossingswerk aan het kruis overpeinzen en de betekenis en gevolgen ervan op onszelf betrekken, dan deelt Hij op onbegrijpelijke wijze zijn levenskrachten mee; dat overdenken sterkt ons geestelijk.

Opb 3:20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Telos)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Eten. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 29 jan. 2019.

Voetnoot

  1. Vgl. VanDale.nl, s.v. Eten. Geraadpleegd 29 jan. 2020.