Geest

Uit Christipedia

Het Hebreeuwse woord voor geest is roeach, de Griekse vertaling is pneuma. Beide woorden betekenen eigenlijk een geblaas, wind, hetzelfde als het Latijnse spiritus

In deze betekenis komt het in de Schriften van het Nieuwe Verbond voor, Joh. 3:8. Tegen Nicodemus zei de Heer Jezus:

Joh 3:8 De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is. (TELOS)

In de Griekse grondtekst van dit vers is voor ‘Geest’ en ‘wind’ hetzelfde woord gebruikt. God heeft de engelen tot geesten(of winden) en vuurvlammen gemaakt:

Heb 1:7 En van de engelen zegt Hij wel: ‘Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam’, (TELOS)

‘Winden’ is, gezien de vergelijking met de vuurvlam, misschien een meer passende vertaling in dit vers. Het Griekse 'pneuma' kan ook verwijzen naar de adem, het geblaas van de mond, die evenals de wind een luchtbeweging is.

2Th 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten niet doen door de verschijning van zijn komst; (TELOS)

De Heer zal door het geblaas van zijn mond de vijand verteren. Vergelijk de betekenis van ‘woord’ als kracht, het krachtig bevel, dit is een figuurlijke beschrijving van Gods macht, als in staat om door een enkel bevel, of enkele wenk van zijn wil te scheppen en te vernietigen. Zie een dergelijke wijze van spreken in Ps. 33:6.

Ps 33:6 Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir. (SV)

Ps 33:6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. (NBV)

Geest en leven

Het wezen dat ademt leeft. Adem, geest en leven hebben met elkaar te maken. Het leven van een mens bestaat in een gedurig blazen of ademhalen. De geest is een beginsel van leven.

Zonder geest is er geen leven en is het lichaam dood.

Jak 2:26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. (TELOS)

Een gegoten afgodsbeeld is dood, doordat er geen geest in is.

Jer 10:14 Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen; en er is geen geest in hen. (SV)

De stof van een aards lichaam heeft in zichzelf geen leven. De Geest maakt levend.

Joh 6:63 De Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven. (TELOS)

Ps 104:24 Hoe talrijk zijn uw werken, o HERE, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen. Ps 104:25 Daar is de zee, groot en wijd uitgestrekt, waarin gewemel is, zonder tal, kleine zowel als grote dieren; Ps 104:26 daar gaan de schepen, de Leviatan, die Gij geformeerd hebt om ermee te spelen. Ps 104:27 Zij alle wachten op U, dat Gij hun spijze geeft te rechter tijd; Ps 104:28 geeft Gij hun die, zij zamelen op, opent Gij uw hand, zij worden met goed verzadigd; Ps 104:29 verbergt Gij uw aangezicht, zij worden verdelgd, neemt Gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof; Ps 104:30 zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.(NBG51)

Merk op dat in de grondtekst ‘roeach’ staat bij ‘adem’ (vs. 29) en ‘Geest’ (vs. 30).

Pre 8:8 Er is geen mens die macht heeft over de geest, om de geest in te houden. Hij heeft geen zeggenschap over de dag van de dood, er is geen vrijstelling in [deze] strijd en de goddeloosheid laat de bedrijvers ervan niet ontkomen. (HSV)

Sommige vertalingen hebben hier ‘wind’ in plaats van ‘geest’. Voor beide valt iets te zeggen. Wij hebben geen macht over de wind buiten ons noch over de levensgeest in ons. Wij zijn niet in staat ons leven niet behouden door onze geest in het lichaam te houden.

Geest en sterven

Als iemand sterft, verlaat zijn geest het lichaam. De Heer Jezus wekte een meisje uit de dood op, waarbij haar geest terugkeerde in haar lichaam.

Lu 8:55  En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gebood dat men haar te eten zou geven. (Telos)

Toen de Heer stierf, gaf Hij de geest. Hij gaf zijn geest over.

Mt 27:50 Jezus nu riep opnieuw met luider stem en gaf de geest. (TELOS)

Lu 23:46 En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij. (TELOS)

Joh 19:30 Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. (TELOS)

De Heer blies de levensadem uit en gaf zijn geest aan God over. Op drie Schriftplaatsen (Hand. 5:5, 10; 12:23) wordt voor ‘de geest geven’ in de Griekse grondtekst het werkwoord εκψυχω, ekpsucho gebruikt, lett. ‘uitblazen’, ‘volledig uitblazen’, ‘ontzielen’, van hier ‘de geest geven’, ‘sterven’. Daaraan is wellicht de gedachte verbonden dat het lichaam afkoelt als de laatste adem is uitgeblazen.

Hnd 12:23 Onmiddellijk treft een engel des Heren hem, omdat hij God de eer niet geeft. Hij wordt door wormen opgevreten en raakt ontzield. (Naardense bijbel)

Vergelijk:

Hnd 12:23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. (HSV)

Hnd 12:23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heer hem, omdat hij God niet de heerlijkheid gaf; en hij werd door wormen gegeten en hij stierf. (TELOS)

De stervende Stefanus bad de Heer Jezus zijn geest te ontvangen:

Hnd 7:59  En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep en zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. (Telos)

Geest en lichaam

Geest en lichaam zijn niet hetzelfde. Zowel ons lichaam als onze geest hebben wij te verzorgen.

1Co 7:34 ... De ongetrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de Heer om heilig te zijn, zowel naar het lichaam als naar de geest; maar de getrouwde wijdt haar zorg aan de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. (TELOS)

Het lichaam is een woonplaats van de geest. Zonder geest is het lichaam dood.

Jak 2:26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. (TELOS)

Als iemand sterft, verlaat zijn geest het lichaam. De Heer Jezus wekte een meisje uit de dood op, waarbij haar geest terugkeerde in haar lichaam.

Lu 8:55  En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gebood dat men haar te eten zou geven. (Telos)

Geest en ziel

Flp 1:27  Alleen, wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik uw omstandigheden hoor, dat u vast staat in een geest, terwijl u een van ziel meestrijdt met het geloof van het evangelie (Telos)

Geest en sterkte

Lu 1:80  Het kind nu groeide op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag van zijn optreden tegenover Israel. (Telos)

Geest en tegenwoordigheid

Col 2:5  Want al ben ik ook naar het lichaam afwezig, toch ben ik in de geest bij u en verblijd mij bij het zien van uw orde en de vastheid van uw geloof in Christus. (Telos)

Geest en denken

Lu 9:55  Hij echter keerde Zich om en bestrafte hen en zei: U weet niet van welke geest u bent. (Telos)

De heiligen zijn vernieuwd in de geest van hun denken.

Efe 4:23  en vernieuwd bent in de geest van uw denken, (Telos)

Geest en gemoedsbeweging

Lu 1:47  en mijn geest verheugt zich over God, mijn Heiland, (Telos)

Joh 11:33  Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen, zag wenen, werd Hij verontwaardigd in de geest en ontroerd; (Telos)

Joh 13:21  Toen Jezus dit had gezegd, werd Hij ontroerd in de geest en Hij betuigde aldus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal overleveren. (Telos)

Hnd 17:16  Terwijl nu Paulus in Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden was. (Telos)

Hnd 18:25  Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. (Telos)

Geest en voornemen

Hnd 19:21  Toen nu deze dingen waren volbracht, nam Paulus zich in zijn geest voor door Macedonie en Achaje naar Jeruzalem te reizen en zei: Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien. (Telos)

Geest en binding

Hnd 20:22  En nu, zie, gebonden in de geest reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, (Telos)

Geest en spreken

Hnd 6:10  En zij waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan. (Telos)

Geest en aanbidden

Joh 4:23  Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. Joh 4:24  God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Telos)

Geest van de profetie

Opb 19:10  En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden; en hij zei tot mij: Zie toe, doe dit niet; ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. (Telos)

Heiliging en bewaring van de geest

1Th 5:23  Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. (Telos)

Geest en genade

Ga 6:18  De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen. (Telos)

Flp 4:23  De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. (Telos)


Flm 1:25  De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. (Telos)

Zie ook

Heilige Geest | Demon