Geloof in God

Uit Christipedia

God heeft ons het vermogen, het verstand, de aanleg gegeven om in Hem te geloven. Wij kunnen in Hem geloven en het geloof in Hem is niet iets onnatuurlijks of kunstmatigs. 

Geloof aan God berust ook op openbaring.

Ro 1:18 Want toorn van God wordt van de hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten; Ro 1:19 omdat wat van God gekend kan worden, onder hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard Ro 1:20 -want van de schepping van de wereld af worden wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit zijn werken met inzicht doorzien-,opdat zij niet te verontschuldigen zijn, Ro 1:21 omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. (TELOS-vertaling)

Naast het verstand en de openbaring, die leiden tot geloof in God, is er de zonde die verduistert. Dan komen mensen ertoe schepselen te aanbidden in plaats van de ware God. Of zelfs God te loochenen, zoals atheïsten doen. 

Wetenschappelijk onderzoek lijkt te bevestigen dat wij mensen geboren zijn om in God te geloven: we worden geboren met het vermogen en de geneigdheid om in God en onzienlijke krachten te geloven. Kinderen hebben een natuurlijke en intuitieve denkwijze die licht tot geloof in God en bovennatuurlijke krachten leidt[1].

Ongeloof aan God (of een hogere macht) komt in het algemeen niet vanzelf. Het komt meestal door teleurstellingen in het leven of door opzettelijk ingaan tegen onze natuurlijke denkneiging (bijv. door atheistische opvoeding thuis, door atheistische vorming op communistische staatsscholen) of door een anti-religieuze omgeving.

Sommige Godloochenaars (atheïsten) beweren dat godsdienstig geloof het resultaat is van slechte opvoeding en indoctrinatie. Daartegen kan worden gesteld dat geloof aan God (of een hogere macht) natuurlijk is.

Sommige evolutionisten die erkennen dat geloof in God iets natuurlijks is, verklaren godsdienstig geloof uit de (veronderstelde) evolutie van de mens: het leverde een voordeel op in de strijd om het bestaan ten opzichte van niet-gelovige mensen of groepen mensen. Op grond van de Schrift kunnen we daartegen stellen: Godsgeloof danken we aan God, die ons geschikt heeft gemaakt in Hem te geloven, aan openbaring door God en aan de werking van ons verstand (zie Rom. 1, hierboven aangehaald).

Zaligmakend (verlossend en rechtvaardigend) geloof danken we aan Gods Woord en aan de Heilige Geest, die ons verlicht en ons overtuigt. 

Voetnoot

  1. Vergelijk de resultaten van het onderzoek van de ontwikkelingspsycholoog Bruce Hood van de Universiteit van Bristol, zie nieuwsbericht We're born to believe in God, say scientists, op Christian.org.uk dd. 8 sept 2009. De bevindingen van het onderzoek worden door andere wetenschappers bevestigd.