Geloven

Uit Christipedia

Geloven is 'vast vertrouwen op God en Gods woord, overtuigd zijn van Gods bestaan en van de waarheid van de goddelijke openbaring'. Dat zegt het woordenboek van Van Dale (2000) over de eerste betekenis van het woord als onovergankelijk werkwoord. 

Geloven in en aan

Er is een subtiel verschil in betekenis tussen geloven in en geloven aan. Geloven aan iets of iemand is vast overtuigd zijn dat iets of iemand niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat. Zo gelooft bijvoorbeeld Jan wel aan een persoonlijke God en Piet niet. Wie niet gelooft aan een Sovjet-Russische invasie, gelooft niet dat een Sovjet-Russische invasie zal plaatsgrijpen. Wie niet gelooft aan een zin van het leven, gelooft dat het leven geen zin heeft. Wie aan iemands goede bedoelingen gelooft, gelooft dat de ander goede bedoelingen heeft.

Geloven in sluit dikwijls vertrouwen in. Wie gelooft in een zin van het leven, gelooft niet alleen dat het leven zin heeft, maar vertrouwt er ook op. Wie in iemands goede bedoelingen gelooft, gelooft dat de ander goede bedoelingen heeft en hij vertrouwt er ook op.  

Geloven in God is, naar de gebruikelijke godsdienstige zin, vast vertrouwen op God en Zijn woord, overtuigd zijn van Gods bestaan en van de waarheid van Zijn openbaring. Geloven in God sluit het geloof aan Zijn bestaan in. Het begrip geloven-in bevat het begrip geloven-aan, maar niet omgekeerd. 

Een voorbeeld van 'geloven in' in de betekenis van 'vertrouwen op".

Da 6:23  (6-24) Toen werd de koning bij zichzelven zeer vrolijk, en zeide, dat men Daniël uit den kuil trekken zou. Toen Daniël uit den kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had. (SV)

Dit vers in de Herziene Statenvertaling:

Da 6:23  (6:24) Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. (HSV)

Wie niet gelooft in een scheiding tussen zwarten en blanken, heeft er geen vertrouwen in dat zo'n scheiding een maatschappelijke verbetering zal brengen.

In het dagelijks taalgebruik wordt het onderscheid tussen geloven-in en geloven-aan weinig gemaakt. Beide uitdrukkingen worden door elkaar heen gebruikt. 

Geloven en geluk

Elizabeth sprak Maria gelukkig, omdat zij, anders dan Elizabeths man, de woorden van de engel geloofd had.

Lu 1:45 En gelukkig zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van de Heer uit zijn gezegd, zullen worden volbracht. (TELOS)

Geloven in de Heer Jezus leidt tot eeuwig heil en daarmee tot een gelukkig leven.

Bron

Artikel Geloven aan God? op www.OnzeTaal.nl