Getuigen, getuige

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Getuigen is als getuige verklaren, bevestigen. Een getuige spreekt uit eigen ondervinding of waarneming van het voorval, de gebeurtenis en de omstandigheid waarin hij tegenwoordig was.

Het Nederlandse woord 'getuigen' betekent oorspronkelijk: voor het gerecht halen van mensen met verklaringen. Het is afgeleid van het werkwoord 'tijgen' = trekken, halen. Voor de rechtbank leggen zij, die gehaald zijn om iets over de zaak te vertellen, een verklaring af. "Ik heb gezien dat ..."; "Ik heb gehoord dat ...". 

Een voorbeeld van getuigen voor een parlementaire commissie geeft het volgende nieuwsbericht. In dit geval zijn er getuigen die elkaar schijnen tegen te spreken. 

Van Mierlo en Voorhoeve getuigen in Parijs 

De oud-ministers Van Mierlo en Voorhoeve zullen in Parijs worden gehoord over de val van Srebrenica in juli 1995. Ze zijn ingegaan op de uitnodiging van de Franse parlementaire commissie die onderzoek doet naar de val van de moslim-enclave. Oud-premier Juppe van Frankrijk verklaarde vorige maand voor de commissie dat Nederland het Franse aanbod had afgewezen om de enclave met geweld te redden. Van Mierlo liet daarop weten dat de Fransen het Nederlandse verzoek om luchtsteun hadden afgewezen. De enclave Srebrenica werd bewaakt door Nederlandse blauwhelmen. Na de verovering door de Bosnische Serviers zijn duizenden moslimmannen vermoord. Ten tijde van de val was Van Mierlo minister van Buitenlandse Zaken en Voorhoeve minister van Defensie. Het is nog niet bekend wanneer de oud-ministers voor de commissie in Parijs zullen verschijnen.

(Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 15 feb. 2001)

Een kwaad gerucht, een beschuldiging mag niet op de verklaring van één enkele getuige worden aanvaard. Opdat de zaak zeker is, zijn meerdere getuigen nodig.

Mt 18:16 als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Als hij echter niet luistert, neem nog een of twee met u mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. (TELOS)

2Co 13:1 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom: in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (TELOS)

1Ti 5:19 Neem tegen een oudste geen beschuldiging aan, tenzij onder twee of drie getuigen. (TELOS)

Vals getuigen, d.i. een onware verklaring afleggen, is verboden:

Mr 10:19 De geboden kent u: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder. (TELOS)

De Heer Jezus werd aangeklaagd met een beroep op valse getuigen.

Mt 26:60 hoewel vele valse getuigen waren opgekomen. (...) Mt 26:62 En de hogepriester stond op en zei tot Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U? (TELOS)

De Hogepriester was getuige van de woorden van de Heer Jezus en vond in diens woorden voldoende grond om hem te veroordelen.

Mt 26:65 Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u de lastering gehoord; wat vindt u ervan? (TELOS)

Ook voor Pilatus waren er mensen die tegen Jezus getuigden.

Mt 27:13 Toen zei Pilatus tot Hem: Hoort U niet hoeveel zij tegen U getuigen? (TELOS)

De leerlingen van Jezus waren getuige van zijn lijden en opstanding.

Lu 24:45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden, Lu 24:46 en zei tot hen: Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag, Lu 24:47 en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Lu 24:48 U bent getuigen van deze dingen. Lu 24:49 En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. (TELOS)

De apostelen kregen de opdracht om Jezus’ getuigen te zijn:

Hnd 1:8 Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. (TELOS)

Die opdracht voerden zij ook uit:

Hnd 2:32 Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. (TELOS)

Hnd 3:15 de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn. (TELOS)

Hnd 5:32 En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God heeft gegeven aan wie Hem gehoorzamen. (TELOS)

Hnd 10:39 En wij zijn getuigen van alles wat Hij heeft gedaan, zowel in het land van de Joden als in Jeruzalem. Hem hebben zij ook gedood door Hem te hangen aan een hout. (TELOS)

De apostelen konden getuigen dat de Heer was opgestaan en na zijn opstanding zelfs met hen had gegeten en gedronken:

Hnd 10:41 niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons die met Hem hebben gegeten en gedronken, nadat Hij uit de doden was opgestaan. (TELOS)

De discipel Stefanus werd gestenigd door de getuigen van zijn rede:

Hnd 7:58 en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, Saulus geheten. (TELOS)

Paulus getuigde, voor klein en groot, van zijn ontmoeting met de opgestane Heer Jezus en van Jezus' lijden en opstanding:

Hnd 26:22 Daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren: Hnd 26:23 dat de Christus moest lijden en dat Hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen zowel aan het volk als aan de volken. (TELOS)

Hij getuigt in zijn brief aan de Corinthiërs van de ijver van de gemeenten van Macedonië inzake de inzameling voor de arme heiligen in Jeruzalem.

2Co 8:3 Want ik getuig dat zij naar vermogen en boven vermogen, 2Co 8:4 uit eigen beweging, ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de gemeenschap in de dienst aan de heiligen. 2Co 8:5 En het was niet zoals wij verwachtten, maar zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God, (TELOS)

De Thessalonikers konden omtrent Paulus en zijn medearbeiders getuigen van hun goede gedrag.

1Th 2:10 U bent getuigen, alsook God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die gelooft, hebben gedragen. (TELOS)

Een gelovige is geroepen om getuige te zijn van wat Jezus Christus in zijn leven heeft bewerkt en gedaan.