Halley's komeet

Uit Christipedia

Halley's komeet

De Bijbel maakt melding van plotseling optredende catastrofale omstandigheden. De in de Bijbel genoemde catastrofale gebeurtenissen gaven blijk van een Goddelijk ingrijpen. Men zag daarin terecht de hand van God, een wonder, omdat de gebeurtenis plaats vond op de juiste tijd, het juiste moment en de juiste plaats. De catastrofe gaf uitredding of oordeel in de loop van de Heilsgeschiedenis. In enkele gevallen was ze voorspeld (zondvloed bv). Uit alles bleek veelal dat het Goddelijk ingrijpen niet altijd langs bovennatuurlijke weg verliep, maar dat de Almachtige God de door Hemzelf geschapen natuurwetten gebruikt heeft om in te grijpen in de loop van de geschiedenis.

Wonderen kunnen dus bestaan uit een achteraf verklaarbaar natuurlijk proces. Dat doet aan het wonder niets af. Ook overtuigde evolutionisten moeten toegeven dat processen in de geschiedenis van de mens, het heelal of de aarde niet per definitie gelijkmatig lopen. De aarde vertoont littekens van catastrofen, die oorzaak waren van sterke omvangrijke veranderingen. Opvallend zijn bijvoorbeeld de enorme kraters van meteorietinslagen in de aardkorst. Zo is het passeren van een komeet rakelings langs de aarde eveneens catastrofaal.

Met name Wikipedia verschafte voor dit artikel ons informatie over de komeet van Halley. Deze komeet is vernoemd naar zijn uitvinder, Edmond Halley, een Engels sterrenkundige, geboren te Londen 8 nov 1656, overleden 1742. Hij was deskundig op het gebied van komeetbanen. Hij zag in het jaar 1682 met miljoenen anderen een komeet verschijnen en kwam tot de conclusie dat het dezelfde komeet moest zijn, die 75 jaar daarvoor, in 1607, verscheen en sprak zijn vermoeden uit dat hij in ongeveer 1758 weer te zien zou zijn. Hetgeen ook geschiedde. Hij was toen zelf inmiddels overleden.

De komeet Halley bewandelt een enigszins chaotische omloop door ons zonnestelsel. 'Chaotisch' in de zin van 'kans op een afwijking in de omloop'. De omlooptijd kan variëren van ongeveer 75 tot ongeveer 79 jaar. Het is niet precies vooruit vast te stellen wanneer ze weer voorbij de aarde komt. Krachten, die alles te maken hebben met de zwaartekracht (gravitationele krachten) van grote planeten, maar vooral van de veel kleinere planeet Venus, kunnen, wanneer de komeet passeert, invloed hebben op de baan van de omloop en van de omlooptijd. Naarmate Halley's komeet de zon nadert, is de kans groot dat ze Venus van dichtbij passeert. De massa van deze kleine planeet is echter vele malen groter dan de kleine kern van de komeet en heeft duidelijk invloed op de omloop van de komeet. Wanneer de komeet voorbij de zon gaat en weer omkeert, heeft ze te maken met de uitstoot van vele gassen. Ook om die reden kan de baan zich iets wijzigen.

De komeet Halley moet gezien worden als een enorme bal van vuil ijs. De kern van die bal ijs is ongeveer 16x8x8 km en vergeleken met de totale omvang van de 'kop' zeer klein. De staart van de komeet heeft een enorme lengte en bestaat voor 80% uit waterdamp met grote hoeveelheden CO2.

Men is de geschiedenis ingedoken naar documentatie met betrekking tot haar verschijningen. Het laatst verscheen ze in 1985/86. Men heeft tot het jaar 87 voor Christus 27 verschijningen gedocumenteerd. In die periode bedroeg de gemiddelde omlooptijd 76 tot 79,3 jr.

Jaren, waarin ze verscheen, waren: 1910- 1834- 1758- 1682- 1607- 1531- 1456- 1378- 1301- 1222- 1144- 1066- 989- 912- 837- 761- 685- 607- 529- 451- 373- 296- 219- 144- 66- 12 v.Chr.- 87 v.Chr.- 164 v.Chr.- 240 v.Chr.- 316 v.Chr.-391 v.Chr.- 466 v.Chr.

De abt Emo van Huizinge beschreef in 1222 de verschijning van een komeet. Tussen 1222 en 1066 bevinden zich 2 omlopen van 78 jr. We hebben daarom het jaar 1144 er tussen geplaatst. De verschijning in 1066 staat afgebeeld op het tapijt van Bayeaux uit 1068. Volgens Chinese kronieken passeerde een komeet in 837 rakelings de aarde.

Tussen de gedocumenteerde jaren 837 en 451 zit 386 jr. We hebben de periode verdeeld in 5 omlopen van 76 jr. Volgens de Neurenbergkroniek uit 1493 verscheen er een komeet tussen 693 en 684. De verschijning van de komeet in 451 heeft men opgevat als een teken van de hemel dat Atilla de Hun verslagen zou worden. Te zien aan de grote hoeveelheid atmosferische stof in het ijs van Groenland heeft men berekend dat tussen 540 en 533 na Chr een brokstuk van een komeet moet zijn ingeslagen. De oudst bekende waarneming uit 466 v.Chr. komt uit een Chinese bron. Tussen 240 v.Chr en 466 v. Chr is de komeet waarschijnlijk verschenen in 316 v.Chr en 391 v.Chr.

Bij de geboorte van de Heere Jezus (ca 5jr voor onze jaartelling) en bij Zijn kruisdood en opstanding (ca het jaar 30) heeft de komeet Halley geen rol gespeeld.

De komeet zou wel verschenen zijn in het jaar 66, toen de belegering van Jeruzalem begon.

LET OP! Ons verhaal wordt m.b.t. de verschijningen van de komeet Halley nu in het vervolg theoretisch!

Vooropgesteld moet gezegd worden dat de Bijbelse tijdlijn gevolgd wordt overeenkomstig de chronologieën zoals die te vinden zijn op Christipedia. (zie bronvermelding)

Vooronderstelde jaren waarin de komeet zou zijn verschenen (v.Chr.) 466- 544- 622- 701- 776- 851- 927- 1006- 1085- 1162- 1240- 1317- 1395- 1472- 1549- 1626- 1703- 1780- 1856

Het jaar 701 v.Chr blijkt uit documenten astronomisch een bijzonder jaar te zijn. Tussen het jaar 701 en 466 ligt een periode van 235 jaar. Dat wil zeggen 3 perioden van 78 jaar. In het jaar 701 blijkt Hiskia koning over Juda te zijn. Het was te aannemelijk om te stellen dat dit het jaar is geweest waarin de engel des HEEREN 185.000 Assyriërs doodde. Bij de geschiedschrijving gaat men althans algemeen daarvan uit. Die veronderstelling bleek echter bij de synchronisatie van de koningen van Juda met die van Israël een onmogelijk obstakel te zijn.

In de periode van 776 tot 466 is wel het een en ander gebeurd. De Bijbel maakt daarvan melding. Met uitzondering van het jaar 776, 927 en 1085 herkennen we tot het jaar 1085 echter nergens een verschijning van de komeet Halley als een mogelijke 'aanleiding' voor een ingrijpende gebeurtenis.

Enkele jaartallen, teruggaand in de geschiedenis:

588-586 Belegering en inname van Jeruzalem door Nebukadnezar.

608 Koning Josia gedood in een veldslag tegen Farao Necho

621 Het wetboek (Deuteronomium) gevonden.

622 Verschijning van Halley's komeet

639 Josia koning over Juda.

641 Amon koning over Juda.

687 Universele catastrofe. Wereldwijd voltrekt zich een grote ramp. Einde van Jesaja's profetisch werk (Jes. 6:11-12; Jes. 1:7; 2Kron. 33:10). China werd getroffen door een regen van meteorieten. Het voorval geschiedde in het twaalfde regeringsjaar van Esarhaddon. Hij stelt een nieuwe permanente kalender vast. Een jaar krijgt nu 365 dagen in plaats van 360 dagen. Er komen omvangrijke volksverhuizingen van Kelten en Kimmeriërs op gang. Dit jaar past niet in het schema van verschijningen van Halley's komeet. Er moet sprake zijn van een andere komeet of meteoriet.

697 Hiskia van Juda overleden. Manasse volgt hem op.

701 Verschijning van Halley's komeet

709 De engel des HEEREN doodt 165.000 Assyriërs.

712 Achaz' gradenboog gaat tien graden terug.

715 Hiskia treedt als koning zelfstandig op.

727 Hiskia koning over Juda. Zijn moeder Abi werd waarschijnlijk co-regent.

730 Hosea koning over Israël.

742 Achaz koning over Juda. Het Immanuëlsteken (Jes. 7:14).

747 Het jaar van de grote beving. Jesaja begint zijn profetisch werk (Jes.1-5).

Uzzia overleden. Jotham koning over Juda. Invoering van een nieuwe kalender, bekend als het begin van het tijdperk van Nabonassar.

753 Stichting van Rome. Begin van een nieuwe kalender in Rome. (AUC, ab urbe condita, sinds de stichting van de stad).

776 Verschijning van Halley's komeet. Het jaar van de eerste Olympiade.

851 Verschijning van Halley's komeet. In Nederland begint de periode van het middenbrons met de Hilversumcultuur. Sterke stijging van het zeeniveau (Calais IV b-transgressie). 2)

927 Verschijning van Halley's komeet. Zerah de Moor door God 'geplaagd' en verslagen (2Kron. 14)

938 Asa koning over Juda.

Met betrekking tot ouderdomsbepalingen het volgende: 'Sterke schommelingen in het C14-gehalte van de atmosfeer tussen 800 en 400 BC hebben er voor gezorgd dat uitkomsten niet of nauwelijks te preciseren zijn.' 3)

1006 Verschijning van Halley's komeet

1085 Verschijning van Halley's komeet. Tussen 1085 en 927 liggen twee perioden van 79 jaar. In 1085 Slag bij Mizpa. Grote brandcatastrofe. Vele steden van Anatolië tot Egypte door vuur verwoest, waaronder de Filistijnse steden Askelon en Asdod (1Sam. 7:9-10)

Stel dat komeet Halley vóór 1085 met een omlooptijd van 77,3 jr de aarde passeerde, dan zou ze verschenen kunnen zijn in: 1162- 1240- 1317- 1395- 1472

Een belangrijke gebeurtenis is de veldslag in het dal van Ajalon geweest in 1420. Tijdens die veldslag bleven de zon en de maan staan. Komeet Halley is daarop niet van invloed geweest.

Opvallend is wel dat zij verschenen kan zijn in 1472. Omstreeks dit jaar zou de uittocht uit Egypte plaats hebben gevonden.

Met een omlooptijd van 77 jr kan ze vóór 1472 verschenen kunnen zijn in 1549- 1626- 1703- 1780- 1856

Het jaar 1856 is waarschijnlijk het jaar geweest van de verwoesting van Sodom en Gomorra.

De Bijbel maakt melding van een belangrijke gebeurtenis betreffend de tijd dat Peleg werd geboren, namelijk dat de aarde toen verdeeld werd, wat men daaronder ook mag vestaan. Volgens de genoemde chronologieën zou Peleg geboren kunnen zijn in ca 2659. Door te 'spelen' met de variabele omlooptijden kan men tot op zekere hoogte concluderen dat tussen 2659 en 1856 10 omlooptijden liggen van 80,3 jr. Waarmee aangetoond zou zijn dat de komeet van Halley ook in ca 2659 v.Chr is verschenen. Het jaar 2697 v.Chr is overigens het begin van de Chinese kalender geworden.

Bronnen:

1) Wikpedia

2) W. de Visser Bijbelse chronologie en wereldgeschiedenis (Zoetermeer 2016)

3) Louwe Kooijmans, L.P., e.a. Nederland in de prehistorie (Amsterdam 2005)

4) Artikelen Christipedia:

Chronologie: Noach tot Abraham

Chronologie: Abraham tot de Uittocht

Chronologie: Richteren

Chronologie: Koningen van Israël enJuda