Hemels Jeruzalem

Uit Christipedia

Het hemels Jeruzalem is "het Jeruzalem dat boven is" (Ga. 4:25), "de stad van de levende God" (Hebr. 12:22). Naast de aardse stad Jeruzalem, "het tegenwoordige Jeruzalem" (Gal. 4:25) hierbeneden, is er een "hemels Jeruzalem" (Hebr. 12:22), "de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem (Opb. 21:2).

Ga 4:25 Hagar nu is de berg Sinai in Arabie en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen; Ga 4:26 maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is onze moeder.

Heb 12:22 maar u bent genaderd tot de berg Sion; en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem; en tot tienduizenden van engelen,

Deze stad wordt genoemd het nieuwe Jeruzalem. Ze wordt beschreven in het laatste bijbelboek. Het nieuwe Jeruzalem wordt gevormd door de gemeente van Jezus Christus. Ze zal in heerlijkheid openbaar worden, gelijk een bruid die versierd is voor haar man.

Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.

Opb 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God

Vorm en omvang

De stad heeft de vorm van een kubus: haar lengte, hoogte en breedte zijn gelijk.

Opb 21:15 En hij die met mij sprak, had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten. Opb 21:16 En de stad ligt in het vierkant, en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadien; haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Opb 21:17 En hij mat haar muur: honderdvierenveertig el, een maat van een mens, dat is van een engel.

Gij Heilige Stad des Heeren,
O Nieuw Jeruzalem!
U zoekt mijn smeekend harte,
U looft mijn jubel stem !

Het aadlaarsoog des Zieners
Heeft eens uw glans aanschouwd
Uw poorten elk een parel,
Uw straten levend goud.

Hij zag u nederdalen
's Hemels heerlijkheid,
Versierd met edelsteenen
En als een Bruid bereid!

O Heilge Stad des Heeren!
O ware Vaderstad!
Och, of de moede pelgrim
Uw straten reeds betrad!

Gij Heer, Die op den troon zit!
Vernieuw ook mijn gemoed,
Opdat ik eens daarboven
Uw heerlijkheid begroet!

[1]

Het heilige der heiligen in de tempel van Salomo had ook de vorm van een kubus.

De stad heeft een enorme grootte. Elke zijde van de kubus is 12.000 stadiën lang is. 1 Romeinse stadie = 185,25 meter. 12.000 stadiën x 185,25 meter = 2223 kilometer. Vergelijk: wie met de auto van Amsterdam naar Lissabon rijdt, legt - volgens Google Maps - 2238 km af in ongeveer 21 uur en 7 minuten.

Heerlijkheid

Zij heeft "de heerlijkheid van God" (Opb. 21:11).

Opb 21:11 en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk, als een kristalheldere jaspissteen. (TELOS)

De heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Opb 21:23 En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het Lam. Opb 21:24 En de naties zullen door haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. (TELOS)

Geen nacht zal daar zijn (Opb. 21:25).

Neerdalend

Johannes zag de stad "uit de hemel neerdalen van God".

Opb 21:2 En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.

Opb 21:10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God (TELOS)

We lezen nergens in de Bijbel dat het nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerkomen. Het schijnt dat ze, evenals de wolk van Gods heerlijkheid (shechina), tussen hemel en aarde in zal zijn en een teken zal zijn van Gods tegenwoordigheid. Het is alsof zij hangt boven Hem, de Heer Jezus, die zal zitten op de troon van zijn vader David. Volgens sommige uitleggers is deze 'wolk van getuigen' (Hebr. 12:1), dit teken van Gods heerlijkheid, het zogenoemde 'teken van de Zoon des Mensen' (Matth. 24) dat aan de hemel zal verschijnen bij Zijn verschijning.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.

De woonplaats van de gemeente van Christus in de hemel zal "als een hemels paradijs, van andere plaatsen afgezonderd zijn en blijven." (Kanttekenaren bij Opb 21:16).

Muur en poorten

De stad heeft "een grote en hoge muur" met twaalf poorten, drie aan elke zijde (Opb. 21:12-13).

Opb 21:12 Zij had een grote en hoge muur, zij had twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël zijn. (TELOS)

De dikte van de muur is 144 el (Opb. 21:17). De el is ongeveer een halve meter. 144 el is derhalve ongeveer 72 meter. Elke poort "was uit één parel" (Opb. 21;21). De poorten zijn altijd open (Opb. 21:25), maar niets onheiligs zal binnengaan.

Opb 21:27 En geenszins zal iets onheiligs binnengaan, noch wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. (TELOS)

Bekend lied: 'Lichtstad met uw paarlen poorten', lied 52 uit Glorieklokken. Bron:Youtube.

Fundamenten

De hemelse stad heeft twaalf fundamenten onder de muur. Hierop staan de twaalf namen van de apostelen van de Heer Jezus. Merk op dat de fundamenten niet gevormd worden door de twaalf stammen of aartsvaders van Israël. De stad is de gemeente van God en van Christus.

Opb 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

De fundamenten zijn met allerlei edelgesteente versierd (Opb. 21:19v).

Muziekvideo

Jerusalem (The Hoppers) Liedtekst:

John saw a city that could not be hidden
John saw the city, oh yes he did
John caught a glimpse of the golden throne
Tell me all about it, go right on
Around the throne he saw the crystal sea
There's got to be more, what will it be
I want to go, to that city he saw
New Jerusalem

Jerusalem
I want to walk your streets that are golden
And I want to run where the angels have trod
Jerusalem
I want to rest on the banks of your river
In that city, the city of God

John saw the lion lay down by the lamb
I want to know everything about that land
John saw the day but he did not see night
The lamb of God well, he must be the light
And he saw the saints worship the great I am
Crying worthy, worthy is the lamb
I want to go to that city he saw
New Jerusalem

Jerusalem, Jerusalem
Sing for the night is over
Hosanna in the highest
Hosanna forever
Forever more

Jerusalem
I want to walk your streets that are golden
And I want to run where the angels have trod
Jerusalem
I want to rest on the banks of your river
In that city, the city of God
The city of God
Jerusalem, Jerusalem
The city of God, is the city of God

De lied Jerusalem van The Hoppers bezingt het Nieuwe Jeruzalem. De uitvoering vond plaats in het aardse Jeruzalem.

Meer weten

The Future Glories of Heaven. Youtube.com: John Ankerberg Show, 3 mrt 2014. Duur: 28 min. 30 sec. Vraaggesprek met Randy Alcorn over het nieuwe Jeruzalem en ons toekomstige leven in de hemel.

Voetnoot

  1. Dichter is onbekend. Bron: A.H. Gezelle Meerburg, Mijne reis naar Egypte en het Heilige Land (Heusden, 1908) blz. 42.