Hendrik Leendert Heijkoop

Uit Christipedia

Hendrik Leendert Heijkoop (1906 – 1995) was een vooraanstaande leraar en voorganger in de Vergadering van Gelovigen in Nederland. Op vele plaatsen in binnen- en buitenland, zowel in samenkomsten, Bijbellezingen en conferenties, alsook in geschrifte heeft hij gelovigen gediend. Hij was de uitgever van het bijbelstudieblad ‘Uit het Woord der Waarheid’.

Het bestuur van de door Heijkoop opgerichte Stichting Uit het Woord der Waarheid schreef na zijn overlijden: “De warmte waarmee hij over zijn Heer en Heiland sprak en over de Vader vertelde heeft velen diep geraakt. Als uitgever van het blad 'Uit het Woord der Waarheid' en als schrijver van vele artikelen is zijn dienst voor de Heer tot grote zegen geweest. Kostbare waarheden, ook de waarheden betreffende het vergaderen tot de Naam van de Heer Jezus, heeft hij door Gods genade voor de harten van Gods kinderen mogen stellen.”[1]

Jeugd

Henk (roepnaam) werd op 25 september 1906 als het tiende kind geboren in een godvrezend gezin in Nederland. 

In zijn jeugd vond hij na lange en diepe zielsoefeningen vrede met God. Hij schrijft zelf daarover:

"Toen ik zeventien jaar oud, God gaf mij de zekerheid dat mijn zonden vergeven waren, maar ik had nog geen vrede. Ik was in die tijd nog in de toestand  van Romeinen 7. Toen negentien jaar oud was, kreeg ik vrede met God en leerde wat het betekent om in Christus zijn, en dat er voor dezulken geen veroordeling is (Romeinen 8:1). Voor het eerst in mijn leven was ik gelukkig en wist ik dat, als ik stierf, niet in de hel zou komen.

Henk Heijkoop (3x), rechtsonder zijn vrouw 

Toen toonde de Heer mij de noodzaak om mij dagelijks minstens een uur lang met Gods Woord bezig te houden. In Winschoten, waar ik woonde, was toen geen vergadering. Toen ik eenentwintig was, kwamen twee broeders, die Baptisten waren, en zij vroegen mij of we niet samen een Bijbelbespreking konden hebben. Omdat de beide anderen minder van Gods Woord wisten dan ik, moest ik de leraar zijn. Ja, en dan dwong de Heer mij - niet tegen mijn wil – veel de Bijbel te bestuderen, zodat ik mijn andere studie opgaf, om mij nog meer met het Woord van God bezig te houden. Ik herinner me nog die wonderbare avonden, dat ik vaak mijn lezen onderbreken moest om eerst te danken, ja, God te aanbidden om de waarheden die zo heel nieuw en fris voor mij waren. Ik leerde de oneindige rijkdom kennen die wij als gelovigen hebben, en ook de oneindige heerlijkheid van de Heere Jezus te beschouwen.”[2] 

Dienst

Vanaf zijn jeugd had Heijkoop het verlangen om de Heer voltijds te dienen in de verkondiging van het Evangelie en in de leer van het Woord van God. Vanaf zijn twintigste jaar nam hij actief deel aan het onderwijzen van een kleine gemeente in Winschoten.

Ondanks moeilijke economische omstandigheden kon hij een opleiding tot accountant volgen. Maar vooral door zelfstudie verkreeg hij een grote algemene ontwikkeling, in het bijzonder met het doel om zijn kennis van het Woord van God uit te breiden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gearresteerd, gevangen gezet en gedeporteerd naar verschillende kampen. Hijzelf zei hierover: 'En toch waren dat mede de kostbaarste iaren van mijn leven; toen heb ik mijn Heer op een heel bijzondere wijze leren kennen’[1].

Na zijn vrijlating had hij vele mogelijkheden om te reizen voor de dienst van God, in het bijzonder in Noord-Amerika, Spanje, Groot-Brittannië, Zwitserland en Duitsland. In 1946 richtte hij de Stichting Uit het Woord der Waarheid op, die het gratis bijbelstudieblad Uit het Woord der Waarheid uitgaf[3]. Hij schreef vele artikelen, enkele bijbelverklaringen (over Ruth, Filemon, 1 Petrus, Judas) en publiceerde vele boeken. Heijkoop zette zich ook in om zoveel mogelijk bijbels en christelijke lectuur te verspreiden, zelfs tot in India. 

"Het evangelie houdt in dat ik drie dingen nederig en in geloof erken:
 1. Wie God is: de Hoge en Verhevene, Die te heilig is om de zonde door de vingers te kunnen zien.
 2. Wie ik zelf ben: een verloren zondaar, ver verwijderd van God, die door mijn zonden de eeuwige dood heb verdiend, en niet in staat ben om mezelf te redden.
 3. Wie Jezus Christus is: de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is Gods enige Weg waarlangs een zondaar met berouw bij God terug kan komen."

H.L. Heijkoop, in een bijbellezing[4].

Levenseinde

Hij bracht zijn laatste dagen met zijn vrouw door in een tehuis in Duitsland. Ze lieten geen kinderen na. In de vroege ochtend van 31 augustus 1995 ontsliep hij in de ouderdom van 88 jaar. Zijn overlijdensbericht bevatte het bijbelvers: “Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste” (Filippenzen 1:23). De begrafenis op 6 september te Winschoten werd bijgewoond door gelovigen uit vele landen.

Geschriften en lezingen

Heijkoop heeft veel geschreven en gesproken. Een bekend boek van zijn hand is Brieven aan jonge mensen, waarin hij ten behoeve van jonge mensen de onderwerpen bekering, geloofszekerheid, bevrijding, uitverkiezing, wedergeboorte, het hogepriesterschap van Christus, heiligmaking, bijbel lezen, bidden, doop, avondmaal, dienen en onze plaats op aarde behandeld. 

Een belangrijk boek is Het Offer, waarin hij tot in bijzonderheden de Oudtestamentische offers behandeld en een verband legt met het offer van Christus. Het boek is de neerslag van 18 lezingen over de geestelijke betekenis van de offers in het Oude Testament. Alle offers uit het Oude Testament wijzen naar het grote Offer dat gebracht zou worden op het kruis van Golgotha. 

Geschriften van Heijkoop:

Boeken 

 • Het Boek Ruth
 • De Brief aan Filemon  
 • De Brief van Judas
 • De Eerste brief van Petrus
 • Brieven aan jonge mensen
 • De Gemeente van de levende God
 • Het Offer
 • De Heilige Geest
 • De toekomst volgens de profetieen van Gods Woord
 • Uw Woord is zeer gelouterd
 • Genezingen, spreken in talen, enz. aan de Schrift getoetst

Brochures

 • Hoe en waar moeten gelovigen zich vergaderen (brochure)
 • Berouw belijdenis en wedergeboorte (brochure)
 • Bevrijding en behoudenis (brochure)
 • Eeuwig leven (brochure)
 • De uitverkiezing (brochure)
 • De bron Lachai Roi (brochure)
 • Rechtvaardiging en vrede met God (brochure)
 • Verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest, die in ons woont (brochure)
 • Wie is God en wie is de mens (brochure)
 • Praktische lessen over de leiding van de Heilige Geest (brochure)

Lezingen

 • Geluidsopnamen van enkele toespraken (Bijbellezingen) zijn te vinden op DeBijbelVoorJou.nl

Overig

 • H.L. Heijkoop, De plaats van samenkomen voor de gelovigen. Pagina's: 10. Oorspr. uit de 1e jaargang van Uit het Woord der Waarheid. Bewerking door Hugo Bouter. Pdf-document op OudeSporen.nl

Bronnen

Hendrik Leendert Heijkoop 1906-1995, op Eblc.ch (Frans).

Heijkoop, Hendrik Leendert 1906-1995, biografisch artikel op Bibelpraxis.de, gepubliceerd 19 juli 2006.

P.M. Boekling, H.W. Luimes, J.C. Reumerman, In memoriam br. H.L. Heijkoop (Bonn, Winschoten, sept. 1995). Bron: www.DeBijbelVoorJou.nl

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Aangehaald in: P.M. Boekling, H.W. Luimes, J.C. Reumerman, In memoriam br. H.L. Heijkoop (Bonn, Winschoten, sept. 1995). Deze personen vormden in 1995 het bestuur van de Stichting ‘Uit het Woord der Waarheid’. Bron: www.DeBijbelVoorJou.nl
 2. Aangehaald in Heijkoop, Hendrik Leendert 1906-1995, biografisch artikel op Bibelpraxis.de, gepubliceerd 19 juli 2006. Citaat uit het Duits vertaald.
 3. De Stichting en het gratis bijbelstudieblad bestaan nog anno 2018. 
 4. Aangehaald op DeBijbelVoorjou.nl, 8 april 2013.