Horieten

Uit Christipedia

Horieten of Chorieten waren bewoners van het gebergte Seïr en het latere landschap Edom. Ze worden zes maal in de Bijbel genoemd. De naam ‘Horiet’ betekent ‘holbewoner’.

Woonplaats van de Horieten, ten zuiden van de Dode Zee

De Engelse namen in de Authorized Version zijn Horite, Horims.

Ze worden de eerste maal genoemd in Genesis, in verband met hun onderwerping door de Elamitische koning Kedorlaomer en de met hem verbonden koningen.

Ge 14:6 en de Horieten in hun bergland Seïr tot aan El-Paran, dat aan de woestijn grenst. (HSV)

Seïr was de naam van een Horiet, wiens zonen genoemd worden (Gen. 36:20v) Later werden de Horieten onder Gods regering verdreven door de Edomieten, de nakomelingen van Edom (=Ezau).

De 2:12 Ook woonden de Horieten te voren in Seir; maar de kinderen van Ezau verdreven hen uit de bezitting en verdelgden hen van hun aangezicht, en hebben in hunlieder plaats gewoond; gelijk als Israël gedaan heeft aan het land zijner erfenis, hetwelk de HEERE hun gegeven heeft. (SV)

De 2:22 Gelijk als Hij aan de kinderen van Ezau, die in Seir wonen, gedaan heeft, voor welker aangezicht Hij de Horieten verdelgde; en zij verdreven hen uit de bezitting, en hebben aan hun plaats gewoond tot op dezen dag. (SV)