Huldigen

Uit Christipedia

Huldigen is verschuldigde eer bewijzen, hulde betonen met erkentenis van verdiensten. Hulde is eerbetoon. Een mening huldigen is die aanhangen, toegedaan zijn.

In de Bijbel

Hieronder een drietal gevallen van huldiging in de Bijbel vermeld. Nebukadnezar bracht Daniël hulde nadat deze de droom van de vorst had beschreven en verklaard.

Da 2:46 Toen viel koning Nabukodonosor op zijn aangezicht neer, bracht Daniël hulde, en beval, hem offer en wierook te brengen. (Canis)

Meerdere vertalingen laten Daniël aanbidden. Voor deze term pleit dat Nebukadnezar de goddelijke oorsprong van Daniëls mededeling onderkende. De Leidse vertaling zegt dat de koning "eerde". De Utrechtse vertaling zegt dat de koning zich diep voor Daniël neerboog. De NBV'04-vertaling heeft:

Da 2:46 Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniël, en hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen.

Na de rede op de berg (Matth. 5-7) kwam een melaatse tot Jezus en huldigde hem.

Mt 8:1 Toen Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele menigten. Mt 8:2 En zie, een melaatse kwam naar Hem toe en huldigde Hem en zei: Heer, als U wilt, kunt U mij reinigen. Mt 8:3 En Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. (TELOS)

De bezetene in het land van Gerasenen huldigde Jezus.

Mr 5:6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde Hem; (Telos)

De Latijnse Vulgaatvertaling heeft 'adoravit eum', 'aanbad hem'. Luther vertaalde 'viel voor hem neder'. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben "aanbad hem'; de NBG51-vertaling heeft 'viel voor hem neder'; de Canisius-vertaling, de Leidse vertaling en de NBV2004-vertaling hebben 'viel voor hem neer'; de WV78-vertaling heeft 'viel Hem te voet'; de WV95 heeft 'viel voor hem op zijn knieën'; de Naardense vertaling heeft 'werpt zich voor hem neer'; de vertaling van De Jonge heeft 'boog zich voor hem'. De King James-vertaling heeft 'worshipped Him'.

Grieks woord

Het gebruikte Griekse werkwoord is προσκυνεω, proskuneo. Het woord komt 60x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is 4352. Het heeft drie betekenissen[1]:

  1. iemand de hand kussen, ten teken van eerbied
  2. op de knieën vallen en met het voorhoofd de grond raken als uitdrukking van grote eerbied. Dit zien wij onder de oosterlingen, vooral bij de Perzen.
  3. door knielen of zich op de grond werpen hulde brengen, hetzij om eerbied te tonen of om iets af te smeken. Dit zien wij in het Nieuw Testament.

In de Telos-vertaling en de verwante Voorhoeve-vertalingen wordt altijd vertaald met 'huldigen'. In de Statenvertaling met 'aanbidden' en NBG51 met 'neervallen'.

In de wereld

Voorbeelden van huldiging in de wereld:

Eerste Emmense Jeugdlintjes uitgereikt

Op 22 februari zijn voor de eerste keer de Emmense Jeugdlintjes uitgereikt. Het Jeugdlintje is een jaarlijkse waardering voor kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en zo een positieve bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Zes jonge helden werden gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst gehuldigd. 

(Gemeente Emmen, 2011)
Feest in Eindhoven, Breda en Nijmegen

In Eindhoven hebben 40.000 mensen het 17de landskampioenschap van PSV gevierd. De supporters juichten de spelers toe, die in een open vrachtwagen door de stad werden rondgereden. De rit voerde naar het stadhuis, waar de ploeg werd ontvangen door burgemeester Welschen. Vanaf het bordes lieten de spelers vervolgens de kampioensschaal aan de verzamelde fans zien. (…) Aanhangers van respectievelijk NEC en NAC huldigden de spelers van hun clubs wegens het behalen van Europees voetbal.

(Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 29 mei 2003)
Warm onthaal Azurri in Rome

De voetballers van wereldkampioen Italië zijn in Rome door tienduizenden mensen onthaald. Na een bezoek aan president Giorgio Napolitano en premier Romano Prodi maakten ze een rondrit door Rome. De huldiging eindigde in het Circus Maximus, waar in de klassieke oudheid de wagenrennen werden gehouden. (…)

(Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 10 juli 2006)
Kunstenaars huldigen oudste personeelslid van de Gemeentereiniging in Amsterdam met boottocht (26 sept. 1975).

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.