Jeruzalem door de Romeinen verwoest

Uit Christipedia

JERUZALEM DOOR DE ROMEINEN VERWOEST

KORT voor zijn dood in 33 G.T. noemde Jezus Jeruzalem een stad die „de profeten doodt en de tot [haar] uitgezondenen stenigt”. De stad als geheel volgde het patroon van haar verleden en verwierp de Zoon van God. — Mt 23:37.

Jezus voorzei wat er zou gebeuren: „Er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een versterking rondom u zullen bouwen met puntige palen” (Lu 19:41-44). Hij zei ook: „Wanneer gij . . . Jeruzalem door legerkampen ingesloten ziet, . . . laten dan zij die in Judea zijn, naar de bergen vluchten.” — Lu 21:20, 21.In 66 G.T., na een joodse opstand, trokken Romeinse legers onder Cestius Gallus tegen Jeruzalem op.

De Romeinen trekken zich terug

Maar, zoals Josephus opmerkt, „plotseling beval [Gallus] de soldaten zich terug te trekken . . . en trok hij, tegen alle logica in, van de stad weg”.

Toen in de zomer van 68 het bericht van Nero's dood het hoofdkwartier van Vespasianus bereikte, werd de opmars tegen Jeruzalem voor ruim een jaar gestaakt.

Ondertussen konden degenen die naar Jezus woorden luisterden naar de bergen vluchten.

Hierdoor kregen christenen de gelegenheid uit Jeruzalem te vluchten, wat zij ook deden.

De Romeinen komen terug

Al snel kwamen de Romeinse legers onder Titus terug. Voorjaar 70. Enkele dagen geleden heeft Titus de aanval op Jeruzalem ingezet. Overal om de stad heen zijn de zware muurbrekers en stormrammen in stelling gebracht.

Deze keer bouwden zij ’een versterking met puntige palen’, een omheining van 7,2 km lang.

De veldheren adviseerden de afsluiting van de stad zo effectief mogelijk te maken. Voor de bouw van wallen en verschansingen was veel hout nodig. Alle bomen van de landerijen die rondom de stad waren gelegen, werden daarom gekapt.

De bomen werden nog gekapt en gerooid op een afstand van negentig stadiën. Dat is zeventien kilometer van Jeruzalem.

Ondanks het beleg gaat de tempeldienst dagelijks door. De westenwind drijft de geur van wierook en brandoffers vanaf het tempelplein over de oostelijke muur het Kedrondal in.

De Romeinse legionairs  hebben bij de belegering van Jeruzalem in wijde omtrek alles met de grond gelijk gemaakt. De Olijfberg werd een reusachtig legerkamp. Het heldere en doordringende geluid van het stoten op de ramshoorn golft over de Romeinse legerplaats. Alle wegen naar  de heilige stad zijn onder controle van de legers van Vespasianus en zijn zoon Titus.

De Olijfberg bood een troosteloze aanblik, vertelt Flavius Josefus, die het beleg meemaakte. Het gehele gebied was een verlaten landschap geworden. Door de oorlog was alle vroegere luister verdwenen.

Josefus is blij dat hij naar de Romeinen is overgelopen.

Vanuit zijn verblijfplaats in het Romeinse legerkamp ziet Flavius Josefus  dat de Olijfberg – eens zo rijk aan olijfbomen - een trieste en troosteloze heuvel is geworden.

Begin augustus wordt de stad eindelijk ingenomen na bloedige verliezen aan beide zijden. De soldaten dringen de stad binnen en de strijd om het tempelcomplex wordt ingezet.

Op 19 augustus slingert één van de legioensoldaten een brandende fakkel in de vertrekken rondom het Heilige der heiligen, die onmiddellijk vlam vatten. Na enige tijd begint het lood  van de dakbedekking te smelten door de hitte die het brandende cederhout van de voorportalen ontwikkelt.

Met luid geraas storten de zuilen en de bogengaanderijen even later in en grote brokken steen vallen op de schatkamer en de offerkisten bij het plein van de voorhof der vrouwen waar Jezus veertig jaar geleden zo'n duidelijk getuigenis over zichzelf heeft gegeven.

Als brandende fakkels rennen enkele priesters uit het heilige. Soldaten banen zich een weg over duizenden lijken. "De tempel brandt! De tempel brandt! gillen enkele Levieten.  De Joden slagen er niet in de brand te blussen.

Na enige tijd is de eens zo schitterende tempel van Herodes een zwartgeblakerde puinhoop. Slechts de gouden kandelaren en de tafel der toonbroden kunnen uit de vuurzee gered worden

klaagmuur


Daar de stenen met asfalt waren gemetseld, stroomde het gesmolten goud tussen de voegen.

Door dat dit gebeurde, werd elke steen afgebroken, zoals jezus heeft gezegd.

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u ,er zal hier geen steen op de andere gelaten worden (Matth. 24:2)

Bij de verwoesting van de tempel in 70 zou geen steen op de andere stenen zijn gelaten. Maar hoe zit het dan met de klaagmuur? Maakte die ook geen deel uit van het tempelcomplex?

Het lijkt inderdaad alsof deze muren nog een restant zijn van de tempelmuren, maar dat is toch niet het geval.

Het enige die heden ten dage overblijft, is de fundering van de tempel, beter bekend als de klaagmuur. Bij de verwoesting van de tempel in 70 zou geen steen op de andere stenen zijn gelaten. Maar hoe zit het dan met de klaagmuur?

Enorme verwoesting

Plunderend trokken de soldaten door de nauwe straatjes van Jeruzalem.

Vrouwen worden verkracht en jonge meisjes als slavin meegenomen. Via de platte daken vluchtten de bewoners de stad uit.

Na een belegering van ongeveer vijf maanden werd de stad volledig verwoest en de tempel in puin gelegd.

Naar schatting 100.000 verdedigers en inwoners kwamen om het leven. Het totale aantal slachtoffers van deze oorlog wordt geschat op 600.000 tot 1.300.000 doden.De Romeinen slachtten hele families af, waaronder iedereen die verdacht werd een afstammeling te zijn van het huis van koning David

De tempel brandt! De tempel brandt! gillen de Levieten.

De overlevenden werden verkocht op de slavenmarkten van het Midden-Oosten, waarbij de prijs door de grote aanvoer enorm kelderde. De laatste verzetshaarden, waaronder het op een hoge, onneembare rots gelegen fort Masada aan de Dode Zee, werden ingenomen in 73. De joden in Massada hadden massaal zelfmoord gepleegd voordat de Romeinen binnenvielen.

De verwoesting van Jeruzalem beklemtoont hoe belangrijk het is aandacht te schenken aan bijbelse profetieën.

Keizer Domitianus, de broer en opvolger van Titus, liet later, vermoedelijk in het jaar 81, in Rome een triomfboog oprichten ter ere van het neerslaan van de opstand. Op deze Titusboog is thans nog te zien hoe veroverde tempelschatten zoals de zevenarmige kandelaar in triomf door Rome gedragen werden.


Titusboog
De verwoesting van Jeruzalem beklemtoont hoe belangrijk het is aandacht te schenken aan bijbelse profetieën