Jessie Penn-Lewis

Uit Christipedia

Jessie Penn-Lewis (Neath, Zuid-Wales, 1861 - Londen, 1927) was een Welshe evangeliste en schrijfster van christelijke boeken. Haar grootvader was een prediker die de nadruk legde op het opbouwen van het geestelijk leven van de gelovige. Men zegt dat hij de meest 'metafysische prediker' van zijn tijd was.

Jessie Penn-Lewis in 1925.

Jessie Penn-Lewis werd op 28 februari 1861 als Jessie Elizabeth Jones geboren. Ze leerde zichzelf het alfabet en las al op 4-jarige leeftijd de Bijbel. Jessie trouwde op 19-jarige leeftijd met William Penn-Lewis. Toen haar man een baan als accountant aangeboden kreeg in Richmond (Surrey), kwam het echtpaar terecht bij Dominee Evan Hopkins. Zij is vooral bekend geworden door haar samenwerking met de eveneens Welshe opwekkingsprediker Evan Roberts. Penn-Lewis speelde net als Evan Hopkins een belangrijke rol in de Keswickbeweging (die begon als de Heiligingsbeweging) en in de opwekking in Wales. Haar eigen beleving van die opwekking beschreef zij in The Awakening in Wales - and Some of its Hidden Springs. Zij verzorgde Evan Roberts een jaar lang na zijn geestelijke en lichamelijke instorting en zelf had zij haar hele leven ook last van een zwakke gezondheid (zwakke longen). Zij schreef vele boeken, waaronder Oorlog tegen de Heiligen. Zij schreef dit boek samen met Evan Roberts. Zij richtte ook het christelijk maandblad The Overcomer op, dat nog bestaat als kwartaalblad. T. Austin-Sparks zat ook enige tijd in het bestuur van het blad en trok zich later terug. De reden daartoe was dat Penn-Lewis zich zozeer op de geestelijke werkelijkheid richtte, dat zij doop en avondmaal onbelangrijk vond en deze geen plaats gaf in het gemeenteleven; in plaats van de doop werd er een vlag boven het hoofd van de bekeerling gezwaaid. Deze wat overgeestelijke visie vinden we ook bij de ultra-dispensationalisten, maar mevrouw Penn-Lewis behoorde niet tot die groep. Ook het onderscheid tussen man en vrouw was in haar ogen "in Christus" volkomen weggenomen. Hierin verschilt haar leer van die van de meeste theologen. De gangbare leer binnen het christendom is dat er geestelijk gezien in Christus inderdaad geen mannelijk of vrouwelijk meer is, maar dat er in het huidige Godsbestuur op aarde nog wel degelijk verschil is tussen man en vrouw. De man heeft dan een leidende en verantwoordelijke rol, hetgeen ook ter bescherming van de vrouw dient.

Oorlog tegen de Heiligen

Het boek Oorlog tegen de Heiligen[1] (hardcover niet meer beschikbaar) bevat de ervaringen van Evan Roberts tijdens de opwekking in Wales, gecombineerd met de inzichten van mevrouw Penn-Lewis. Het boek wordt door sommigen verketterd, terwijl het door anderen juist als de bijbel van de demonologie wordt gezien. Het verschil van mening op dit punt komt voort uit het al of niet geloven dat een wedergeboren christen nog bezeten kan zijn. Beiden zijn het erover eens dat in de wedergeboren geest van de christen geen boze geesten meer kunnen wonen. Het verschil van inzicht heeft alles te maken met bijbelse antropologie en -psychologie, met name de visie op de drieledigheid van de mens als een wezen bestaande uit geest, ziel en lichaam. Degenen die niet geloven dat een gelovige bezeten kan zijn, zeggen dat de Heilige Geest immers in de gelovige woont en dat Hij Zijn plaats nooit deelt met boze geesten. Degenen die wel geloven dat een gelovige bezeten kan zijn zeggen dat de Heilige Geest inderdaad in de geest van de mens woont, maar dat dit niet automatisch betekent dat boze geesten bij de wedergeboorte ook direct uit ziel en lichaam verdwijnen als de gelovige voor zijn bekering boze geesten in zich had. Zij zijn van mening dat het "niet delen" door de Heilige Geest van Zijn plaats met boze geesten in de mens, zich beperkt tot de geest van de mens. De critici van het boek geloven dat ziel en geest in de Bijbel niet duidelijk van elkaar onderscheiden worden. De voorstanders van het boek zeggen dat dit onderscheid in de Bijbel wel degelijk onderwezen wordt, en dat in de wedergeboren geest van een christen weliswaar geen boze geesten meer kunnen wonen, maar wel in ziel en lichaam. De tekst waarop zij zich onder andere baseren is "en geeft de duivel geen voet (of plaats)" - Ef. 4:27. Aangezien dit vers zich tot gelovigen richt, moet het volgens hen dus mogelijk zijn dat christenen boze geesten plaats geven, niet in de geest, maar in ziel en/of lichaam. Het verschil zit hem dus in het al of niet erkennen van het belang van het onderscheid tussen geest, ziel, en lichaam van de mens. Kort gezegd: de oorzaak van het meningsverschil komt voort uit de verschillende visies op bijbelse antropologie.

Om u iets meer te vertellen over de inhoud van het boek volgt hier een korte weergave van:

Hoofdstuk 4: Passiviteit

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet dat passiviteit de belangrijkste oorzaak is van bezetenheid. Wanneer een gelovige bijvoorbeeld "zijn verstand niet meer gebruikt" omdat hij (ten onrechte) denkt dat het hebben van "het denken van Christus" (1 Kor. 2:16) betekent dat hijzelf nu niet meer hoeft te denken, maar dat Christus dat nu doet in plaats van hem, dan creëert hij daarmee volgens de auteurs de voorwaarde dat boze geesten gebruikmaken van de "wet van passiviteit" en "voor hem gaan denken," zoals de Heilige Geest bijvoorbeeld reageert op de "wet van geloof," en handelt als reactie op het geloof van de christen. Passiviteit is hier iets anders dan normale inactiviteit. Het betekent het passief wachten totdat een bovennatuurlijke kracht de vermogens van de mens overneemt en deze gebruikt in plaats van de persoon zelf.

De omslagtekst bij dit boek luidt (uitgave Maatkamp):

"Oorlog tegen de Heiligen is een ontnuchterend boek. Het confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelfmisleiding, en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is misleiding. Misleiding door boze geesten in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de Gemeente als geheel. Oorlog tegen de Heiligen laat ons zien hoezeer wij bij het onderzoeken van bovennatuurlijke ervaringen van God afhankelijk zijn, en dat zelfoverschatting wat betreft het eigen vermogen om geestelijke dingen te beoordelen, grote problemen kan veroorzaken in het leven van gelovigen. De les die Oorlog tegen de Heiligen ons leert, is dat iedere gelovige vatbaar is voor misleiding door boze geesten. Dit boek, dat gebaseerd is op de ervaringen van opwekkingsprediker Evan Roberts (1871-1951), en de inzichten van Jessie Penn-Lewis (1861-1927), reikt de lezer enkele principes aan, die hem kunnen helpen om te midden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden."

Enkele werken

  • Oorlog tegen de Heiligen - ISBN 9789086030057 en ISBN 9789086030118
  • Sterven om te Leven - ISBN 9789086030293
  • Geestelijke Strijd- ISBN 9789066590434
  • Het Kruis van Golgotha- ISBN 9789070005405
  • Ziel en Geest - ISBN 9789070005665
  • Leven in de Geest- ISBN 9789066590939.
  • Van Aangezicht tot Aangezicht - ISBN 9789070005757

Meer informatie

Voetnoot

  1. Dit boek is niet geschikt voor jongeren, pasbekeerden, en instabiele christenen.