Kana

Uit Christipedia


Kana was een dorp in Galilea, waar de Heer Jezus op een bruiloft, toen de wijn op was, water in wijn veranderde.

De naam 'Kana' verwijst ook naar een beek, welke ongeveer op de grenzen van Efraïm en westelijk Manasse bij Apollonia in de Middellandse zee uitliep. De zeestad Apollonia in de Heilige Schrift niet vermeld, lag tussen Caesarea en Joppe aan de kust;

'Kana' was, ten derde, ook de naam van een grensstad van Aser, in de nabijheid van Sidon, ruim twee uren gaans oostzuidoostelijk van Tyrus gelegen.

Kana in Galilea

Het Griekse woord voor het Galilese dorp vermeld in het Nieuwe Testament is Κανα, Kana. In dit tweede deel van de Bijbel komt de plaatsnaam 4x voor. De naam heeft zijn oorsprong in het Hebreeuwse woord Qanah, dat ‘riet’ betekent.

Ter onderscheiding van de gelijknamige grensstad in het stamgebied van Aser komt de uitdrukking voor: 'Kana in Galilea' (Joh. 2:1, 11; 21:2)

Nathanaël was uit het Galilese Kana geboortig.
Joh 21:2 er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die Didymus heette, Nathanael die uit Kana in Galilea was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. (TELOS)
Ten tijde van de Heer Jezus was de plaats groter dan Nazareth. Nathanaël schatte Nazareth gering:
Joh 1:46 En Nathanael zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot hem: Kom en zie. (TELOS)
Kana was de plaats waar de Heer Jezus, op een bruiloft, water in wijn veranderde
Joh 2:1 En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. (TELOS)
Joh 2:11 Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen in Kana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid; en zijn discipelen geloofden in Hem. (TELOS)
Hier gebeurde het eerste wonder, het begin van de tekenen die Jezus verrichtte. Hier genas de Heer de zoon van de koninklijke hoveling, die te Kapernaüm ziek lag.
Joh 4:46 Hij kwam dan opnieuw in Kana in Galilea, waar Hij het water tot wijn had gemaakt. En er was een hoveling in Kapernaum, wiens zoon ziek was. (TELOS)
Ligging van Kana (Eng. Cana) in Galilea, ten noorden van Nazareth.

Waar Kana lag in Galilea, is niet met zekerheid bekend. De traditie vereenzelvigt Kana met de tegenwoordige Arabische plaats Kefar Kanna (Arab. Kafr Kanna), dat in 2002 16.100 inwoners telde. 'Kefar' of 'Kafr' betekent 'dorp'. In 1968 was de meerderheid van de bevolking christelijk, de rst moslim, maar in 2003 was de meerderheid moslim. Veel christenen waren geëmigreerd.

Een andere opvatting aangaande de ligging van Kana vereenzelvigt de plaats met een plek 4 km verder dan Kefar Kanna. Daar is anno 2009 een bedoeïendorp. Gesteld wordt dat er in de tijd van de Heer Jezus twee plaatsen met bijna dezelfde naam waren: Kefar Kanna en Kefar Kenna. Kefar Kanna, anno 2009 een bedoeïendorp, zou het Nieuwtestamentische Kana zijn. En het tweede, Kefar Kenna, zou het huidige Kefar Kanna zijn.

‘Kana’ en ‘canon’

Ons woord canon (maatstaf, richtsnoer) is verwant met Kana. Ze behoren tot dezelfde woordfamilie. Een recht riet kan als maatstaf dienen.

Bronnen

Artikel Kefar Kanna op JewishVirtualLibrary.org

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kana' is op 12 sept. 2014 verwerkt.