Kirjat-Arba

Uit Christipedia

Kirjat-Arba (ook gespeld Kirjath-Arba) is de oude naam van de stad Hebron in Kanaän.

De ligging van Kirjat-Arba. Abraham was in Kirjat-Arba, later Hebron genoemd.
De Hebreeuwse naam is Qiryath ‘Arba’ of Qiryath ha-’Arba’ (Neh 11:25). De plaatsnaam komt 9x voor in het Oude Testament. De betekenis van de naam is "stad van Arba"[1]. Kiriath-Arba of "stad Arba." De Herziene Statenvertaling vertaalt in Joz. 14:15 door 'stad van Arba'.
Joz 14:15 De naam van Hebron was vroeger stad van Arba, die een groot man was onder de Enakieten. En het land rustte van de strijd. (HSV)
Arba was een reus, een zeer groot mens. Luther echter dacht bij Arba aan het Hebreeuwse telwoord "Arba," dat is "vier,". De plaatsnaam zou dan betekenen "vierstad". Luther zegt: "de grote hoofdsteden waren oudtijds allen Arba, dat is, in vier delen verdeeld, gelijk Rome, Jeruzalem, Babylon, enz." Daarom vertaalt hij in Gen. 35:27 en in een andere Schriftplaats "hoofdstad". Andere uitleggers daarentegen denken aan de reus Arba (Jozua 14:15), die de stad vergroot heeft. In het daar gelegen bos van Mamre had Abraham, na zijn scheiden van Lot, zijn tenten opgeslagen (Gen. 13:18) en daar tot Sodoms ondergang (Gen. 20:1) gewoond. Abraham ging er weg en keerde er later terug. Sara, zijn vrouw, stierf daar.
Ge 23:2 En Sara stierf te Kiriath-arba, dat [is] Hebron, in het land Kanaän; en Abraham kwam om Sara te beklagen, en haar te bewenen. (SV)
Izak, de zoon van Abraham, woonde daar.
Ge 35:27 En Jakob kwam tot Izak, zijn vader, in Mamre, te Kirjath-arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Izak. (SV)
'Hebron'. Kirjath-Arba is de vroegere naam van de stad die na de inname door de Israëlieten ‘Hebron’ werd genoemd.

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 23:2. Hieruit is op 23 mei 2013 tekst opgenomen.

Voetnoot

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.