Knechtschap van Jezus Christus

Uit Christipedia

Het knechtschap van Jezus Christus is zijn staat van knecht en dienstbaarheid aan God en mensen.

Hij, de Heer der Heerlijkheid, was 'niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' (Marc. 10:44). Hij ontledigde Zichzelf, werd de mensen gelijk en nam 'de gestalte van een slaaf' aan (Flp. 2:7).
Flp 2:6 die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, Flp 2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. (TELOS)
Hij diende God en mensen. God noemt Hem 'Mijn Knecht' (Jes. 42:1; 52:13; 53:11). Het was de lust van de Heer Jezus om Gods wil en welbehagen te doen. 
Jes 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, [in Wie] Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. (HSV)
Jes 52:13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. (HSV)
Jes 53:11 Om de moeitevolle [inspanning] van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. (HSV)
Mt 12:18 ‘Zie, mijn knecht die Ik heb verkoren, mijn geliefde in Wie mijn ziel welbehagen gevonden heeft! Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en oordeel zal Hij de volken verkondigen.  Mt 12:19 Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal zijn stem op de straten horen; Mt 12:20 een geknakt riet zal Hij niet verbreken en een walmende vlaspit zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning; (TELOS)
Hij is geen 'domme' of onrechtvaardige knecht. God noemt hem "Mijn Knecht, de Rechtvaardige" (Jes. 53:11). Door Zijn kennis zou Hij, de rechtvaardige knecht, velen rechtvaardig maken.  
Jes 53:11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, [en] verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. (SV)
Hij heeft als mens en dienstknecht gehoorzaamheid geleerd. Zijn gehoorzaamheid ging tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Zijn dienst op aarde bereikte zijn hoogtepunt in zijn zelfovergave aan het kruis. Hij gaf zijn leven 'tot een losprijs voor velen'. 
Mr 10:44 maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Mr 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (TELOS)
Om deze zelfvernedering, dienst en gehoorzaamheid, heeft God hem uitermate verhoogd:
Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Flp 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, (TELOS)
Door zijn dienst zal Israël hersteld worden. Dat was voor God te weinig. Zijn knecht moest ook licht en heil voor de heidenvolken zijn. 
Jes 49:1 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de [moeder] schoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. Jes 49:2 Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken. Jes 49:3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. Jes 49:4 Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God. Jes 49:5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de [moeder] schoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen - maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn. Jes 49:6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. (HSV)
De dienstvaardigheid van de Heer Jezus is een voorbeeld voor Zijn leerlingen.
Flp 2:5 Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Flp 2:6 die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, Flp 2:7 maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Flp 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, (TELOS)
In de toekomst zal hij zich als dienaar van de zijnen vertonen.
Lu 12:37 Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen. (TELOS)