Koningin van Scheba

Uit Christipedia

De koningin van Scheba is de koningin die de vredevorst Salomo bezocht om zijn wijsheid te horen (1 Kon. 10:1v). Ze werd door de Heer Jezus, die meerder is dan Salomo, als voorbeeld gesteld.

Ze kwam uit Scheba (ook gespeld Sjeba, Sheba, Seba), een gebied in het zuid-westen van het Arabische schiereiland. De Heer Jezus noemt haar 'de koningin van het Zuiden'.

Scheba (Eng. Sheba) in het zuidwesten van het Arabische schiereiland. Vandaar werden goud, edelstenen, specerijen en andere goederen naar Israël gebracht.

In de tiende eeuw v. Chr. reisde de koningin over een afstand van 1600 km[1] per kameel naar Jeruzalem, om een bezoek te brengen aan koning Salomo en diens wijsheid te horen.

1Kon 10:1  Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. 1Kon 10:2 Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, [met] kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud, en [met] edelstenen. Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem [over] alles wat zij op haar hart had. 1Kon 10:3 En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet [kon] verklaren. (HSV)

Later zal de Heer Jezus aan haar doel herinneren:

Mt 12:42 ... zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen;... (TELOS)

Het gerucht over Salomo stond "in verband met de Naam van Jahweh" (1 Kon. 10:1; vgl. vers 24). De wijsheid en heerlijkheid van Salomo werd aan de God van Israël, die Salomo gezegend had, toegeschreven. Behalve haar kwamen ook andere aanzienlijken om Salomo's wijsheid te horen.

1Kon 10:24 En de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo, om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had. 1Kon 10:25 En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen, en harnas, en specerijen, paarden en muilezelen, elk ding van jaar tot jaar. (SV)

De koningin van het verre Sjeba kwam diep onder de indruk van Salomo's wijsheid, heerlijkheid en offerdienst.

1Kon 10:4 Toen de koningin van Sjeba alle wijsheid van Salomo zag, en het huis dat hij had gebouwd, 1Kon 10:5 het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers, die hij bracht in het huis van de HEERE, was zij buiten zichzelf. (HSV)

Van Salomo's wijsheid en heerlijkheid was zij "buiten zichzelf" (Herziene Statenvertaling). Letterlijk: er was geen adem (of geest) meer in haar. Ze was ademloos.

Zij schonk de koning 120 talenten à ongeveer 30 kilo = ongeveer 3600 kilo goud en "zeer veel specerijen en edelstenen" (1 Kon. 10:10).

1Kon 10:10 Zij gaf de koning honderdtwintig talent goud en zeer veel specerijen en edelstenen. Zo’n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sjeba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer gekomen. (HSV)

De Heer Jezus stelde haar aan zijn tijdgenoten tot voorbeeld (Mt. 12:42, vgl. Luc. 11:31)

Mt 12:42 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! (TELOS)

Zij zal met Ninevé in het oordeel tegen de tijdgenoten van Jezus opstaan, d. i. door haar voorbeeld getuigenis afleggen, hoe doemwaardig zij zijn, die aan de veel ernstiger roepstem tot bekering en geloof geen gehoor gegeven hebben. Zij kwam van de einden der aarde, d.i. zoals wij zouden zeggen uit de verste landen, daar zij het gerucht van Salomo „van de naam van Jahweh", gehoord had (1 Kon. 10 : 1), dus uit godsdienstig verlangen, terwijl zij Salomo's pracht, wijsheid en macht toeschreef aan zijn God en hem daarom de eer gaf. In haar woorden ligt dus de bevestiging van de oude sage, dat zij door Salomo tot de ware de ware godsdienst is bekeerd geworden. Wij zien in haar hoe de Israëlische theocratie, ten tijde van Salomo in zijn hoogste glans, een straal van licht ook op de heidenwereld geworpen heeft.

Vóórbeeld van de volken in de toekomst

Koningin van Scheba

De Koningin van Sjeba is een vóórbeeld van de volken in het vrederijk, die kennismaken met de Vredevorst, van wie Salomo een schaduwbeeld is.

1. Gerucht en ongeloof. De koningin had een onvolledig gerucht van Salomo. Het gerucht betrof Salomo's wijsheid en heerlijkheid, die te danken was aan Jahweh, de God van Israël. Ze geloofde het gerucht echter niet. Zij wilde proefondervindelijk vaststellen wat ervan waar was. Eerst zien en horen, en dan geloven.

1Kon 10:6 Zij zei tegen de koning: Het was de waarheid, wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. 1Kon 10:7 Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. (HSV)

Zo is er thans bij de volken, ondanks de verkondiging van het evangelie, de verspreiding van de Bijbel en het getuigenis van christenen, veel ongeloof en onvolledige kennis aangaande Jezus, de Zoon van God. Dat zal veranderen nadat de Heer Jezus weer in deze wereld gekomen is en gehoord en gezien wordt.

Jes 52:15 zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Jes 53:1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? (NBG51)

2. Komen met vragen. Zij kwam met vragen, raadsels tot Salomo om zijn wijze antwoorden en oplossingen te vernemen.

1Kon 10:1  Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met de Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. 1Kon 10:2 (...) Zij kwam bij Salomo en sprak tot hem [over] alles wat zij op haar hart had. 1Kon 10:3 En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet [kon] verklaren. (HSV)

Eens zullen de volken haar daarin navolgen.

Jes 2:3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. (HSV)

Jes 51:4 ... een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen tot een licht voor de volken. (HSV)

Zac 8:22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. (SV)

3. Onder de indruk. Zij geraakte diep onder de indruk van Salomo's wijsheid. De Heer Jezus is meer dan Salomo en Zijn wijsheid en kennis zijn groter dan die van Salomo.

Mt 12:42 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! (TELOS)

Ongetwijfeld zullen de volken onder de indruk komen van Hem die meer is dan Salomo.

Jes 52:15 zo zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. (NBG51)

4. Geschenken. Zij kwam met geschenken en vereringen voor koning Salomo. Dat zal ook geschieden aan de toekomstige Vredevorst, onze Heer Jezus Christus.

Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. (SV)

5. Gelukkig achten. Zij achtte en prees de knechten van Salomo gelukkig.

1Kon 10:8 Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen! (SV)

Ook de volken zullen eens inzien dat de mensen, die in de Heer Jezus hebben geloofd en met Hem hebben geloofd, gelukkig zijn. En dat de Joden, thans door velen veracht, het verbondsvolk van God zijn en dat de rechtvaardigen onder hen, die het aardse Vrederijk zijn ingaan, gezegend zijn.

Jer 33:9 Dan zal zij Mij tot een blijde naam worden, tot lof en eer bij alle volkeren der aarde, die van al het goede dat Ik aan hen doe, horen zullen; ja, zij zullen zich verbazen en verwonderen over al het goede en al het heil, dat Ik aan haar doe. (HSV)

6. Lof voor God. Zij loofde God, die Salomo tot koning had aangesteld.

1Kon 10:9 Geloofd zij de HEERE, uw God, Die behagen in u heeft gehad, door u op de troon van Israël te zetten! Omdat de HEERE Israël voor eeuwig liefheeft, daarom heeft Hij u tot koning aangesteld, om recht en gerechtigheid te doen. (HSV)

Eens zullen de volken God loven.

Ps 138:4 Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben. Ps 138:5 Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot. (HSV)

Ps 67:3 (67–4) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. Ps 67:4 (67–5) De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten [in] rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela. Ps 67:5 (67–6) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. (SV)

Zij zullen erkennen dat de Heer Jezus tot koning is aangesteld over Israël en de wereld.

Ge 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (HSV)

7. Gezegend. De koningin ontving van Salomo's al haar wensen, "overeenkomstig het vermogen van de koning".

1Kon 10:13 Koning Salomo gaf de koningin van Sjeba overeenkomstig al haar wensen, alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. Daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren. (HSV)

De volken worden gezegend in en door Christus. Dat gebeurt met de huidige gelovigen en ook met volken in het Vrederijk.

Ga 3:8 De Schrift nu, die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap: ‘In u zullen alle volken gezegend worden’. Ga 3:9 Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. (TELOS)

Aanspraak

Arabieren en Ethiopiërs beide willen zich deze merkwaardige vrouw toeëigenen. Sommigen houden haar ten onrechte voor een koningin van het Ethiopische eiland Meroë. De Ethiopische overlevering verhaalt, dat zij Makeda (of Maqueda) heette, te Jeruzalem tot de Joodse godsdienst bekeerd werd en bij Salomo een zoon had, wiens naam Menilek was. De Arabieren noemen haar Bilqis (of Balkis).

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872), s.v. Koningin. Hieruit is op 21 juli 2012 tekst genomen en verwerkt.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Scheba' is op 16 jun. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Vergelijk: volgens Google Maps (2017) is de afstand van Utrecht naar Rome 1614 km als je met de auto reist. Kamelen kunnen dagenlang lopen met een gemiddelde snelheid van 3,5 km per uur. 1600 km / 3,5 km = bijna 460 uur.