Koningschap van Jezus Christus

Uit Christipedia

Jezus Christus is de Koning der koningen en de Heer der heren, „de overste van de koningen van de aarde" (Opb. 1:5). Al zijn vijanden zullen uiteindelijk gelegd worden tot een voetbank voor Zijn voeten. God zal hem de troon van zijn vader David geven (Luc. 1:32). Intussen is Hij bezig harten van zondaars te bereiken en te winnen, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden.

Zijn Gemalin

De Heer Jezus is de (voorbestemde) Koning van Israël en van de heidense volken. In formele zin is Hij ook de koning van zijn hemels volk (de gemeente van Jezus Christus), maar zij (de gemeente) is bovenal zijn bruid. Sinds prinses Maxima vanaf 30 april 2013 aan de zijde van Nederlandse koning Willem Alexander is, is ze vooral bij hem zijn als vrouw, gezellin, koningin, minder als onderdaan van de koning. Ze zal hem veeleer 'mijn man' noemen dan 'mijn koning' of 'majesteit'.

Zoon van David

Van de vier evangelieschrijvers (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) stelt in het bijzonder Mattheüs de Heer Jezus voor als de zoon van David. David was de Koning van Israël, die door lijden en vervolging tot heerlijkheid en heerschappij kwam. Ook de Heer Jezus komt door lijden en vervolging tot heerlijkheid en heerschappij. In de tijd dat David vervolgd werd en leed voegden zich allerlei mensen bij hem. Sommigen waren verbitterd, anderen hadden schulden. Ze kozen ervoor het leven met hem door te brengen en uiteindelijk te delen in zijn overwinning en verhoging. We zien het ook bij de Heer Jezus, de zoon van David. Bij Hem voegen zich mensen die in de knoei zitten, die schulden (bij God) hebben. Ook zij zullen delen in Zijn overwinning en verheerlijking.

De profeet Jeremia voorzegde de hervergadering van Israël en het koningschap van een rechtvaardige 'Spruit' van David:

Jer 23:3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Jer 23:4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE. Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Jer 23:6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID. (HSV)

In de evangeliegeschiedenis van Lucas lezen we de volgende woorden van de engel tot Maria, de moeder van Jezus:

Luc 1:30 En de engel zei tot haar: Wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden; 31  en zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. (TELOS)

Door God aangesteld

De mensen zoeken Jezus om Hem koning te maken. Schilderij door James Tissot.

Merk op dat de Heer Jezus als mens zijn troon van Godswege ontvangt. Hij verovert de troon niet door verkiezingen of door een militaire coup. Na de wonderbare spijziging van een grote menigte, die ook andere tekenen van Jezus hadden gezien, ontweek de Heer omdat de mensen Hem koning wilden maken.

Joh 6:15 Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om Hem koning te maken, ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen. (TELOS)

Een hemeling gaf aan Daniël te kennen:

Da 4:17 Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen. (SV)

Vergelijk:

Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Flp 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, (TELOS)

Jezus' zelfbewustzijn

De Heer Jezus werd als de koning van Israël onthaald toen Hij Jeruzalem binnenkwam:

Joh 12:12 De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, Joh 12:13 namen zij de takken van de palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israel!  Joh 12:14 Jezus nu vond een jonge ezel en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Joh 12:15 ‘Vrees niet, dochter van Sion; zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen’. (TELOS)

De Heer Jezus bevestigde tegenover de stadhouder Pilatus dat Hij de Koning der Joden is:

Mt 27:11 Jezus nu stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg Hem aldus: Bent U de koning der Joden? Jezus nu zei: U zegt het. (TELOS)

Eeuwige heerschappij

Hij zal koning zijn over het huis van Jakob en wel tot in eeuwigheid.

Lu 1:32  Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, Lu 1:33  en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. (Telos)

Al de vorige Israëlische koningen werden door de dood afgerukt van de troon en tijdens hun leven op aarde duurde hun heerschappij in sommige gevallen een zeer korte tijd. De heerschappij van Jezus Christus is daarentegen een eeuwige heerschappij.

2Pe 1:10  Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. 2Pe 1:11  Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. (Telos)

Zijn voorafgaand lijden

Maar Zijn koninklijke heerlijkheid is voorafgegaan door oneer en lijden. Hij werd gegeseld, geslagen, gehoond en op zijn hoofd werd een kroon van doornen gedrukt. Soldaten vielen op hun knieën voor hem ... in spotternij.

Mt 27:29 en na een kroon van dorens gevlochten te hebben zetten zij die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand; en zij vielen op hun knieen voor Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden! (TELOS)

De menigte in Jeruzalem verwierp hem en verwijs hem naar het kruis.

Mr 15:12 Pilatus nu antwoordde opnieuw en zei tot hen: Wat wilt u dan dat ik zal doen met Hem die u de koning der Joden noemt? Mr 15:13 Zij nu riepen opnieuw: Kruisig Hem! (TELOS)

Aan het kruis plaatste men boven Zijn hoofd, in drie talen een opschrift: Jezus de Nazoreeer, de koning der Joden (zie afbeelding). Daar leed de Koning der Joden vreselijke smarten.

Zijn verhoging

Na zijn opstanding uit de doden werd hij verhoogd en vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond.

Heb 2:9 maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. (TELOS)

Een hemeling gaf eens aan Daniël te kennen:

Da 4:17 Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen. (SV)

Vergelijk:

1Co 1:28 en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te doen, (TELOS)

Flp 2:8 En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Flp 2:9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam geschonken die boven alle naam is, (TELOS)

God heeft Hem doen zitten aan Zijn rechterhand, ja, Hij zit met Zijn Vader op Diens troon.

Opb 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met mijn Vader op zijn troon. (TELOS)

In Thessalonika ca. 54 na Chr., tijdens de tweede zendingsreis van Paulus, werden Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders gesleept op beschuldiging dat zij een andere koning dan de keizer beleden.

Hnd 17:7 en Jason heeft hen opgenomen; en dezen handelden allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is: Jezus. (TELOS)

Israëls ongeloof

Israël is nog altijd een natie die zijn Koning niet erkent. Ten opzichte van Israël is Hij nog steeds de verworpene, zoals Jozef ten opzichte van zijn broeders gedurende vele jaren in Egypteland.

Toekomstige verschijning

De toekomstige stralende verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid en majesteit is voorafgebeeld door zijn verheerlijking op de berg, waarvan twee leerlingen getuigen waren.

Wanneer Jezus als de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, „dan zal Hij zitten op [de] troon van zijn heerlijkheid" (Matth. 25:21). Hij is 'de koning'.

Mt 25:34 Dan zal de koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand zijn: Komt, gezegenden van mijn Vader, beerft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af; Mt 25:40 En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan. (TELOS)

Hij is zowel koning als rechter. Regerende, wetgevende en rechterlijke macht zijn in hem verenigd.

Muziekvideo

The King is Coming - De Koning Komt[1]

The King is coming (2x),
  De Koning komt,
Yes! The King is coming soon!
  Ja! De Koning komt spoedig!
    
The King is coming, for us before,
  De Koning komt, voor ons tevoren,
He comes with us.
  Hij komt met ons.
Yes! The King is coming soon!
  Ja! De Koning komt spoedig!

The King is coming (2x),
  De Koning komt,
Yes! The King is coming for us.
  Ja! De Koning komt voor ons!

The King is coming,
  De Koning komt,
Have your wicks trimmed,
  Laat je wieken [= pitten van kaarsen of olielampen] bijsnijden
Oil in your lamps, burning brightly for Him.
  Olie in je lampen, helder schijnend voor Hem.

The King is coming,
  De Koning komt,
Yes! The King is coming for us.
  Ja! De Koning komt voor ons!

The Spirit and the bride,
  De Geest en de bruid,
Say come and drink,
  Zeggen: kom en drink,
Of the water of life, freely.
  van het water des levens, om niet.
 
The King is coming,
  De Koning komt,
For those without spot and wrinkle,
  Voor hen die zonder vlek en rimpel zijn,
The King is coming for us.
  De Koning komt voor ons.

The bride makes herself ready:
  De bruid maakt zichzelf gereed:
Behold the marriage supper
  Zie, het bruiloftsmaal
of the lamb has come.
  van het lam is gekomen.

Be prepared and prepare the way,
  Wees bereid en bereid de weg
To warmly welcome the King,
  om hartelijk te verwelkomen de Koning,
of Glory, who’s coming soon.
  der Heerlijkheid, die spoedig komt.

The King is coming,
  De Koning komt,
On a white horse,
  Op een wit paard
With the saints on white horses with Him
  Met de heiligen op witte paarden met Hem

(Vervolg hiernaast)
 


The King's Harpists: The King Is Coming - Live From Jerusalem! Youtube.com: Jhopfan, 12 jan. 2023.

(Vervolg)

The King is coming (2x),
  De Koning komt,
Yes! The King is coming with us.
  Ja! De Koning komt met ons!

The King is coming,
  De Koning komt,
With fire in His eyes,
  Met vuur in Zijn ogen,
As the King of Kings, and the Lord of Lords.
  Als de Koningen der koningen, en de Heer der heren.

The King is coming,
  De Koning komt,
The Word of God, Faithful and true,
  Het Woord van God, Getrouw en Waarachtig,
to put His feet on the Mount of Olives
  om Zijn voeten te zetten op de Olijfberg

The King is coming (2x),
  De Koning komt,
Yes! The King is coming with us
  Ja! De Koning komt met ons!

The King is coming,
  De Koning komt,
Through the Golden Gate,
  Door de Gouden Poort,
To take up David’s throne in Yerushalayim.
  Om te bezetten Davids troon in Jeruzalem.

The King is coming (2x),
  De Koning komt,
Yes! The King is coming with us.
  Ja! De Koning komt met ons!

Yes! The King is coming,
  Ja! De Koning komt,
Israel’s King is coming,
  Israëls Koning komt,
The King of all Nations to Yerushalayim.
  De Koning van alle naties naar Jeruzalem.

The King is coming, Soon and very soon,
  De Koning komt, spoedig en heel spoedig,
Yes! The King is coming, Amen.
  Ja! De Koning komt, amen.

Psalm 2

Ps 2:1 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
Ps 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
Ps 2:3 Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!
Ps 2:4 Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.
Ps 2:5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende [toorn] hun schrik aanjagen.
Ps 2:6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.
Ps 2:7  Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.
Ps 2:8 Eis van Mij en Ik zal [U] de heidenvolken [als] Uw eigendom geven, de einden der aarde [als] Uw bezit.
Ps 2:9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
Ps 2:10  Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
Ps 2:11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver.
Ps 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

(HSV)

Rechtvaardige heerser

De Heer Jezus zal een rechtvaardige Heerser zijn, een Heerser in de vreze van God.

2Sa 23:3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken: [Er] [zal] [zijn] een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser [in] [de] vreze Gods. (SV)

Jes 11:4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. Jes 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. (HSV)

Jes 32:1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. (HSV)

Jer 23:5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. (HSV)

Zac 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. (HSV)

Heb 1:8 maar van de Zoon: ‘Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. (TELOS)

Het kwaad bestraft

Zijn gerechtigheid houdt in dat hij recht zal doen op aarde en het kwade zal bestraffen en onderdrukken. Tijdens de goddelijke strafgerichten die over de wereld zullen komen treedt Hij de "de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige" (Opb 19:15). Bij zijn majesteitelijke verschijning in de wereld zal Hij 'de wetteloze', de eindtijdse figuur waarvan Paulus spreekt, doden door de adem van zijn mond. De heidenvolken zal Hij „verpletteren met een ijzeren scepter" en „hen in stukken slaan als aardewerk" (Ps. 2:9-10). De steen in de droom van Nebukadnezar zal het Statenbeeld aan de voeten treffen en het geheel in stukken doen instorten. Daniël verklaarde:

Da 2:34 [Hier] keek u naar, totdat er, niet door [mensen]handen, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. (HSV)

Het koninkrijk van Christus verplettert de wereldrijken en volgt ze op. De volkeren zullen voor zijn rechterstoel verzameld worden en hij zal hen oordelen. In het vrederijk zal de Koning der koningen de naties hoeden met een ijzeren staf, een zinnebeeld van zijn straffende gestrengheid tegen onrecht en zonde. Sommigen vertalen 'ijzeren roede'. De 'roede' is in het Oude Testament een tuchtmiddel. Het laatste bijbelboek vermeldt twee maal dat de Heer de naties zal houden met een ijzeren staf.

Opb 12:5 En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. (TELOS)

Opb 19:15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige. (TELOS)

De Heer Jezus is zachtmoedig, doch Hij is ook in staat het kwaad aan te pakken. Vergelijk Paulus' woorden:

1Co 4:21 Wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen, of in liefde en een geest van zachtmoedigheid? (TELOS)

Co-regenten

De Heer Jezus oefent zijn heerschappij uit met de zijnen, die Hij verlost heeft. Ze zullen met hem de duizend jaren regeren.

Opb 1:5 en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, Opb 1:6 en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen. (Telos)

Opb 5:10 en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de aarde regeren. (Telos)

Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren. (Telos)

Opb 22:5 En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig, want de Heer, God, zal over hen lichten; en zij zullen regeren tot in alle eeuwigheid. (Telos)

Verzoening

Daar Paulus wist hoezeer de Heer te vrezen is, overreedde hij de mensen en riep hen op, dat zij zich met God zouden verzoenen.

2Co 5:9 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn.  2Co 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad. 2Co 5:11 Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij de mensen; maar voor God zijn wij openbaar geworden, en ik hoop dat wij ook in uw gewetens openbaar zijn geworden. (...) 2Co 5:20 Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. 2Co 5:21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. (TELOS)

Psalm 2 (zie kader) prijst allen gelukkig die tot Hem de toevlucht nemen:

Ps 2:12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! (HSV)

Varia

Hoor hoe Samuel M. Lockridge roemt in zijn Koning in de volgende geluidsname ondersteund met beelden: video That's my King (6 minuten, Engels, Youtube).

Hallelujah (Aleluya)

Uit het oratorium Messiah van de 18e-eeuwse componist Georg Friedrich Händel.

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
For the lord God omnipotent reigneth
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
(For the lord God omnipotent reigneth)
Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

For the lord God omnipotent reigneth
(Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah)
Hallelujah

The kingdom of this world;
is become
the kingdom of our Lord,
and of His Christ
and of His Christ

And He shall reign for ever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords forever and ever hallelujah hallelujah
King of kings forever and ever hallelujah hallelujah
and lord of lords
King of kings and lord of lords

And he shall reign
And he shall reign
And he shall reign
He shall reign
And he shall reign forever and ever

King of kings forever and ever
and lord of lords hallelujah hallelujah
And he shall reign forever and ever

King of kings and lord of lords
King of kings and lord of lords
And he shall reign forever and ever

Forever and ever and ever and ever
(King of kings and lord of lords)

Hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
Hallelujah

Op 13 november 2010 werd nietsvermoedend winkelend publiek tijdens de lunch verrast door het koor Niagara dat meer dan 100 leden telde en het Halleluja uit de Messiah van Händel zong, zie de tekst hiernaast. De tekst gaat over de komst van het Koninkrijk van God door de verschijning van Jezus, de beloofde Messias, de Koning der koningen en de Heer der Heren. Hij zal voor eeuwig regeren.

Provided ID could not be validated.
Bron: Youtube, duur 5 minuten, Engelstalige tekst.

Hetzelfde stuk werd op 30 oktober 2010 onder winkelend publiek plotseling ten gehore gebracht door het operagezelschap van het Philadelphia Koor in de stad Philadelphia in de Verenigde Staten.

Provided ID could not be validated.
Bron: Youtube, duur 6 minuten, Engelstalige tekst.

Voetnoot

  1. Engelse tekst: Tom Hess. Vertaling: Christipedia.