Kozbi

Uit Christipedia

Kozbi was een Midianitische vrouw, dochter van het Midianitische familiehoofd Zur (of Sur). Zij werd gedood door de priester Pinehas (of Pinechas), samen met de Israëlitische man die haar in zijn tent had gebracht.

Naam. De Hebreeuwse naam is כזבי, Kozbiy. De eigennaam betekent "mijn leugen"[1]. Haar naam wordt 2x genoemd, en wel in deze passage:

Nu 25:6  En zie, een der Israëlieten kwam een Midjanitische bij zijn broeders brengen ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering der Israëlieten, terwijl dezen weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. Nu 25:7  Toen Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand; Nu 25:8  toen hij de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden, zowel de Israëlitische man, als de vrouw, in het onderlijf. Toen hield de plaag over de Israëlieten op. (...) Nu 25:14  De Israëliet die tegelijk met de Midjanitische gedood werd, heette Zimri en was de zoon van Salu, een familievorst der Simeonieten, Nu 25:15  en de Midjanitische vrouw die gedood was, heette Kozbi en was de dochter van Sur; hij was een familiestamhoofd in Midjan. Nu 25:16 De HERE nu sprak tot Mozes: Nu 25:17  Behandelt de Midjanieten als vijanden en doodt hen, Nu 25:18  want zij hebben u vijandig behandeld met de listen die zij tegen u bedacht hebben ten aanzien van Peor en ten aanzien van Kozbi, de dochter van de Midjanitische vorst, hun zuster, die gedood is ten dage van de plaag ter oorzake van Peor. (NBG51)

Uit vers 18 blijkt dat de verbintenis van Kozbi met Zimri een list van de Midianieten was. Wellicht wilden zij daarmee voorkomen dat Israël hen zou aanvallen. Israël hield zich op in de vlakke velden van Moab, vóór de intocht in het beloofde land.

Afbeelding: Pinehas doorsteekt Kozbi en de Israëlitische man Zimri in diens slaapvertrek. In de verte dansen Israëlitische mannen met Moabitische vrouwen rond een beeld van Baäl-Peor en wordt er geofferd. Daarvóór worden Israëlitische mannen opgehangen. In werkelijkheid waren ze vermoedelijk al gedood vóórdat ze werden opgehangen. Op de voorgrond doodt Pinehas met een speer Zimri en Kozbi. Hierdoor stilde Pinehas Gods toorn en hield de plaag op, die 24.000 Israëlieten het leven kostte (zie de dode lichamen op de grond.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.