Laatste dagen

Uit Christipedia

De laatste dagen is een uitdrukking in het Nieuwe Testament. Ze bevatten zware tijden, maar zullen ook de uitstorting van Gods Geest 'op alle vlees' zien.

De apostel Paulus vond het belangrijk dat Timotheüs wist dat de laatste dagen zware tijden zullen zijn.
2Ti 3:1 Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; (Telos)
Het zijn de mensen zelf die de zware tijden in de laatste dagen zwaar maken.  
2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 2Ti 3:3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, 2Ti 3:4 verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. (Telos)
De laatste dagen zijn geen dagen zonder religieuze verschijnselen.
2Ti 3:5 Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van dezen af. (Telos)
Voor het oog hebben de mensen ontzag voor God, maar de kracht van de Godsvrucht verloochenen zij. Dit kenmerk van de mensen in de laatste dagen stemt overeen met het kenmerk van de gemeente te Laodicea, de laatste van de zeven gemeenten in het laatste bijbelboek. De christenen in deze gemeente waanden zich rijk, maar ze waren lauw, arm, naakt, ellendig en blind, terwijl Christus buiten stond. Merkwaardig is de vermelding dat sommige schijnvromen de huizen binnensluipen en zondige en onkundige vrouwen inpalmen.
2Ti 3:6 Want onder hen zijn er, die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten, 2Ti 3:7 vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. (Telos)
De schijngodsdienstige mensen verzetten zich tegen de waarheid. Ze zijn bedorven van denken en verwerpelijk wat het geloof betreft.
2Ti 3:8 Zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook dezen zich tegen de waarheid, mensen, bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. 2Ti 3:9 Maar zij zullen niet verder voortgaan; want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was. (Telos)
Merkwaardig is dat de schijngodsdienstige mensen vergeleken worden met Jannes en Jambres, de Egyptische tovenaars die Mozes' wonderen nabootsten.
Ex 7:11 Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen. (SV)
In plaats van 'tovenaars' vertalen sommigen: geleerden (NBG51), of schriftgeleerden (Darby, Elberfelder Bibel), of heilige schriftgeleerden (Rotherham), of magiërs (Jewish Publication Society, Authorized Version, King James versie 21e eeuw, Groot Nieuws Bijbel), of tekenduiders (Naardense Bijbel) of priesters (Greens Literal Translation). Timotheus is het tegendeel van de schijnvromen. Verzetten de schijnvromen zich tegen de waarheid, Timotheus volgde nauwkeurig de leer van Paulus na. Zijn de schijnvromen bedorven van denken en verwerpelijk wat het geloof betreft, Timotheus volgde nauwkeurig het geloof van Paulus na. Verloochenen de schijnvromen de kracht van de godsvrucht om het persoonlijke leven te veranderen, lijden te verdragen en te volharden, Timotheus volgde nauwkeurig Paulus na in zijn lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden.
2Ti 3:10 Maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn lankmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, 2Ti 3:11 mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochie, in Iconium, in Lystra, zulke vervolgingen als ik heb verdragen, en uit alle heeft de Heer mij gered. 2Ti 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. 2Ti 3:13 Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. 2Ti 3:14 Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd, 2Ti 3:15 en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. 2Ti 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, 2Ti 3:17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. 2Ti 4:1 Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk: 2Ti 4:2 predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. 2Ti 4:3 Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; 2Ti 4:4 en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. (Telos)
God zal in de laatste dagen van Zijn Geest uitstorten. Het begin of de voorvervulling gebeurde op de pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort.
Hnd 2:17 ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. (TELOS)
Jacobus waarschuwt de rijken, omdat zij schatten hebben verzameld in de laatste dagen.
Jak 5:3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. (TELOS)

Zelfzucht

Het eerstgenoemde kenmerk van de laatste dagen is zelfzucht. Men is op zichzelf gericht en zoekt zichzelf op een ziekelijke wijze.
2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, (Telos)
Voor zichzelf, naar zijn eigen begeerten, verzamelt men leraars. Men wenst te horen wat aangenaam klinkt.
2Ti 4:3 Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; 2Ti 4:4 en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. (Telos)

Spraak

De laatste dagen worden ook gekenmerkt door wat de mensen spreken: grootspraak, laster, kwaad spreken. En de ruwheid die de mensen eigen zal zijn, uit zich allicht ook in ruwe taal.
2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 2Ti 3:3 liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, 2Ti 3:4 verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. (Telos)

Misleiding

Eén kenmerk van de laatste dagen is misleiding. Schijnvrome mensen palmen vrouwspersonen in (2 Tim 3:6). Misschien doen ze bedrieglijke wonderen zoals Jannes en Jambres, die Mozes' wonderen nabootsten (2 Tim 3:8). Boze mensen en bedriegers misleiden en worden misleid (2 Tim 3:13).
2Ti 3:13 Maar boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. 2Ti 3:14 Maar jij, blijf in wat je geleerd hebt en waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd, 2Ti 3:15 en omdat je van jongs af de heilige geschriften kent, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. 2Ti 3:16 Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, 2Ti 3:17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. (Telos)
Misleiding is het eerste dat de Heer Jezus noemt en waar Hij tegen waarschuwt als hij de gebeurtenissen bekendmaakt die aan Zijn wederkomst voorafgaan. Merk op dat er vele misleiders (valse christussen en valse profeten) zullen komen die velen zullen misleiden.
Mt 24:4 En Jezus antwoordde en zei tot hen: Kijkt u uit dat niemand u misleidt. Mt 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (...) Mt 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden. Mt 24:12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Mt 24:13 Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. (...) Mt 24:23 Als iemand in die tijd tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet. Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Mt 24:25 Zie, van tevoren heb Ik het u gezegd. Mt 24:26 Als zij dan tot u zeggen: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. (Telos)

Meer informatie

Boek

Billy Crone, The Final Countdown. 2017. Get A Life Ministries, 2017. Pagina's: 358.

Video's

Billy Crone: Final Countdown. Youtube.com: Prophecy Watchers, 7 apr. 2015. Duur: 28 min. 29 sec. Gesprek met Billy Crone over de voortekenen van de eindtijd.

Billy Crone: Signs of the Last Days. Youtube.com: Prophecy in the News, 8 mei 2015. Duur: 28 min. 30 sec. Gesprek met Billy Crone over de voortekenen van de eindtijd.

Gary Stearman: Perilous Times. Youtube.com: Prophecy Watchers, 9 feb. 2018. Duur: 22 min. 7 sec. L.A. Marzulli in gesprek met Gary Stearman over de laatste dagen.