Leiding door God

Uit Christipedia

Leiding door God wordt hieronder bepaald tot de leiding die Hij een individuele gelovige of Zijn volk geeft in dit leven.

God heeft Zijn volk door de dienst van Mozes geleid uit Egypte. In de woestijn leidde Hij zijn volk door de middelen van een wolkkolom en een vuurkolom en door de dienst van zijn knecht Mozes.
Ex 12:17 ..., want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. ... (HSV)
Ex 32:34  Maar nu, ga heen [en] leid het volk naar [de plaats] waarvan Ik u gesproken heb. Zie, Mijn engel zal voor u uit gaan. ... (HSV)
Jes 48:17  Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg [die] u gaan moet. Jes 48:18  Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee. (HSV)
God kan ook een individuele gelovige leiden.
Ps 25:5 He, waw. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. (HSV)

Leidsmiddelen

God kan ons leiden door ons geweten. Maar het geweten is een slechte maatstaf als het verkeerd geleid wordt, en zelfs in de eeuwige dingen (denk aan Saulus, de godsdienstige vervolger der christenen) kan dit het geval zijn.

Sommigen laten zich leiden door hun gevoel. Maar het gevoel is veranderlijk als het weer, en zeker geen bewijs van de leiding Gods.

Sommigen laten zich leiden door de zekerheid, de vaste overtuiging die zich bij en in hen gevestigd heeft. Maar een waarachtige overtuiging kan alleen, waar het de dingen van God betreft, gegrond zijn op hetgeen God ons in Zijn Woord heeft geopenbaard.

Onschriftuurlijk 'geleid'

Sommigen kunnen zich geleid achten om dingen in de Gemeente te brengen, die in strijd met de Schrift (schijnen te) zijn. Ze kunnen beweren dat God hun er vrijheid en vrijmoedigheid toe geeft; dat God de zaken ten slotte zo geleid heeft. In dat geval is het verstandig om te vragen: hoe weet u dat?

Bron

J.N. Voorhoeve, Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels? 's-Gravenhage: J.N. Voorhoeve, 2e druk, 1907. Blz. 6-7. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 18 sept. 2023.