Licht

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Licht is, natuurkundig gesproken, elektromagnetische straling die waarneembaar is met het menselijk oog. De schepper van het licht is God. Hij is Licht, evenals Zijn Zoon en Zijn kinderen.

Optica is de natuurkundige studie van het licht.

Frequentie en golflengte. Licht omvat, als elektromagnetische straling, een aantal frequenties en golflengten. Bij een frequentie hoort een golflengte. Licht heeft golflengten van 400 tot 700 nanometer in vacuüm en lucht. Licht ligt tussen ultraviolette en infrarode straling in.

EM spectrum.svg

Snelheid. In vacuüm plant licht zich, zoals alle elektromagnetische straling, voort met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde, afgerond 300.000.000 meter per seconde, dus 300.000 kilometer per seconde ofwel ruim 1 miljard kilometer per uur (1,08 miljard). Precies berekend: 299.792.458 x 60 (seconden in een minuut) x 60 (minuten in een uur) = 1.079.252.848,8 meter per uur = 1,0792528488 miljard km/u. Deze snelheid is er bij alle frequenties van elektromagnetische straling. Het licht kan in één seconde 7x om de aarde reizen[1].

Meer over de snelheid van het licht: Wat is de snelheid van het licht (filmpje 2 minuten op SchoolTV.nl, 5 jan. 2015).

Modellen. Licht is het welbekende en toch zo raadselachtige wezen, dat van oudsher het nadenken van de menselijke geest in hoge mate heeft geprikkeld. God, de Schepper van het licht, vraagt aan Job:

Job 38:19  Waarheen is de weg [waar] het licht woont? En de duisternis, waar is zijn [woon]plaats, (...) Job 38:24  Waarheen is de weg [waar] het licht zich verdeelt, [en] de oostenwind zich verspreidt over de aarde? (HSV)

Er bestaan 3 modellen voor de beschrijving van licht: stralen (geometrische optica), continue golven (klassieke fysische optica) en discrete fotonen (kwantumoptica). Licht is enerzijds een golfbeweging, anderzijds een stroom deeltjes, genoemd fotonen. Licht is een fijn stoffelijk wezen, dat voortdurend uit de zon uitstroomt en zich door de wereldruimte verbreidt. Licht is ook een kracht, een schommelende beweging, die door de zon, alsmede door elk ander lichtend lichaam wordt veroorzaakt. Schepping. God schiep het licht op de eerste dag van de scheppingsweek. Licht is het 't fijnste en edelste, wat de zinnelijke wereld heeft. Op de vierde dag maakt God de lichtgevende hemellichamen: zon, maan en sterren, om licht te geven op de aarde.

Bestand:Wood-light-vacation-picnic-60006.jpg
Licht doet leven, groeien en bloeien

Invloed en belang. Licht omstroomt ons dagelijks als een zee. Licht is een heerser van buitengewoon grote en doordringende invloed, ja van zulk een betekenis, dat zonder hem de gehele stoffelijke wereld, zoals zij thans is, niet zou kunnen zijn en bestaan. Wat zou bijvoorbeeld de plantenwereld zonder licht zijn. En hoe zouden wij ons zonder licht zonder schade kunnen voortbewegen?

Joh 11:9  Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet; (Telos)

Lichtbron. De voornaamste natuurlijke licht- en warmtebron van onuitputtelijke kracht is de zon. Er zijn ook andere bronnen van licht, bijvoorbeeld de sterren, een kamerlamp.

God

God, de schepper van het natuurlijke licht, is zelf geheel Licht.

1Jo 1:5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.  1Jo 1:6  Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet.  1Jo 1:7  Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (Telos)

Dat God licht is en geen duisternis in Hem is, wijst op zijn reinheid en heiligheid. Hij is de volstrekt goed en volmaakt. Hij heet de Vader der lichten.

Jak 1:17  Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering. (Telos)

In het Licht. God "is in het licht" (1 Joh. 1:7). De Psalmist zegt : „Hij bedekt zich met het licht als met een kleed" (Ps. 104: 2). Geliik een aardse koning zijn prachtig gewaad versiert en verheerlijkt, zo hult zich God als 't ware in een lichtgewaad, daar Hij de zon aan de hemel doet schijnen. Is in deze Schriftplaats blijkbaar van het geschapen licht sprake, zo spreekt Paulus daarentegen (1 Tim. 6: 16) van het ongeschapen, ontoegankelijk licht, dat Zijn woning, Zijn lichtgestalte, Zijn heerlijkheld uitmaakt (Dan. 2: 22. Num. 12: 8. Ps. 17: 5; 50: 1. Ezech. 1: 28. Openb. 4: 3) . Dit heeft zijn openbarende zijde, die het licht van Gods aangezicht heet (Ps. 4: 7).

Pre 11:7  Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien. (HSV)

Aangenaam. Gelijk het licht aangenaam en het voor de ogen liefelijk is om de zon te zien (Pred. 11:7), gelijk de zon lichaam en ziel met eigenaardige blijmoedige gewaarwordingen doorstroomt, zo is God het heerlijkste, schoonste, zaligste wezen, op wiens aanschouwing het verlangen van alle gelovigen is gericht.

Ex 33:18  Toen zei [Mozes]: Toon mij toch Uw heerlijkheid! (HSV)

Verlichtend en ontdekkend. Zoals het geschapen licht van de zon de kracht heeft, om de duisternis te verdrijven en alles zichtbaar te maken, waarheen het slechts met zijn stralen kan dringen, zo is in God een kracht, om de nevels van de zonde en van de dwaling te verstrooien, een licht waardoor ook de verborgenste dingen ontdekt en verlicht worden.

Leven, warmte, groei. Zoals het licht van de zon leven en groei op aarde mogelijk maakt, zo komt door de kracht van Gods Licht beweging, leven, warmte in versteende, duistere mensenharten.

Jezus Christus

Jezus Christus, de Zoon van God, is, gelijk de zon in stoffelijke zin, het Licht van de wereld in zedelijke en geestelijke zin.

Joh 1:9  Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht. (Telos)

Joh 9:5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld. (Telos)

Joh 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Telos)

Joh 8:12  Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Telos)

Joh 3:19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. (Telos)

Op de berg van de verheerlijking werd hij ten aanschouwen van drie discipelen een lichtende gestalte.

Mt 17:2  En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. (Telos)

Kinderen van God

De in de Zoon van God gelovig geworden mensen zijn kinderen van God. Zij zijn gezamenlijk, evenals de Zoon, het licht van de wereld.

Mt 5:14  U bent het licht van de wereld; een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. (Telos)

De kinderen van God, die Licht is, zijn kinderen van het licht.

Efe 5:1  Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, Efe 5:2  en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad (...) Efe 5:8  want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht Efe 5:9  (want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid), (Telos)

Flp 2:15  opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, (Telos)

Lichtpuntjes

“Lieve familie, vrienden en bekenden van papa, wij willen jullie bedanken voor je aanwezigheid in het leven van pa, op welke manier dan ook. Vooral de mensen, die de laatste jaren de lichtpuntjes waren in zijn leven.” 

(Bron: liturgie van een uitvaartdienst te Amerongen, 2018). 
Ter overweging. Er zijn mensen van wie licht uitgaat en er zijn mensen wier licht uitgaat. Bij welke groep hoor ik?

Meer informatie

Licht, nl.wikipedia.org

Optica, nl.wikipedia.org

Voetnoot

  1. 299.792,458 km per seconde gedeeld door de aarde-omtrek van 40.075 km = 7,48078497817 seconden.