Liefdadigheid

Uit Christipedia
Liefdadigheid - geven van een aalmoes.

Liefdadigheid betekent[1]

1. de eigenschap van zijn liefde door een daad of door daden te tonen, in 't algemeen;

2. De eigenschap van zijn liefde voor behoeftigen of minvermogenden te tonen door het geven van materiële steun, het zorgen voor hun stoffelijke behoeften, door schenkingen, stichtingen enz. Vervolgens ook: de wijze waarop, de daad of de daden waardoor de genoemde eigenschap zich uit, of: de personen die deze daden verrichten; voorheen een enkele maal zelfs: een stoffelijk bewijs er van, een aalmoes. En ook: een instelling (en dergelijke) van liefdadigheid.

'Liefdadigheid' in de tweede betekenis wordt gebezigd van de gemeenten in Macedonië en vermeld in 2 Cor. 8:2. De apostel Paulus stelde hen als voorbeeld voor de gelovigen in Korinthe.

2Co 8:1 Maar wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonie gegeven is, 2Co 8:2 dat onder veel beproeving van verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun diepe armoede overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid. 2Co 8:3 Want ik getuig dat zij naar vermogen en boven vermogen, 2Co 8:4 uit eigen beweging, ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de gemeenschap in de dienst aan de heiligen. (TELOS)

De apostel Paulus moedigde gemeente in Korinthe aan tot liefdadigheid.

2Co 9:10 Hij nu die aan de zaaier zaad verschaft en brood tot voedsel, zal u het zaaisel verschaffen en vermenigvuldigen en de vruchten van uw gerechtigheid doen toenemen, 2Co 9:11 zodat u in alles rijk wordt tot alle liefdadigheid, die door ons dankzegging bewerkt aan God. 2Co 9:12 Want de dienst van deze bediening voorziet niet alleen in de behoeften van de heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God, 2Co 9:13 daar zij door de beproefdheid van deze dienst God verheerlijken wegens de onderwerping van uw belijdenis aan het evangelie van Christus en wegens de liefdadigheid van de gave aan hen en aan allen, (TELOS)

Waar de Telos-vertaling met 'liefdadigheid' vertaalt, heeft de Statenvertaling 'goeddadigheid'. Het Griekse woord in 2 Cor. 8:2 en 9: 11 en 13, vertaald in de Telos-vertaling door 'liefdadigheid' is απλοτης, haplotes, en betekent[2] (1) eenvoud, oprechtheid; (2) niet zichzelf zoekend, openheid van hart die blijkt uit edelmoedigheid. Het woord komt 8x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 572. De Statenvertaling vertaalt 5x door 'eenvoudigheid' en 3x door 'goeddadigheid'. De Herziene Statenvertaling heeft 'oprecht(heid)', 'eenvoud', 'vrijgevigheid', 'gul'. De NBG51-vertaling heeft 'eenvoud', 'heiligheid', 'mildheid', 'onbekrompen(heid)', 'toewijding'.

Deze woordbetekenissen duiden aan dat de liefdadigheid in de aangehaalde teksten er een is van eenvoudig, zonder bijbedoelingen, mild geven. Vandaar zijn er vertalingen als 'vrijgevigheid' en 'milddadigheid'.

Voetnoten

  1. Woordenboek der Nederlandsche Taal, s.v. Liefdadigheid.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.