Losprijs

Uit Christipedia

Losprijs of losgeld of rantsoen (Eng. ransom) is de prijs die betaald wordt om iemand vrij te kopen.

Griekse woorden

Twee Griekse woorden in het Nieuwe Testament zijn vertaald door 'losprijs':

  1. Lutron
  2. Antilutron

Lutron. Het zelfstandig naamwoord λυτρον, lutron, betekent[1]:

  1. de prijs voor vrijkopen, losgeld, zoengeld: - betaald voor het vrijlaten van slaven, gevangenen - betaald voor het vrijkopen van het leven
  2. fig. het offer gebracht om iemand te bevrijden

Het woord is afgeleid van het Griekse werkwoord λυω, luo, dat de volgende betekenissen[1] heeft: (1) iemand (of iets) losmaken die vastgebonden is, (2) iemand vrijlaten die gebonden is, d.w.z. ontbinden, bevrijden van banden, vrij laten, (3) losmaken, ontbinden, alles wat maar gebonden of opeengepakt is.

Het woord ‘lutron’ komt 2x in het Nieuwe Testament voor:

Mt 20:28 zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (TELOS)

Mr 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. (TELOS)

De Statenvertaling heeft ‘rantsoen’. De Herziene Statenvertaling vertaalt ‘losprijs’.

Antilutron. Een ander woord is Antilutron. Dit komt slechts 1x voor:

1Ti 2:3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 1Ti 2:4 die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. 1Ti 2:5 Want er is een God en een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, 1Ti 2:6 die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens het getuigenis op zijn eigen tijd; (Telos)

Antilutron is niet het tegendeel van lutron. Het is dat wat gegeven wordt in ruil voor (‘anti’ = in plaats van) een ander als de prijs van zijn bevrijding. De nadruk ligt hier op de plaatsvervanging[2], een rantsoen voor allen.

Heiland, niets kon U verhind'ren
om die weg van smart te gaan.
En de losprijs voor Gods kind'ren
hebt U op het kruis voldaan.

(Uit: Geestelijke Liederen, lied 179, 3e couplet)

De losprijs en vrijkoping door de Heer Jezus

Wij zijn van huis uit zondaars, gebonden aan de zonde en onder de macht van de Boze. Wij waren “in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid” (Rom. 6:19), “in slavernij onder de elementen [of ‘eerste beginselen’] van de wereld” (Gal. 4:3), “uit vrees voor de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen” (Hebr.2:15).

Om ons zondaars vrij te kopen betaalde de Heer Jezus een losprijs die bestond uit zijn eigen leven, zijn eigen bloed. De apostel Petrus zegt het zó:

1Pe 1:18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die [u] door de vaderen overgeleverd is, 1Pe 1:19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (HSV)

De Statenvertaling en de TELOS-vertaling hebben hier ‘verlost’, met het denkbeeld van los-maken. Het door Petrus gebruikte Griekse werkwoord is 'luo'. Deze losprijs had onmetelijke waarde voor God. Het bloed van Zijn zoon was 'kostbaar', Diens leven volmaakt, 'smetteloos'.  

Meer weten

Zie art. Lossen

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. ‘in their room en stead’ (‘in hun plaats en stede’), aldus John Gill, in John Gill’s Expositor, commentaar bij 1 Tim. 2:6.