Maagd

Uit Christipedia

Een maagd (Gr. παρθενος, parthenos) is, naar de eerste betekenis van het woord, “een vrouwelijk persoon die geslachtsrijp is, maar nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad, ongerepte jonge vrouw”[1]. Haar maagdelijke staat heet maagdom of maagdelijkheid. Een vrouw behoort, indien zij wil trouwen, als maagd het huwelijk in te gaan. De gemeente van Christus zal als reine maagd aan Christus worden voorgesteld.

Een maagd is een vrouw "die nog geen man toebehoord heeft" (Lev. 21:3).

De hogepriester van Israël mocht alleen met een maagd trouwen.

Le 21:14  Een weduwe, een verstoten vrouw of een door hoererij ontheiligde vrouw, deze mag hij niet nemen, maar hij moet een maagd tot vrouw nemen uit zijn volksgenoten, (HSV)

De beloofde verlosser van Israël zou geboren worden uit een maagd, overeenkomstig de profetie van Jesaja:

Jes 7:14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)

Vergelijk Luc 1:31-35. Het woord ‘maagd’ kan in het Nederlands en ook in de Schrift dienen ter personificatie van een stad of land (volk). De uitdrukkingen ‘de Hollandse maagd’, ‘de maagd van Holland’ en ‘de maagd van Gent’ slaan op Holland resp. de stad Gent. In de Bijbel wordt de stad Sidon en haar inwoners voorgesteld als een maagd.

Jes 23:12 Hij zei: U zult niet meer van vreugde opspringen, geschonden maagd, dochter van Sidon! Sta op, steek over naar de Kittiërs, maar ook daar zult u voor uzelf geen rust hebben. (HSV)

In Jeremia 18:13 is sprake van ‘de maagd Israël’.

Jer 18:13 Daarom, zo zegt de HEERE: Vraag toch onder de heidenvolken: Wie heeft zoiets gehoord? Iets zeer afschuwelijks heeft zij gedaan, de maagd Israël. (HSV)

Het woord ‘maagd’ wordt in het Nieuwe Testament symbolisch gebruikt voor degenen die in afzondering van het kwaad leven. Paulus zocht de heiligen in Korinte als gezelschap als een reine maagd voor Christus te stellen (2 Kor. 11:2).

2Co 11:2 Want ik ben naijverig over u met een naijver van God; want ik heb u aan een man verloofd om u als een reine maagd voor Christus te stellen. (TELOS)

De toekomstige 144.000 uitverkoren mannen uit de stammen van Israël zijn ‘maagdelijk’, d.w.z. ze hebben geen geslachtsgemeenschap met een vrouw gehad, maar zijn de Heer Jezus toegewijd.

Opb 14:4 Dezen zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook heengaat. Dezen zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het Lam. (TELOS)

De priesters in de tempel van het vrederijk zullen als regel alleen met Israëlitische maagden mogen huwen:

Eze 44:22 geen weduwe of verstotene mogen zij zich tot vrouwen nemen,- alleen maagden uit zaad van het huis van Israël of een weduwe die weduwe wordt van een priester mogen ze nemen; (NB)

Zie ook

Maagdom

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Virgin, virginity. Hieruit is op 1 jan. 2013 tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoot

  1. Aldus Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.