Melecheth

Uit Christipedia

Melecheth (= koningin) des hemels is de Koningin van de hemel, in de Bijbel de godin van de maan, die door Israëlieten werd vereerd. De Statenvertaling heeft “Melecheth des hemels”.

Jer 44:17  Maar wij zullen ganselijk doen al hetgeen uit onzen mond is uitgegaan, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende, gelijk als wij gedaan hebben, wij en onze vaders, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem; toen werden wij met brood verzadigd, en waren vrolijk, en zagen geen kwaad. (SV)

Jer 44:25  Zo spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, zeggende: [Aangaande] u en uw vrouwen, zij hebben toch met uw mond gesproken, en gij hebt het met uw handen vervuld, zeggende: Wij zullen onze geloften, die wij beloofd hebben, ganselijk houden, rokende aan Melecheth des hemels, en haar drankofferen offerende; [nu], zij hebben uw geloften volkomenlijk bevestigd en uw geloften volkomenlijk gehouden.  Jer 44:26  Daarom hoort des HEEREN woord, gij gans Juda, die in Egypteland woont! Ziet, Ik zweer bij Mijn groten Naam, zegt de HEERE, zo Mijn Naam met den mond van enig man van Juda in gans Egypteland meer zal genoemd worden, die zegge: [Zo] [waarachtig] [als] de Heere HEERE leeft! (SV)

De Herziene Statenvertaling en andere recente vertalingen hebben "koningin van de hemel", zie verder bij Koningin van de hemel.