Mesullam (= 'vriend') is een naam van verschillende personen in de Bijbel.

De Naardense bijbelvertaling schrijft naar de Hebreeuwse uitspraak: 'Mesjoelam'. De eigennaam Mesullam (Eng. Meshullam) betekent 'vriend' en komt 25x voor in de Schrift. Het Strongnummer is 04918.

De naam verwijst in de Schrift naar:

  1. de grootvader van Saphan, de schrijver van Josia;
  2. een zoon van Zerubbabel;
  3. nakomelingen van Gad, Benjamin, Levi;
  4. drie onderscheidene priesters, en een man van priesterlijk geslacht;
  5. een der Israëlieten die vreemde vrouwen genomen hadden;
  6. een volkshoofd van de ballingen, met Ezra teruggekeerd;
  7. zoon van Berechja die meehielp bij de herbouw van de muur van Jeruzalem
  8. zoon van Besodja die Jehojada, de zoon van Paseach, hielp bij het herstel van de oude poort van Jeruzalem
  9. twee Israëlieten, die ten tijde van Nehemia het met God gesloten verbond verzegelden;
  10. een van de poortwachters, een tijdgenoot van Nehemia.

Mesullam de zoon van Berechja

Mesezabeël
 
 
 
 
 
Arach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BerechjaSechanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MesullamTobia
 
dochter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dochter
 
Johanan
 
 
 
 

Mesullam was de zoon van Berechja, de zoon van Mesezabeël. Hij werkte mee aan het herstel van Jeruzalems muur ten tijde van Nehemia.

Ne 3:4 En aan hun hand verbeterde Meremoth, de zoon van Uria, den zoon van Koz; en aan hun hand verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja, den zoon van Mesezabeël; en aan hun hand verbeterde Zadok, zoon van Baena. (SV)

Ne 3:30 Na hem verbeterden Hananja, de zoon van Selemja, en Hanun, de zoon van Zalaf, de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. (SV)

Mesullam had een dochter die met een zoon van Tobia, de Ammonitische vijand van Nehemia, was getrouwd. Deze zoon van Tobia en schoonzoon van Mesullam heette Johanan.

Ne 6:18 ... en Johanan, zijn zoon, had de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja, [tot vrouw] genomen. (HSV)

De dochter van Mesullam was een ongeoorloofd, gemengd huwelijk aangegaan. Tegen dergelijke gemengde huwelijken had eerder Ezra opgetreden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mesullam' is op 9 juni 2016 verwerkt.