Monnik

Uit Christipedia

Een monnik is een mannelijke kloosterling[1].

Ontstaan

De monnikenstand is ontstaan in de kerkhistorische periode van de Grieks-Romeinse staatskerk (325-590). De monniken vormden een derde stand, tussen de clerus ('geestelijkheid') en de leken.

De stand der monniken berustte op de grove dwaling van de tweevoudige zedelijkheid (dubbele moraal). Al vroeg was in de kerk de dwaling ingeslopen, dat er tweeërlei zedelijkheid bestond. Men moest nl. doen, wat God bevolen had in zijn wet, en dat was nodig voor ieder mens; maar men kon ook doen, wat alleen aangeraden was (vasten, ongehuwd blijven enz.) Door deze laatste dingen te betrachten, kreeg men verdiensten.

Velen, door deze dwaling verleid, kozen de afzondering van de wereld. Dit was niet de enige reden, waardoor de monniken­stand opkwam. Er bestond vooral in het Oosten een sterke neiging tot een bespiegelend leven. Velen wilden daarenboven het werelds leven ontvluchten, en tenslotte waren er ook wel, die aan de druk der belastingen en aan de krijgsdienst wil­den ontkomen.

Antonius was een der eerste monniken. Hij leefde in Egypte. Het eigenlijke leven in kloosters (gemeenschappen) begon met Pachomius (overleden 345). Het monnikenleven breidde zich in het Oosten zeer uit. In het land van Israël stichtte Hilarius kloosters. De kerkvader Basilius de Grote heeft in het Oosten de kloosters onder kerkelijk opzicht gesteld, opdat het kloosterleven niet zou ontaarden.

In het Westen regelde Benedictus van Nursia (geb. 480) het kloosterleven. Hij stelde als regels voor de monniken drie zaken: 1e het verblijf in een klooster; 2e armoede en kuisheid; 3e gehoorzaamheid.

Nut

Het kloosterleven, hoezeer in strijd met het Woord van God, heeft toch wel vruchten afgeworpen. De wetenschap werd in de kloosters beoefend en de monniken hielden zich ijverig bezig met het afschrijven van allerlei handschriften, ook van de canonieke boeken der Heilige Schrift.

Bron

J. H. Landwehr, Kort overzicht van de kerkgeschiedenis. Kampen: J.H. Kok, 3e herz. druk 1922. Tekst van blz. 27-28 is onder wijziging verwerkt op 4 apr. 2021.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd op 4 april 2021.