Naardien

Uit Christipedia

Naardien is een verouderd onderschikkend voegwoord van causaliteit en betekent 'doordat, daar, omdat, aangezien'. Het ontstond uit het Middelnederlandse 'naer dien dat' (= naarmate, aangezien). Het werd gebruikt ter inleiding van een bijzin die een reden of oorzaak uitdrukt. Het woord komt voor in de Statenvertaling.

Enkele voorbeelden uit de Statenvertaling (SV), met daarna de Herziene Statenvertaling (HSV):

Ge 22:18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. (SV)

Ge 22:18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. (HSV)

Ri 19:23 En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit, en zeide tot hen: Niet, mijn broeders, doet toch [zo] kwalijk niet; naardien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet. (SV)

Ri 19:23 Maar de man, de heer des huizes, ging naar buiten, naar hen toe, en zei tegen hen: Nee, mijn broeders, doe toch geen kwaad, nu deze man in mijn huis gekomen is. Bega zo’n dwaasheid niet. (HSV)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.