Nebuzaradan

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Neboe-Zaradan)

Nebuzaradan, ook geschreven Neboe-Zaradan en Nevoezaradan, was hoofd van de lijfwacht van de Babylonische koning Nebukadnezar, door deze vorst naar Jeruzalem gezonden, om het te verwoesten. Hij verbrandde het huis van God en van de stadsbewoners (Jer. 52:13).

Naam. De naam is in het Hebreeuws נְבוּזַרְאֲדָן, Nevoezaradan, van het Babylonisch Nabu-zara-iddina, en betekent "Nebo heeft zaad gegeven"[1][2]. Nebo is de naam van een Chaldeeuwse afgod; 'zaad' wil zeggen: nakomeling, nageslacht. De eigennaam komt 15x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H5018.

Hij was hoofd van de lijfwacht, ofwel "overste der trawanten' (Statenvertaling). In het 19e jaar van de regering van zijn koning Nebukadnezar plunderde hij Jeruzalem en stak de stad in brand (2 Kon. 25:8; Jer. 52:12). Hij stelde Gedalja tot landvoogd over de achtergelaten Judeeërs aan en deporteerde een groot deel van de Joden naar Babel. Van het volk dat arm was liet hij enigen achter in het land van Juda en gaf hun wijngaarden en akkers (Jer. 39:10).

Nebuzaradan bleek aan Jahweh te geloven en te verstaan dat het onheil door de God van Israël over Juda was gebracht als straf.

Jer 40:2  Want de overste der trawanten liet Jeremia halen, en zeide tot hem: De HEERE, uw God, heeft dit kwaad over deze plaats gesproken. Jer 40:3  En de HEERE heeft het doen komen, en gedaan, gelijk als Hij gesproken had; want gijlieden hebt gezondigd tegen den HEERE, en Zijner stem niet gehoorzaamd; daarom is ulieden deze zaak geschied. (SV)

De profeet Jeremia liet hij vrij en gaf hem de keus van meegaan naar Babel of achterblijven. Hij gaf Jeremia levensmiddelen en geschenken en liet hem vertrekken. Jer. 40:4v.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Nebuzaradan' is onder wijziging verwerkt op 10 nov. 2022.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Nebuzaradan. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler. Hij noemt twee betekenissen: "Nebo is de heer", van 'Nebo' en 'Adan' voor 'Adon' = heer; of naar het perzisch: "Nebo is wijs". De naam is echter noch Hebreeuws noch Perzisch.