Onverhoorde gebeden

Uit Christipedia

Onverhoorde gebeden zijn gebeden die God (nog) niet verhoord heeft. Mogelijk worden ze later verhoord of ten dele verhoord of helemaal niet verhoord.

Iedereen kent dat wel: je bidt en bidt, maar God lijkt wel doof. Er komt geen enkele reactie. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over gebed en verhoring. Dan blijkt dat er verschillende oorzaken kunnen zijn waarom gebeden (nog) niet (helemaal) worden verhoord of juist wel worden verhoord.

Zou Hij, die het oor plantte, niet horen?
Psalm 94:9a

Recht doen aan een verbond. Als er recht gedaan moet worden aan een verbond klopt men ook niet tevergeefs bij God aan, zien we in Jozua 10:12-14. Hier gaat het om de stad Gibeon, waarmee het volk Israël (feitelijk door misleiding, omdat Jozua de Heer niet geraadpleegd had) een verbond gesloten had. Gibeon wordt door 5 koningen aangevallen en God neemt het verbond van Zijn volk met Gibeon serieus en geeft Jozua dit bijzondere gebed in, dat Hij dan ook prompt verhoort, want de zon stond stil en de maan bleef staan.

Plaats van gebed. Maakt het eigenlijk verschil waar we bidden? In het Oude Testament wel, zie 2 Kronieken 7:12-16. God heeft al laten zien dat Hij in de tempel wil wonen, want die werd gevuld met de heerlijkheid des Heren. Maar Salomo had best veel gevraagd in zijn gebed en dus komt de Heer hem er persoonlijk over geruststellen: wat je gebeden hebt over dit huis – de tempel – zal ik doen. Ter bemoediging voor iedereen, die niet behoort tot het volk Israël een deel uit dat gebed van Salomo, waarvan de Heer dus bevestigt dat Hij hoort:

2 Kronieken 6:32,33  Zelfs ook wat de vreemdeling betreft, die niet tot Uw volk Israël behoort, maar uit een ver land komt omwille van Uw grote Naam en van Uw sterke hand en van Uw uitgestrekte arm, wanneer zij komen en naar dit huis hun gebed richten, luistert Ú dan vanuit de hemel, vanuit Uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot U roepen zal, opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen, zoals Uw volk Israël, en erkennen dat Uw Naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb.

Geen wonder dat zoveel mensen naar de Klaagmuur in Jeruzalem gaan om daar briefjes met gebeden in de muur te stoppen! In Johannes 4:21-24 lezen we dat de plaats niet meer van belang is voor aanbidding van God en in Matteüs 6:6 dat de binnenkamer een goede plaats is voor gebed.

Die voor ons bidt. Wij mensen bidden soms helemaal verkeerd of weten niet wat wij zullen bidden, Romeinen 8:26, 34, maar zowel de Heilige Geest als de Here Jezus zuchten en pleiten voor ons.

Oorzaken van onverhoorde gebeden. Hieronder worden, aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel, oorzaken van onverhoorde gebeden genoemd.

  • De tijd is nog niet rijp.
  • Bewuste of onbewuste ongehoorzaamheid.
  • Een onoprecht gebed.
  • Oordelen over een ander
  • Soms is ook vasten nodig
  • Onbeleden zonde(n)
  • Onzuiver "in Jezus' naam"
  • Niet danken


De tijd is nog niet rijp

Het bekendste gebed is het Onze Vader, dat door Jezus (en dus door God Zelf!) als voorbeeld gegeven is. Dat begint met: ‘Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede.’ Vermoedelijk is geen enkel gebed zo vaak gebeden als het Onze Vader. Toch wordt dagelijks de naam van de Heer ontheiligd, zien we nog niets van Zijn koninkrijk, laat staan dat Zijn wil geschiedt op aarde. Verhoort God dan zelfs dit gebed niet, dat toch duidelijk een gebed naar Zijn wil is? Natuurlijk wel. Alleen wacht Hij op de perfecte tijd om te verhoren.

Dat geeft ons dus een eerste reden, waarom het lijkt alsof God een gebed niet verhoort: de tijd is nog niet rijp. Zie 2 Petrus 3:9.

Wereldwijd worden anno 2016 circa 46 miljoen mensen misbruikt als slaaf, waarvan 25% minderjarig is. Ook in Nederland komt vandaag de dag nog een vorm van slavernij voor: de buitenlandse arbeiders, die hun paspoort af moeten staan en het leeuwendeel van hun toch al te lage loon moeten afstaan voor schamelijke huisvesting en voeding. Geloof maar gerust dat ook zij bidden om bevrijding. God belooft plechtig, dat Hij hen zeker zal verhoren. Lees maar in Exodus 22:23 en Deuteronomium 26:7-9. Maar ook hier heeft de Heer soms reden om te wachten. En die reden vertelt Hij ons niet altijd. Voor Israël gold, dat zij moesten wachten op hun bevrijding tot de Amorieten zoveel misdaden hadden bedreven dat de maat vol was, lezen we in Genesis 15:16.

Ongehoorzaamheid

Als mensen bewust iets doen, waarvan God gezegd heeft: ‘Niet doen’, dan kan het gevolg zijn dat de gebeden niet verhoord worden. Dat is de waarschuwing die de profeet Samuël het volk Israël geeft, als ze beslist een koning willen hebben, tegen Gods wil in. Het gevolg van ingaan tegen Gods wil is blijkbaar dat een later gebed niet verhoord zal worden. Dat gebed moet wel in verband staan met de ongehoorzaamheid. Zie 1 Samuël 8:18. Eigenlijk ook wel logisch: als de mens niet naar God wil luisteren, waarom zou God dan wel naar de mens luisteren?

Een soortgelijke situatie speelt rondom het gouden kalf. Bewuste ongehoorzaamheid, maar nu met een voorbidder, Mozes, die zelf niet aan die ongehoorzaamheid heeft meegedaan. Zie Deuteronomium 9:18, 19. Mozes heeft 40 dagen vurig gebeden en 40 dagen gevast. Een uitermate serieus gebed dus, dat uiteindelijk verhoord werd. Wellicht omdat de voorbidder, Mozes dus, zelf deze zonde, waarvoor hij vergeving vraagt, niet begaan heeft. Ging het hier om bewuste ongehoorzaamheid, bij onbewuste ongehoorzaamheid reageert God milder, maar dan moet men wel spijt hebben van die ongehoorzaamheid zoals we lezen in 2 Koningen 22:18,19. Uit onwetendheid is de Here niet op de correcte manier gediend en koning Josia vindt dat verschrikkelijk. In dit gedeelte wordt koning Josia bemoedigd door God Zelf, dat Josia de verschrikkingen die de Heer gaat brengen niet zal meemaken.

Onoprecht gebed

Het gebed dient wel oprecht te zijn en men moet niet bidden om gezien of gehoord te worden door mensen (Matteüs 6:5-8). En we hoeven ook niet talloze malen in verschillende woorden aan God te vertellen wat we graag willen. Hij is al op de hoogte. Maar er staat wel een belangrijk stukje in dit Bijbelgedeelte: namelijk dat Vader weet wat we nodig hebben en dat hoeft niet gelijk te zijn aan wat we bidden.

Iemand bad eens: 'Uw wil geschiede' en werd later kwaad op God, omdat Hij niet deed wat de bidder wilde, namelijk zijn broer weer beter maken. Misschien herkent u dat wel. In hoeverre is ons gebed: Uw wil geschiedde dan oprecht?

Oordelen over een ander

En dan dat bekende gedeelte, waar we ons vaak op beroepen als ons gebed niet verhoord wordt Matteüs 7:7-12. Vlak voor dit gedeelte gaat het over oordelen. Dat doen we vaak en graag. Sommigen hardop (karakterbespreking, een mooi woord voor roddel), anderen wellicht alleen in hun hart. Maar het is bijzonder moeilijk om niet te oordelen en toch vraagt God dat van ons. Joyce Meyer zei eens, dat die balk in ons eigen oog, de ander behoorlijk verwonden kan, als we daar de splinter willen weghalen. Oordelen over anderen kan dus een belemmering zijn voor de verhoring van uw gebed.

Vasten nodig

Soms is bidden alleen niet genoeg. ‘Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.’ (Matteüs 17:21) Dit zegt de Here Jezus na het uitdrijven van een demon. Daarvoor is vasten echt noodzakelijk! Demonen kunnen dus niet door gebed alleen uitgedreven worden.

Onbeleden zonde(n)

Volgens Jakobus 5:14-16 mogen de oudsten de zieke zalven met olie en voor hem/haar bidden om genezing. Er staat nog iets belangrijks bij, namelijk dat zonden beleden moeten worden: ‘Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.’ Blijkbaar kunnen onbeleden zonden een oorzaak zijn van ziekte en van onverhoorde gebeden om beterschap.

Onzuiver "in Jezus’ naam"

Wat betekent bidden in Jezus’ naam? Zie Johannes 14:12-14 en Johannes 16:23-27. Vaak bidden we puur onze eigen verlangens en zetten we als een soort handtekening dan onder ons gebed: In Jezus’ naam, amen. Bidden in Jezus' naam is bidden naar Zijn wil.

1Jo 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als wij iets bidden naar zijn wil, Hij ons hoort. 1Jo 5:15 En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij de beden hebben die wij van Hem hebben gebeden. (TELOS)

Niet danken

God verlangt dat wij bij ons gebed Hem danken, dat zien we in Filippenzen 4:6,7.

Flp 4:6 Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. Flp 4:7 En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. (TELOS)