Oorblazerij

Uit Christipedia

Oorblazerij of oorblazing is (heimelijke) kwaadsprekerij.

Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (2000)[1][1] geeft twee betekenissen van ‘oorblazerij’: 1. kwaadsprekerij, 2. datgene wat men iemand in het oor blaast. Een oorblazer is een kwaadspreker, opruier.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is ψιθυρισμος, psithuris’mos, afgeleid van psithos (fluistering); vandaar kwaadsprekerij. Fluisterend of heimelijk kwaadspreken. Het woord komt alleen voor in 2 Cor .12:20 en wel in het meervoud.

2Co 12:20 Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en [dat] ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins [zijn] twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten; (SV)

Andere vertalingen hebben ‘oorblazerij’ (NBG51), ‘lasteringen’ (TELOS), ‘laster’ (HSV), ‘geroddel’ (NBV),’roddel’ (WV95), ‘roddels’ (NaB).

2Co 12:20 Want ik vrees dat ik, als ik mogelijk kom, u niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ook ík door u word aangetroffen zoals gij niet wilt,- dat er mogelijk twist en naijver zullen zijn, opvliegers, twistgedingen, kwaadsprekerijen, roddels, verwaandheden, wanordelijkheden, (NaB)

Het Griekse woord voor oorblazer is ψιθυριστης, psithuris’tes, eveneens afgeleid van psithos (fluistering). Een oorblazer is een fluisteraar die kwaad spreekt. Over oorblazers wordt gesproken in Rom. 1:30.

Ro 1:28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: Ro 1:29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; {} Ro 1:30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; (NBG51)

Andere vertalingen hebben ‘kwaadsprekers’ (HSV, Telos, Canisius), ‘spreken kwaad’ (NBV), ‘lasteraars’ (WV95, NaB), ‘oorblazers’ (SV).

De aangehaalde Schriftplaatsen maken duidelijk dat oorblazerij onbetamelijk gedrag is. Let daarom op wat je zegt, ook al is het om je eigen hart te luchten. Woorden kunnen een eigen leven gaan leiden.

Spr 13:3  Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf. (NBG51)

Als je een kussen met dons bij wind leegstort, waaien de veertjes alle kanten op en krijg je ze niet of nauwelijks meer terug. Een tube tandpasta leegknijpen is gemakkelijk, de vrijgekomen tandpasta weer inbrengen is ondoenlijk.

Bron

Oorblazer, kort artikel op GeloofInJezus.nl, geraadpleegd 24 nov. 2014.

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.