Jezus Christus/Opstanding

Uit Christipedia

De opstanding van Jezus Christus is zijn opstaan van tussen de doden uit. Nadat Hij aan het kruis was gestorven, heeft God hem uit de doden opgewekt en is de Heer Jezus uit de doden opgestaan.

Hij heeft zijn eigen lijden, sterven en ... opstanding voorzegd.

Het graf van Jozef is vol.
Het graf van Marx is vol.
Het graf van Boeddha is vol.
Het graf van Gandhi is vol.
Het graf van Jezus is ... LEEG.

Verschijning en verificatie

Na zijn opstanding heeft Hij zich op meerderlei wijze aan zijn leerlingen geopenbaard. Toen de Heer zich voor het eerste vertoonde aan zijn vergaderde leerlingen, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde, waarmee Hij aantoonde dat Hij het was.
Joh 21:10 Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt gevangen. Joh 21:11 Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig; en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Joh 21:12 Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was. Joh 21:13 Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Joh 21:14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat Hij uit de doden was opgewekt. (TELOS)
Hij openbaarde zich ook aan een felle tegenstander van de christenen: Paulus van Tarsus. Deze bekeerde zich terstond en werd een vurig afgezant van de Opgestane. De apostel Johannes beschrijft hoe de opgestane Heer aan hem verscheen toen hij als banneling op het eiland Patmos was.

→ Zie Verschijningen van Gods Zoon voor het hoofdartikel.

Ander aanzien

Hij zag er anders uit dan vóór zijn opstanding. Toen Maria Magdalena hem zag, dacht zij dat het de tuinman was van de hof waar Jezus begraven was.
Joh 20:14 Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag Jezus staan; en zij wist niet dat het Jezus was. (TELOS)
De Emmaüsgangers herkenden Hem pas bij de breking van het brood. Hun ogen moesten ervoor geopend worden.
Lu 24:30  En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Lu 24:31  Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. Lu 24:32  En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende? (Telos)
Dat Hij er anders uitzag, blijkt ook hieruit:
Joh 21:12 Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was. (Telos)

Lichamelijke opstanding

De Heer is naar geest én lichaam opgestaan uit de dood. Hij zou zijn eigen lichaam weer oprichten.

Joh 2:18  De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont U ons, dat U deze dingen doet? Joh 2:19  Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen zal Ik het oprichten. Joh 2:20  De Joden zeiden dan: In zesenveertig jaar is dit tempelhuis gebouwd, en U zult het in drie dagen oprichten? Joh 2:21  Maar Hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Joh 2:22  Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat Hij dit gezegd had; en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus gesproken had. (Telos)

Na zijn opstanding toonde Hij zijn eigen handen en voeten, die doorboord waren geweest, en zijn eigen zijde, die de steek van een speer had gekregen.

Eenmaking met Hem

Door het geloof in de opgestane Heiland zijn we ééngemaakt met Hem, ook in opstanding, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.

Ro 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ro 6:5 Want als wij met hem een geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding; Ro 6:6 daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Ro 6:7 Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ro 6:8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, Ro 6:9 daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over Hem. (TELOS)

Varia

De volgend video toont een groep van 2000 Amerikanen die de opstanding van Jezus vieren met muziek en dans. Deze leden van de Second Baptist Church in Houston, Texas, verzamelden zich in april 2011 in het hart van Houston om de opstanding te verkondigen en na afloop hun schoenen achter te laten, die ingezameld werden voor behoeftigen.


Video 'Dance Your Shoes Off', 5 minuten, Engels, Youtube.com. Het lied heet "Rise Up" en wordt gezongen door Lauren James Camey

De volgende video prikkelt om het feit van de opstanding onder ogen te zien:


De zaak van het open graf! Youtube.com: Christenview, 6 juni 2011. Duur: 4 min. 58 sec.

Randall Niles geeft in de volgende video enkele bewijzen voor het echt-gebeurd zijn van de opstanding: video (5 minuten, Engels met Nederlandse ondertitels, Youtube)

Veranderingen in levens van mensen wijzen op het (tegenwoordig) bestaan van Jezus. Hoewel gelovigen Hem niet gezien hebben, legt de verandering van hun leven getuigenis af van Jezus' bestaan. Een voorbeeld is de Nederlandse zanger Martin Brand, die hiervan zingend getuigt in zijn lied Jezus nooit gezien (video, 6 minuten, op Youtube.com).

De Ecuadoriaanse Roomskatholieke zanggroep Harpa Dei (=Harp Gods) zingt "Christus is opgestaan uit de doden" in verschillende talen. Christ is risen / Easter acclamations in various languages. Youtube.com: Harpa Dei, 1 mei 2021. Duur: 3 min. 49 sec.

Zie ook

Opwekken