Raadslag

Uit Christipedia

Raadslag heeft de volgende betekenissen[1]:

  1. Beraadslaging, overleg.
  2. Plan, voornemen, raadsbesluit.
  3. Raadgeving, advies.
  4. Gissing

Beraadslaging, overleg

"Raadslag houden", "Eeuwige, heilige God, zegen onze raadslagen, opdat wij ons ambt trouw mogen waarnemen", "de raadslag liep tot de avond". "Ik heet u welkom en zal de raadslag leiden in deze stille zaal". [2]

Plan, voornemen, raadsbesluit.

Voorbeeldzinnen: "Als dit vreemde werk voorbij, dan pas beginnen wij de raadslag van de Heer te verstaan, want hij houdt zijn barmhartigheid onder de schijn van zijn toorn besloten". "Het wou haar niet lukken zoals zij het had gedacht, haar raadslagen braken in stukken". "De almogende God, die de raadslag van de heidenen vernietigt, heeft ons genadig verlost". "Sommige van hun raadslagen zijn los en onbedacht". "Hij nodigde hen tot het feest om hun geheime raadslagen te ontdekken". "Gods eeuwige raadslag wordt met de zending van de zoon des mensen vervuld". "De raadslagen van de slechte mensen zullen verijdeld worden". [2]

'Raadslag' in de zin van 'plan, voornemen' komt voor in de Statenvertaling.
Jes 14:24  De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal!  Jes 14:25  Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk van hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke. Jes 14:26  Dit is de raadslag, die beraadslaagd is over dat ganse land; en dit is de hand, die uitgestrekt is over alle volken.  Jes 14:27  Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? (SV)
Jer 49:20  Daarom hoort des HEEREN raadslag, dien Hij over Edom heeft beraadslaagd, en Zijn gedachten, die Hij gedacht heeft over de inwoners van Theman: Zo de geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken! Indien hij hunlieder woning niet boven hen zal verwoesten! (SV)
Hnd 27:42  De raadslag nu der krijgslieden was, dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand, ontzwommen zijnde, zoude ontvlieden. (SV)
Dit vers in de Herziene Statenvertaling:
Hnd 27:42  Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. (HSV)
En in de Telos-vertaling:
Hnd 27:42  Bij de soldaten nu rees het plan de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. (Telos)

Raadgeving, advies

Voorbeeldzinnen: "Hoor nu wat ik raad en volg mijn raadslag". "De raadslagen van de regering opvolgen". "Een kind behoeden voor de droevige gevolgen van verkeerde raadslagen." "Een vorst kan, door aan verkeerde raadslagen het oor te lenen, zijn kroon en rijk verliezen". "Niemand had vermoed dat hij in zijn voordrachten en raadslagen een helderheid en een grondige kennis van zaken aan de dag zou leggen".[2]

Voetnoten

  1. Woordenboek der Nederlandsche Taal ('s-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff & A.W. Sijthoff, 1902), s.v. RaadslagI en Raadslag II De voorbeeldzinnen en -uitdrukkingen op deze pagina van Christipedia zijn ontleend en hervormd uit oude voorbeelden.
  2. 2,0 2,1 2,2 Woordenboek der Nederlandsche Taal ('s-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff & A.W. Sijthoff, 1902), s.v. RaadslagI. De voorbeeldzinnen en -uitdrukkingen op deze pagina van Christipedia zijn ontleend en hervormd uit oude voorbeelden.