Regen

Uit Christipedia

Regen is tot neervallende druppels verdichte (gecondenseerde) waterdamp. Regen, ook hemelwater genoemd, is net als sneeuw en hagel een vorm van neerslag. De regen wordt door God gegeven en behoort tot de kringloop van het water op aarde.

Regenwolk

Neerslag is de belangrijkste klimaatfactor, belangrijker dan de temperatuur. In Nederland valt gemiddeld 85 cm regen per jaar (stand 2019)[1], dat is ruim 2 mm per dag, in België 85 cm per jaar (stand 2011)[2]. In Jeruzalem (Israël) valt jaarlijks gemiddeld 55 cm regen per jaar[3].

Regen hebben wij zeer nodig, opdat het land ons zijn gewas geeft. Regen is een zegen voor het land en de watervoorziening van de bevolking.

God geeft de regen, uit de hemel.
Mt 5:45 ... uw Vader die in de hemelen is; ... Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (TELOS)
Le 26:4 Zo zal Ik uw regens geven op hun tijd; en het land zal zijn inkomst geven, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven; (SV)
Hnd 14:17 hoewel Hij Zich niet onbetuigd heeft gelaten in goeddoen, door u uit de hemel regen en vruchtbare tijden te geven en uw harten te vervullen met voedsel en vreugde. (TELOS)
Regenbui in de woestijn van Juda
Jer 5:24 En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den HEERE, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd; [Die] ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart. (SV)
God is de Gever van de regen, maar kan de regen ook onthouden.
Jes 5:6 En Ik zal hem [tot] woestheid maken; hij zal niet besnoeid, noch omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen [daarin] opgaan; en Ik zal den wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. (SV)
Oorzaak van inhouding der regen kan de zonde zijn.
Jer 5:24 En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu den HEERE, onzen God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op Zijn tijd; [Die] ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart. Jer 5:25 Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden. (SV)
Ook een overmaat van regen kan een gevolg van - een straf op - de zonde zijn. Regen is een zegen, maar soms, wegens de zonde, een vloek. Het bekendste geval is de zondvloed, die mede veroorzaakt werd door langdurige en hevige regenval. In Israël kent men de vroege en late regen (zie bijv. Jer. 5:24, Deut. 11:15). De late regen wordt in de Statenvertaling ‘spade regen’ genoemd.
De 11:14 Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. (SV)
De vroege regen valt in Israël in de maanden oktober/november en is nodig om het land bouwrijp te kunnen maken. De late regen valt in maart/april en geeft het graan voldoende vocht om de warmte van de lente te kunnen doorstaan en tot rijping te komen. Aan het eind van het Loofhuttenfeest (september/oktober) bidden de Joden traditioneel om de vroege regen; maar als het voorjaar nadert, bidden zij om de late regen. Deze late (‘spade’) regen is heel wat onzekerder dan de vroege regen. Na de schepping had God aanvankelijk het nog niet doen regenen op de aarde. De regen als weersverschijnsel is pas later ontstaan.
Genesis 2:5  En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens [geweest], om den aardbodem te bouwen. (SV)
Regen speelt een rol in de kringloop van het water op aarde. Regenwater en smeltwater stroomt via rivieren in de zee. Zeewater verdampt en valt als regendruppels weer uit de lucht. Daarvan getuigt ook Gods Woord:
Amos 9:6  … Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; HEERE is Zijn Naam. (SV)
Water is een zinnebeeld is van de Heilige Geest. Neervallende waterdruppels (regen) is een zinnebeeld van de uitstorting van de Geest.
Jes 32:15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. (SV)
Jes 44:2 Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! Jes 44:3 Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jes 44:4 En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. (SV)

Divers

Regen goed voor evangelisatie

Een straatevangelist met een marktkraampje doet verslag:

"Wat vervelend, ik heb vandaag nog niet echt veel goede gesprekken gehad en het begint keihard te regenen. De straat staat binnen de kortste keren blank. De mensen rennen allemaal snel naar huis. 'Nou, ik stop er denk ik ook maar mee. Het is ook al 2 uur en er komt nu toch niemand meer', denk ik bij mezelf.

Dan komt er opeens een koerdische vrouw aan rennen, die graag even komt schuilen, want er is geen andere plek in de buurt. lk heb de indruk dat ze denkt dat ik ook een moslim ben. Voorzichtig vertel ik haar, dat wij hier boeken over God hebben en als ze wil, kan ze er ook wel eentje krijgen. Tot haar grote verrassing heb ik ook een Nieuwe Testament in haar taal, het Sorani. Ze is blij verrast en neemt het Nieuwe Testament mee. Wat zou het mooi zijn, wanneer God gaat werken en we haar ooit terug zullen zien. Ze moet echt weg, dus ze rent weer verder door de regen.

Even later komen er twee Russen aanlopen; ik kan ze nauwelijks verstaan. Ze nemen beiden een Nieuwe Testament mee en ook nog andere lectuur. Een paar weken later kwamen ze weer terug. Waar regen al niet goed voor kan zijn!"

Bron: straatevangelist met marktkraam, 2013.[4]

De volgende video geeft een treffende nabootsing van het geluid van regen en onweer door een koor.

Provided ID could not be validated.
Regen en onweer. Youtube.com: karinbroekhuijsen, 28 juli 2009. Duur: 1 min. 48 sec.

Meer informatie

Artikel Regen (neerslag) op Wikipedia.nl

Bronnen

Onder andere:

Willem J. Ouweneel, De spade regen, in: Bode van het heil in Christus, maart 2006.

Voetnoten

  1. Bron: https://www.weeronline.nl/nieuws/hoeveel-regen-valt-er-gemiddeld-in-nederland
  2. Bron: artikel op Lenntech.nl (2011)
  3. Bron: Weather-Atlas.com, geraadpleegd 14 aug. 2020.
  4. De woorden zijn van evangelist Bertus Span, nieuwsbrief Info/Contact, 2013-1.