Jehovah's getuigen is het tegenovergestelde van het christelijk geloof

Uit Christipedia


Wat kan religie inhouden?

Bij Jehova's getuigen gaat het over regeltjes, wat is waar of niet waar. Het houdt zich bezig met waar u zich aan moet houden of wat u juist moet nalaten. Het gaat over de specifieke uitleg van een Schriftplaats. Het schept verdeeldheid, want ik heb de waarheid en weet het dus beter dan u.

Het oordeelt mensen wij zijn goed de rest is slecht. Hun denken is ,,Jehova's getuigen worden gered al de andere mensen worden vernietigd". Jehova's getuigen zeggen alles wat moet u doen en denken om Gods goedkeuring te verdienen

slaaf

Ze binden mensen aan iets of iemand. Het legt regels op. Legt een zwaar juk op iemands schouders, i.p.v. het lichte juk van Jezus, sommige vertalingen geven het weer als; het zachte en lichte juk dat Jezus geeft.

Ze geven je extra, of aanvullende, vracht te dragen, al uw tijd en energie en geldelijke middelen eisen ze van je op, zelf je eigen ik wordt weggedaan, want je moet alles aannemen wat ze zeggen. Als iemand zijn eigen mening verkondigd binnen de groep, die niet overeenkomt met de zienswijze van het genootschap, kan je uitgesloten (excommunicatie). worden. Ook al bleek het achteraf dat ze het fout hadden. Bovendien hebben Jehova's getuigen een menselijke leiding, die onderhevig zijn aan fouten en verkeerde inzichten. Ze geven een verkeerde uitleg aan profetieën, en zeggen dat die uitleg van God komt. Achteraf blijkt dat ze het fout hadden.‭ Zo hebben ze al verschillende malen het einde van de wereld verkondigd, telkenmale waren ze fout.

Ze binden mensen aan iets of iemand. Het legt regels op. Legt een zwaar juk op iemands schouders, i.p.v. het weldadige juk van Jezus, sommige vertalingen geven het weer als; het zachte en lichte juk dat Jezus geeft. Het geeft u een extra, of aanvullende, vracht te dragen, al uw tijd en energie en geldelijke middelen eisen ze van je op, zelf je eigen ik wordt weggedaan, want je moet alles aannemen dat ze zeggen, Anders kan je uitgesloten worden als je je mening verkondigd. Ook al bleek het achteraf dat ze het fout hadden. Bovendien hebben Jehova's getuigen een menselijke leiding, die onderhevig zijn aan fouten en verkeerde inzichten.Ze geven een verkeerde uitleg van een profetie, en zeggen dat die uitleg van God komt. Achteraf blijkt dat ze het fout hadden.

Laat je niet misleiden!

‭Voor wie zich denkt aan te moeten sluiten bij de JG is het goed om dit op tijd te beseffen. Laat u niet misleiden door de mooie praatjes op hun website of van de JG zelf. Eenmaal binnen is er geen eenvoudige weg terug meer. Alleen met grote problemen en vaak blijvende consequenties voor het eigen leven en dat van anderen, kan men weer onder dat juk en die last uit komen. Dit is de praktijk die helaas heel veel mensen hebben ondervonden, familiebanden stuk, vrienden kwijt.

2Petrus 2:3 ‭En omdat ze hebzuchtig zijn, zullen ze proberen jullie over te halen om je geld aan hen te geven. Daarvoor gebruiken ze allerlei goed klinkende praatjes. Maar Gods oordeel over hen staat al lang vast. Hun straf is al onderweg. Het zal binnen korte tijd slecht met hen aflopen. ‭Hij zal geen genade met hen hebben.


Wat houd het christelijk geloof in?

Christelijk geloof heeft daar niets mee van doen. De wet van de Christus, de wet van de liefde, zou mensen moeten verenigen. Aan die liefde zouden zijn discipelen te herkennen zijn - niet aan regeltjes. Joh8:32 ‭Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrijmaken." Over religie zegt hij’ Joh8:44 ‭De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens.‭

Christelijk geloof daarentegen maakt iemand vrij.

Jezus zei: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij."( Dus niet door een of andere religie) De toegang tot de Vader is via Jezus, en niet via welke religieuze instelling dan ook.

Jezus zei tot Martha: „Ik ben de opstanding en het leven. Wie geloof oefent in mij, zal, ook al sterft hij, tot leven komen; en een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven. Gelooft gij dit?" Johannes 11:25,26

Volgens Jezus draaide het dus om geloof in hem. Jehova's Getuigen zeggen: "Ja, dat is zeker noodzakelijk, maar u denkt toch niet dat u er zó makkelijk van af komt"? "Denkt u echt dat dit alles is?", U moet dit en dat doen, of anders hebt u bloedschuld of u stelt geen geloof in de beleidvolle slaaf. Vervolgens zullen ze wijzen op de "wet van de Christus" en beredeneren dat er heel wat vereisten zijn waar u aan moet voldoen. En dan komen de aanvullende regeltjes, de extra vracht die u moet dragen.

Er zijn nog steeds mensen die niet met die vrijheid Jezus kunnen omgaan. Ze zoeken weer "houvast" of "zekerheid" in regels. Sommige religies zijn heel sterk in die regeltjes, ze regelen wat je moet lezen, over de vragen hoef je niet zelf na te denken, ze zijn voorgekauwd, ze bepalen richtlijnen voor kledij, wat passend is om naar te kijken, het is alsof ze geen vertrouwen hebben in hun volgelingen, alsof ze door hun geweten niet zelf kunnen bepalen wat goed of slecht is. Het christelijk geloof heeft geen regeltjes alleen de wet van de Christus, samengevat in de koninklijke wet dat is LIEFDE .

Het Joodse volk had altijd onder de wet van Mozes geleefd, met alle geboden en verboden. Hun hele leven was geregeld, net zoals bij de getuigen. Zolang ze zich aan die wet hielden konden ze Gods goedkeuring verdienen. Dat was soms best hard werken en het hield nooit op, alleen Christus kon de wet naleven. Toen kwam Jezus en vervulde de wet. Hij zei dat zijn discipelen vrij waren. Ze waren niet langer slaven, maar ZONEN van God, en vrienden van Jezus. Slaven hebben regeltjes waar ze zich aan moeten houden, zoals de wet van Mozes. ZONEN zijn daarentegen VRIJ, legde hij uit. Zonen hoeven de goedkeuring van Vader niet te verdienen door zich aan allerlei regels en wetten te houden, net zomin als uw kinderen uw liefde hoeven te verdienen. Maar veel Joden konden met die vrijheid niet omgaan en probeerden toch weer regeltjes in te voeren, dat waren ze immers gewend. Vandaar dat Paulus waarschuwde: "Voor zulk een vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat daarom vast en laat U niet opnieuw een slavenjuk opleggen." -- Galaten 5:1 Ze waren vrijgemaakt door Jezus. Vrijgemaakt van de wet, die een last was. Zo vrij als zonen.

Religie bind je opnieuw

Hoe werden de eerste christenen genoemd, was het katholieken, protestanten of Jehova's getuigen, nee ze werden christenen genoemd, ze getuigen van Jezus.

Christelijk geloof leidt naar de vrijheid die Christus biedt. Religie doet het tegenovergestelde. Religie maakt je opnieuw tot slaaf, van mensen die een zwaar juk op je schouders leggen. Soms zeggen ze dit zelfs hardop. We mogen slaven van God zijn, een groot voorrecht. In werkelijkheid wordt je een slaaf van mensen.

Christus verbrak de "banden" waarmee we aan wetten vastzitten. Religie daarentegen "bind" je opnieuw. Religie betekent in het Latijn. Letterlijk je binden aan.

Religie gaat dus staan op de plaats waar Christus hoort te staan. Vergelijk deze gedachten eens met Galaten 2:4,5 "Dat wilden alleen een paar schijn broeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid gebruikten, die we in Christus Jezus hebben. Ze wilden slaven van ons maken. Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven." Ze waren vrij, maar schijn broeders (of valse broeders) probeerden hen weer tot slaven te maken. Hoe? Door het opleggen van regels. Maar Paulus zegt dat ze geen moment voor hen gezwicht zijn. In dit geval ging het om de regel dat de besnijdenis noodzakelijk was voor redding. Dat was het invoeren van religie. Het elkaar opleggen van regels in de mening daardoor Gods gunst te verkrijgen.

Religie: Gods gunst moest opnieuw verdiend worden.

De dood van Jezus was nu niet meer voldoende, je moet nog dit en dat doen! De Christus aanvaarden betekent vrij zijn, Gods zoon of dochter zijn, geen wettische toestanden meer. Zou het terugkeren tot regels, in de mening dat u alleen op die manier de goedkeuring van God kan krijgen, dan niet betekenen dat u het offer van de Christus verwerpt? Geloof in Jezus is immers niet meer voldoende.

Daarom is religie volgens mij de vijand van het christelijke geloof. Religie zou binnen dit kader sterk lijken op afval van de Christus.