Richten

Uit Christipedia

Richten, afgeleid van 'recht', betekent onder meer recht doen, rechtspreken.

Synoniemen. Synoniemen zijn[1]: oordelen, vonnissen.

Ps 96:10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Ps 96:11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid. Ps 96:12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen. Ps 96:13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. (SV)

Moderne Bijbelvertalingen hebben 'rechtspreken', 'oordelen', 'berechten', 'besturen'. Vergelijk:

Ps 96:10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. Ps 96:11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Ps 96:12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen Ps 96:13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid. (HSV)

Ps 96:10 Zeg het de volken: ‘De HEER is koning; de aarde staat vast, onwankelbaar vast; Hij bestuurt de volken naar recht en gerechtigheid.’ Ps 96:11 Laat de hemel verheugd zijn, laat de aarde juichen, laat de zee bulderen met alles wat erin is; Ps 96:12 de velden jubelen met alles wat er groeit; de bomen in het bos, zij jubelen mee, Ps 96:13 voor het aanschijn van Hem, van de HEER die komt, die komt om over de aarde te heersen. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volken besturen met de trouw, Hem eigen. (WV95)

De Naardense Bijbelvertaling gebruikt nog wel het woord 'richten'.

Ps 96:10 Zegt bij de volkeren: de ENE werd koning, vast staat nu de wereld, zij wánkelt níet, —hij oordeelt geméenschappen met réchte máten! Ps 96:11 Laat verheugd zijn de hemelen, laat júichen de áarde, —laat donderen de zée en wát hem vervúlt! Ps 96:12 Laat jubelen het veld en ál wat daaróp is, —eens zullen juichen alle bómen ván het wóud!- Ps 96:13 voor het aanschijn van de ENE, want hij komt, want hij komt om te richten de aarde, hij zal de wereld in geréchtigheid ríchten, —geméenschappen mét zijn tróuw! (NaB)

Toekomst

De apostelen van de Heer Jezus zullen naar zijn belofte op tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

Lu 22:30 opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israels te richten. (NBG51)

God komt om de aarde te richten (Ps. 96:13). God zal de volken richten. Hij doet dat in alle rechtmatigheid (Ps. 96:10).

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.